Odznaka§ 1

W celu upowszechnienia indywidualnej turystyki kolarskiej, skierowania turystów kolarzy na nowe szlaki jak również dla spopularyzowania zabytków kultury i lepszego poznania krajobrazu obszarów woj. opolskiego, Zarząd Wojewódzki PTTK w Opolu wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego oraz „Trybuną Opolską” zorganizował stałą imprezę kolarską pod nazwą „Rajd Kolarski Dookoła Opolszczyzny”. Zmiany regulaminu, a szczególnie trasy rajdu dokonała Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

§ 2

Trasa rajdu przebiega drogami wiodącymi przez miejscowości podane w załączniku do niniejszego regulaminu.

§ 3

Miejscowości podane w załączniku określają trasę rajdu. Miejscowości podkreślone w załączniku stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt.

§ 4

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie. Jazda jednak w kierunku odwrotnym do ruchu zegara zapewnia korzystniejsze walory widokowe.

§ 5

Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnikowi rajdu nie wyznacza się terminu rozpoczęcia ani też jego ukończenia. Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.

§ 6

W rajdzie może uczestniczyć każdy turysta, który ukończył 10 lat, z tym, że turyści do lat 18 mogą brać w nim udział tylko w asyście osób dorosłych.

§ 7

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie indywidualnie jak również indywidualnie potwierdza w punktach kontrolnych przebycie trasy. Uczestnicy jadący grupowo są uważani za grupę indywidualnych turystów.

§ 8

Dzienny przejazd uczestników rajdu powinien wynosić minimum 15 km. Górnej granicy dziennej przejechanych kilometrów nie ogranicza się. Ze względów poznawczych zaleca się by długość dziennego odcinka mieściła się w granicach 45-60 km w zależności od wieku uczestnika rajdu.

§ 9

Potwierdzenia odbytych odcinków trasy i przejazdy przez punkty kontrolne zbiera uczestnik rajdu w książeczce KOT (Kolarska Odznak Turystyczna), specjalnie na ten cel przeznaczonej.

§ 10

Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na KOT, jednak należy w tym celu potwierdzić dodatkową (drugą książeczkę KOT) zgodnie z obowiązującymi wymogami.

§ 11

Uczestnik rajdu po przejechaniu trasy rajdu, przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na adres: Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Opolu, kod 45-083, ul. Barlickiego 2a.

§ 12

Turyści, którzy ukończyli rajd otrzymują odznakę rajdową wg wzoru ustalonego przez organizatorów.

§ 13

Udział w rajdzie odbywa się na własne ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 14

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.06.2004 r. Traci moc Regulamin z dnia 01.09.1980 r. poprawiony 10.05.2000 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU RAJDU

Cyfry umieszczone pomiędzy miejscowościami oznaczają odległości w km wg Atlasu Samochodowego Polski. Miejscowości podkreślone są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczątki z nazwą danej miejscowości).

Brzeg 5, Brzezina 5, Małujowice 5, Łukowice Brzeskie 7, Młodoszowice 11, Grodków 7, Jędrzejów 11, Jaszów 7, Karłowice 11, Otmuchów 3, Sarnowice 7, Lubiatów 5, Paczków 5, Ujeździec 5, Dziewiętlice 4, Trzeboszowice 2, Ratnowice 3, Jasienica Górna 6, Kałków 8, Jarnołtów 2, Kijów 5, Sławniowice 2, Burgrabice 4, Gierałcice 4, Głuchołazy 9, Pokrzywna 5, Nowa Wieś Prudnicka 8, Prudnik 5, Dytmarów 4, Laskowice 5, Racławice 3, Klisino 5, Pomorzowice 12, Głubczyce 8, Równe 11, Opawica 7, Chomiąża 3, Pietrowice Głubczyckie 2, Ciermięcice 2, Zalesie 6, Zubrzyce 7, Michałkowice 3, Branice 14, Pilszcz 8, Dzierżysław 5, Kietrz 5, Tłustomosty 6, Baborów 5, Szczyty 5, Wronin 7, Błażejowice 5, Roszowice 4, Cisek 3, Bierawa 3, Korzonek 3, Ortowice 4, Kotlarnia 3, Stara Kuźnia 12, Sławięcice 3, Ujazd 6, Jaryszów 2, Nogawczyce 12, Strzelce Opolskie 7, Jemielnica 4, Barut 2, Wierchlesie 9, Żędowice 4, Zawadzkie 14, Dobrodzień 9, Borki Wielkie 12, Żytnów 4, Rudniki 11, Praszka 1, Nowa Wieś 9, Goła 4, Zdziechowice 4, Uszyce 10, Byczyna 6, Miechowa 4, Komorzno 7, Szymonków 5, Woskowice Górne 4, Bukowa Śląska 6, Kamienna 2, Namysłów 8, Smarchowice Śląskie 5, Bażyna 2, Ligota Książęca 2, Brzozowiec 2, Biskupice Oławskie 1, Wójcice 3, Leśna Woda 1, Błota 3, Szydłowice 8, Brzeg.

Łączna długość trasy około 525 km.

Mapa

UWAGI O TRASIE RAJDU

  1. Z Dziewiętlic do Jasienicy istnieje możliwość skrócenia drogi. Jadąc drogą polną biegnącą tuż przy granicy państwowej na odcinku 3 km dojeżdżamy do Jasienicy Górnej. Po obfitych deszczach droga trudna i gliniasta.

  2. Z Prudnika proponujemy wyjazd obok Straży Pożarnej i Nowego osiedla Mieszkaniowego drogą III klasy biegnącą niemal równolegle do drogi nr 408. Z Dytmarowa wsi jadąc do stacji PKP Dytmarów wyjeżdżamy na drogę 408 i po 2 km na skrzyżowaniu opuszczamy ją skręcając w prawo do Laskowic i dalej do Racławic.

  3. Na 2 km za wsią Ciermięcice, ale nie dojeżdżając do zabudowań byłego PGR Zalesie, prowadzi droga polna, na prawo przy niej po lewej stronie w odległości 400 m od szopy stoi wiata. Drogą tą jadąc około 4 km dojeżdżamy do wsi Bliszczyce, a stamtąd do Michałkowic 5 km. Droga widokowa – znaczne skrócenie drogi. Droga dość trudna, ale przejezdna.

  4. Z Miechowa do Komorzna droga kamienista, leśna w okresie deszczu niezbyt łatwa, ale przejezdna.

  5. Z Szymonkowa do Woskowic Górnych brak na mapach drogi. Istnieje droga polna, dalej leśna. Wyjeżdżając z Szymonkowa należy skręcić w prawo pod kątem 90 stopni za drogą żużlową przez pole, później droga biegnie lasem. W lesie w pewnym miejscu droga się rozwidla. Obojętnie, którą drogą przejedziemy, bowiem z obu wyjeżdżamy na drogę asfaltową w Woskowicach Górnych. W okresie deszczu droga miejscami trudna, ale przejezdna.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego
ul. Norberta Barlickiego 2a
45-083 Opole
tel. (77) 453-63-48
http://orso.pttk.pl
e-mail: poczta@orso.pttk.pl