Odznaka    Odznaka    OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Znam Góry Sowie”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie oraz STGGS (Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich) obsługiwane przez SZD (Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska).

 4. Odznaka posiada trzy stopnie: Mała, Duża i Wielka Odznaka, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia.

 2. Odznakę otrzymuje się po zdobyciu wymaganej liczby miejsc wskazanych w Książeczce Weryfikacyjnej w dowolnie wybranej kolejności.

 3. Czas zdobywania odznaki z zachowaniem kolejności – mała, duża, wielka – jest dowolny.

 4. Na stopień mały należy potwierdzić 12 dowolnych miejsc z wykazu, na stopień duży 14 dowolnych miejsc z wykazu, na stopień wielki 16 dowolnych miejsc z wykazu.

 5. Miejsca odwiedzone na niższe stopnie odznaki nie mogą być powtarzane na kolejnych stopniach.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest posiadanie Książeczki Weryfikacyjnej Odznaki „Znam Góry Sowie” lub samodzielnie wykonanej kroniki z zachowaniem wymogów regulaminu.

 2. Potwierdzenie zdobycia poszczególnej lokalizacji uzyskuje się za pomocą:

  1. pieczęci, lub

  2. zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca, lub

  3. biletu PKP + zdjęcia z przejażdżki z datą.

 3. Potwierdzeniem zaliczenia pobytu lub zwiedzenia obiektu jest także poświadczenie przez: Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika Turystycznego.

 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie, pl. Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74-815-17-70, 780-071-310 lub wysłać na adres weryfikującego: Mirosław Gontkowski, ul. Bolesława Chrobrego 32/1, 58-260 Bielawa lub adres STGGS (SZD). Należy również pokryć opłatę za przesyłkę zwrotną w wysokości 8 zł – wpłatę należy dokonać na nr konta podany w regulaminie.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie oraz STGGS (SZD) z uwzględnieniem: numer kolejny, stopień odznaki, dane zdobywcy, adres oraz data przyznania odznaki.

 6. Należność za odznaki należy wpłacać na konto bankowe 45 9533 0004 2001 0000 0518 0001 z dopiskiem „za odznakę – imię i nazwisko” lub osobiście w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

 2. Aktualny koszt Książeczki Weryfikacyjnej i odznak dostępny jest na stronie: www.gorysowie.org.

 3. Wszelkich informacji udziela Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich, tel.780-071-310, e-mail: poczta@zabkowiceslaskie.pttk.pl; Mirosław Gontkowski. tel. 782-155-411, e-mail: miroslaw.gontkowski@gmail.com oraz Biuro STGGS (SZD), tel. 517-271-701, e-mail: promocja@stowarzyszeniezd.pl.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r.

Regulamin Odznaki Turystycznej „Znam Góry Sowie”
(obowiązujący w latach 2014-2021)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich
pl. Jana Pawła II 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (074) 815-17-70
http://www.zabkowiceslaskie.pttk.pl
e-mail: poczta@zabkowiceslaskie.pttk.pl