Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu ustanawia Odznakę Turystyczną Ziemi Raciborskiej.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie najszerszych rzesz turystów do poznania Ziemi Raciborskiej.

 3. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna powołana przez Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu. Działalność komisji określa oddzielny regulamin.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który:

  1. ukończył 10 lat,

  2. pragnie uprawiać turystykę i jest propagatorem krajoznawstwa na terenie Ziemi Raciborskiej,

  3. zwiedził na miejscu i w terenie zapoznał się z wybranymi co najmniej:

   • 4 obiektami budownictwa współczesnego (krótka charakterystyka),

   • 3 miejscami pamięci narodowej Raciborza,

   • 15 zabytkami kultury i architektury, w tym 10 w Raciborzu,

   • 3 pomnikami przyrody,

   • 5 pomnikami.

  4. Wykazy ww. obiektów wg. załącznika nr 1,

  1. przebył odcinek ok. 10 km Szlakami Husarii Polskiej (szlak czerwony) lub odcinek Szlaku Szkół Mniejszościowych (szlak żółty) – potwierdzone pieczątką, lub niebieski Szlak Młodości Josepha von Eichendorffa,

  2. brał udział w 2 imprezach oddziałowych po Ziemi Raciborskiej lub zwiedził Arboretum Bramy Morawskiej w Oborze i rezerwat przyrody w Łężczoku,

  3. zwiedził Muzeum Ziemi Raciborskiej, potwierdzone pieczątką.

 5. Czas zdobywania odznaki ustala się od 1 roku do 3 lat.

 6. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywana jednorazowo.

 7. Zdobywający odznakę wypełnia wykaz zwiedzanych obiektów, podaje datę oraz ich cechy charakterystyczne, potwierdzenie przebycia szlaków z punktu do punktu oraz potwierdzenia z rajdów organizowanych przez Oddział PTTK w Raciborzu.

 8. Odznaka jest odpłatna. Do jej noszenia uprawnia zatwierdzona legitymacja przyznana przez Zarząd Oddziału.

 9. Posiadacz odznaki jest uprawniony do:

  1. noszenia odznaki,

  2. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy szkoleniowe organizowane przez Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu.

 10. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Oddziału PTTK w Raciborzu.

 11. Potwierdzenia należy zbierać wg. ogólnych zasad zdobywania odznak turystycznych.

I. WYKAZ ZABYTKÓW

 1. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – Racibórz,

 2. Kościół filialny św. Jakuba – Racibórz.

 3. Zespół zamkowy – Racibórz:

  1. zamek,

  2. kaplica,

  3. łuk bramny.

 4. Pozostałości obwarowań miejskich – Racibórz:

  1. baszta więzienna,

  2. fragmenty murów obronnych.

 5. Kościół parafialny Matki Bożej – Racibórz.

 6. Budynek Sądu, ul. Nowa – Racibórz.

 7. Dom Kultury „Strzecha” – Racibórz ul. ks. Józefa Londzina.

 8. Zamek-Chałupki – obecnie hotel.

 9. Krowiarki – pałac.

 10. Kościół św. Jana na Ostrogu.

 11. Kościół św. Jadwigi w Markowicach.

 12. Krzanowice – kościół filialny pw. św. Mikołaja.

 13. Krzyżanowice – pałac, obecnie Caritas.

 14. Maków – kościół parafialny.

 15. Modzurów – zespół parafialny:

  1. pałac,

  2. mauzoleum,

  3. park krajobrazowy.

 16. Pietrowice Wielkie – kościół odpustowy drewniany (Gródczanki).

 17. Rudy – zespół dawnego klasztoru cystersów:

  1. klasztor,

  2. kościół,

  3. plebania,

  4. pałac,

  5. park.

 18. Sławików – ruina pałacu.

 19. Tworków – kościół św. Piotra i Pawła.

 20. Tworków – kaplica pw. św. Urbana.

 21. Statua Zgody – Racibórz, ul. ks. Józefa Londzina.

 22. Muzeum – kościół dominikanek – Racibórz.

 23. Rynek raciborski.

 24. Pałac w Pogrzebieniu.

II. POMNIKI

 1. Arki Bożka – ul. Opawska.

 2. Matki Polki – przy pl. Mostowym.

 3. Cmentarz Bohaterów Armii Radzieckiej.

 4. Stanisława Moniuszki – park przy Sądzie.

 5. Powstańców Śląskich – park zamkowy.

 6. Kolumna Maryjna w Rynku.

 7. Nepomucena na Ostrogu i pl. Jana Długosza.

III. POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ

 1. Dąb biały rosnący na terenie Oddziału Remontowego ZGKiM-u przy ul. ks. Józefa Londzina 21.

 2. Dąb błotny rosnący w parku Powstańców Śląskich (Park Zamkowy).

 3. Cypryśnik błotny rosnący w Parku im. Miasta Roth od strony ul. gen. Józefa Bema.

 4. Cypryśnik błotny rosnący na zieleńcu przy cmentarzu żołnierzy radzieckich.

 5. Bluszcz pospolity – park im. Miasta Roth.

 6. Platan klonolistny rosnący na zieleńcu przy ul. Kolejowej (Park Kolejowy).

 7. Platan klonolistny rosnący na zieleńcu przy ul. Kolejowej.

 8. Platan klonolistny rosnący jak wyżej.

 9. Platan klonolistny rosnący jak wyżej.

 10. Platan klonolistny, 7 szt. drzew (aleja jednorzędowa) przy ul. Wojska Polskiego.

 11. Platan klonolistny rosnący na zieleńcu przy cmentarzu żołnierzy radzieckich.

REGULAMIN
działania Komisji Weryfikacyjnej Oznaki Turystycznej Ziemi Raciborskiej

 1. Komisja Weryfikacyjna jest powołana przez Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu.

 2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza, który prowadzi ewidencję przyznanych odznak.

 3. Na wniosek przewodniczącego Komisji Zarząd Oddziału powołuje, względnie odwołuje członków lub zmienia skład Komisji.

 4. Uchwały są podejmowane większością głosów, w wypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 5. Posiedzenie Komisji odbywa się po wpłynięciu wniosków, w możliwie jak najkrótszym czasie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemia Raciborska”
ul. Fryderyka Chopina 16
47-400 Racibórz
tel./fax (0-36) 415-30-93
http://www.pttk.raciborz.prv.pl
e-mail: pttk@vp.pl
e-mail: pttk.raciborz@interia.eu


ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ „TURYSTA ZIEMI RACIBORSKIEJ” (TZR)