ROTK ''Wędrownik Kujaw i Pomorza'' - brązowa ROTK ''Wędrownik Kujaw i Pomorza'' - srebrna ROTK ''Wędrownik Kujaw i Pomorza'' - złota1.   Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza województwa bydgoskiego jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Bydgoszczy w 1983 roku, a kontynuowaną przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i ma służyć popularyzacji wartości krajoznawczych regionu.

2.   Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Komisja Krajoznawcza RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

3.   Odznaka posiada 4 stopnie: brązowy, srebrny, złoty, złoty z wawrzynem. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

4.   Odznakę w stopniu złotym z wawrzynem przyznaje Zarząd Oddziału za szczególne zasługi w dziedzinie krajoznawstwa regionu z pominięciem punktu 3.

5.   Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 10 roku życia.

6.   Odznakę można zdobywać w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, a osiągnięte punkty mogą być zaliczane do innych odznak PTTK według właściwych regulaminów.

7.   Punkty przyznaje się za:

a)   uczestniczenie w imprezach turystycznych organizowanych przez jednostki PTTK województwa kujawsko-pomorskiego – 2 pkt. za każdy dzień imprezy;

b)   uczestnictwo w innych imprezach i wycieczkach – 1 pkt. za każdy dzień;

c)   zwiedzanie obiektów wg załącznika – 1 pkt. za obiekt.

8.   Wymagana ilości punktów oraz czasokres zdobywania odznaki:

Stopień

Minimalny
czas zdobywania

Minimalna
liczba punktów

brązowy

1 rok*)

20

srebrny

2 lata*)

40

złoty

3 lata*)

60

złoty z wawrzynem

bez ograniczeń czasowych

twórcza działalność krajoznawcza

*) czasookres liczy się od daty pierwszej wycieczki na dany stopień odznaki

9.   Punktacja:

Stopień

Punkty za obiekty

Punkty za pobyt
w regionie

Łącznie

architektury

przyrodnicze

kultury

miejsca
pamięci narodowej

brązowy

4

2

2

2

5

15

srebrny

7

5

4

4

10

30

złoty

10

8

6

6

15

45

a)   obiekty raz zaliczone nie mogą być powtarzane na wyższy stopień odznaki. Nie zalicza się obiektów w miejscu zamieszkania zdobywającego odznakę;

b)   dopuszcza się zdobywanie punktów za obiekty nie ujęte w załączniku w liczbie:

·    2 – dla stopnia brązowego;

·    4 – dla stopnia srebrnego;

·    6 – dla stopnia złotego.

10. Warunki zdobywania stopnia złotego z wawrzynem:

a)   przyznawany on jest posiadaczom odznaki w stopniu złotym;

b)   trwająca w dłuższym czasie aktywna działalność twórcza, przejawiająca się w różnych formach popularyzatorskich dotyczących krajoznawstwa regionu (publikacje przewodników, monografii, artykułów, prelekcja, wystawy itp.).

11. Dokumentację wycieczek i zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie, jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty wycieczek, nazwy obiektów oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu lub miejscowości, gdzie się znajduje lub poświadczenie właściwego członka kadry programowej PTTK).

12. Dokumentację wraz z dodatkowymi (ewentualnie) materiałami należy przesłać do Komisji Krajoznawczej RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy. Turyści spoza Bydgoszczy dołączają kopertę zwrotną ze znaczkiem.

13. Odznaki (prócz złotej z wawrzynem) są odpłatne.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został uchwałą Zarządu RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy dnia 26 lutego 1996 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Załącznik do Regulaminu
WYKAZ OBIEKTÓW ZALECANYCH DO ZWIEDZANIA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-35-89, fax 322-17-58
http://www.pttk.bydgoszcz.pl
e-mail: szlakbrdy@pttk.bydgoszcz.pl