Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Zarząd RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na wniosek Oddziałowej Komisji Krajoznawczej zatwierdza nowe zasady zdobywania i weryfikacji Regionalnej Odznaki Krajoznawczo-Turystycznej PTTK „Przyjaciel Bydgoszczy”.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację Bydgoszczy, jej walorów historycznych oraz kulturalno-przyrodniczych.

 3. Odznaka jest trzystopniowa:

  1. stopień brązowy,

  2. stopień srebrny,

  3. stopień złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 10. roku życia.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, począwszy od stopnia brązowego.

 3. Posiadacz Odznaki „Przyjaciel Bydgoszczy” przyznanej wg Regulaminu z 1996 roku, zdobywa odznakę począwszy od stopnia srebrnego.

 4. Dla poszczególnych stopni odznaki wymagane jest zwiedzenie obiektów w ilości podanej w tabeli:

Obiekt

Stopień odznaki

Brązowy

Srebrny

Złoty

Architektura

8

12

17

Zabytek techniki

2

3

4

Muzeum

2

3

4

Miejsce pamięci narodowej

2

3

4

Przyroda

3

4

7

Archeologia

1

1

Pozostałe obiekty

3

4

8

Razem:

20

30

45

 1. Przy weryfikacji odznaki zaliczane będą wyłącznie obiekty wymienione w Kanonie odznaki.

III. Weryfikacja

 1. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie. Jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.

 2. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT, itp.).

 3. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny Regionalnych Odznak Krajoznawczych przy RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 4. Odznaka Honorowa może być nadana uchwałą Zarządu RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz turystyki i krajoznawstwa w Bydgoszczy.

 5. Wręczanie odznak (dotyczy pkt. 4.) następuje w sposób uroczysty na zebraniach i spotkaniach, przy udziale przedstawicieli RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Zarządu RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

 7. Niniejszy Regulamin wraz z Kanonem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 7/VI/2012 z dnia 16.10.2012 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 8. Traci moc Regulamin odznaki zatwierdzony w dniu 26 lutego 1996 roku.

Załącznik
KANON OBIEKTÓW

Poprzedni Regulamin ROTK „Przyjaciel Bydgoszczy”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (+48) 501 598 502
http://szlakbrdy.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@szlakbrdy.bydgoszcz.pl