Odznaka   Odznaka   Odznaka



 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Wędrownik Kujaw i Pomorza” jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Bydgoszczy w 1983 roku, a kontynuowaną przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i ma służyć popularyzacji wartości krajoznawczych regionu.

 2. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Oddziałowa Komisja Krajoznawcza R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 3. Odznaka posiada 4 stopnie: brązowy, srebrny, złoty, złoty z wawrzynem. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 4. Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy za szczególne zasługi w dziedzinie krajoznawstwa regionu z pominięciem punktu 3.

 5. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 8 roku życia.

 6. Odznakę można zdobywać w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, a osiągnięte punkty mogą być zaliczane do innych odznak PTTK według właściwych regulaminów.

 7. Punkty przyznaje się za:

  1. uczestniczenie w imprezach turystycznych organizowanych przez R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy – 2 punkty za każdy dzień imprezy,

  2. uczestnictwo w innych imprezach i wycieczkach – 1 punkt za każdy dzień,

  3. zwiedzanie obiektów wg załącznika – 1 punkt za obiekt.

 8. Wymagana ilość punktów oraz czas zdobywania odznaki:

Stopień

Minimalny
czas zdobywania

Minimalna
liczba punktów

Brązowy

1 rok*)

20

Srebrny

1 rok*)

40

Złoty

1 rok*)

60

Złoty z wawrzynem

bez ograniczeń

twórcza działalność krajoznawcza

*) czas liczy się od daty pierwszej wycieczki na dany stopień odznaki

 1. Punktacja:

Stopień

Punkty za obiekty

Punkty za
uczestnictwo
w wycieczkach

Łącznie

architektury

przyrodnicze

kultury

miejsca
pamięci
narodowej

z dowolnej
kategorii

Brązowy

4

2

2

2

5

5

20

Srebrny

7

5

4

4

10

10

40

Złoty

10

8

6

6

15

15

60

  1. obiekty raz zaliczone nie mogą być powtarzane na wyższy stopień odznaki,

  2. odopuszcza się zdobywanie punktów za obiekty nie ujęte w wykazie w liczbie:

   • 3 dla stopnia brązowego,

   • 6 dla stopnia srebrnego,

   • 10 dla stopnia złotego.

 1. Warunki nadania stopnia złotego z wawrzynem:

  1. przyznawany on jest posiadaczom odznaki w stopniu złotym,

  2. trwająca w dłuższym czasie aktywna działalność twórcza, przejawiająca się w różnych formach popularyzatorskich dotyczących krajoznawstwa regionu (publikacje przewodników, monografii, stron internetowych, artykułów, prowadzenie wycieczek krajoznawczych, prelekcje, wystawy itp.).

 2. Dokumentację wycieczek i zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie – za wyjątkiem formy elektronicznej. Dokumentacja ta musi zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty wycieczek, nazwy obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu lub miejscowości, gdzie znajduje się lub poświadczenie właściwego członka kadry programowej PTTK, bilet wstępu do muzeum lub zdjęcie na tle obiektu krajoznawczego).

 3. Dokumentację wraz z dodatkowymi (ewentualnie) materiałami należy przesłać do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej R.O. PTTK „Szlak Brdy” na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1/I, 85-037 Bydgoszcz. Turyści spoza Bydgoszczy dołączają kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym o odpowiednim nominale.

 4. Odznaki – oprócz złotej z wawrzynem – są odpłatne.

 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą 3/VI/2009 Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy dnia 24.03.2009 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału. Traci moc regulamin z dnia 26.02.1996 r.

Załącznik do Regulaminu
WYKAZ OBIEKTÓW ZALECANYCH DO ZWIEDZANIA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl