Odznaka    OdznakaI. Postanowienia wstępne.

 1. Odznaka Turystyczna „Znam Góry Sowie”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Gór Sowich, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego oraz odwiedzania atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gór Sowich.

 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie.

 4. Odznaka posiada dwa stopnie: Mała i Duża Odznaka, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki zdobywania odznaki.

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia.

 2. Odznakę otrzymuje się po zdobyciu wszystkich miejsc wskazanych w Książeczce Weryfikacyjnej w dowolnie wybranej kolejności.

 3. Czas zdobywania odznaki z zachowaniem kolejności (Mała a następnie Duża) jest dowolny.

III. Weryfikacja.

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest posiadanie Książeczki Weryfikacyjnej Odznaki „Znam Góry Sowie”, lub samodzielnie wykonanej kroniki z zachowaniem wymogów regulaminu.

 2. Potwierdzenie zdobycia poszczególnej lokalizacji uzyskuje się za pomocą:

  1. pieczęci, lub

  2. zdjęcia, na którym jest posiadacz książeczki na tle wskazanego w Książeczce Weryfikacyjnej miejsca, lub

  3. biletu PKP + zdjęcia z przejażdżki z datą.

 3. Potwierdzeniem zaliczenia pobytu lub zwiedzenia obiektu jest także poświadczenie przez: Przodownika Turystyki Kwalifikowanej, Instruktora Krajoznawstwa, Przewodnika Turystycznego.

 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie, plac Jana Pawła II 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel./fax (074) 815-17-70, lub wysłać na adres weryfikującego: Mirosław Gontkowski, ul. Bolesława Chrobrego 32/1, 58-260 Bielawa, załączając zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami na list polecony.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie z uwzględnieniem: numer kolejny, stopień odznaki, dane zdobywcy, adres oraz data przyznania odznaki.

 6. Należność za odznaki należy wpłacać na konto bankowe BZ WBK S.A. o/Bielawa nr: 13 1090 2284 0000 0005 8604 8600 z dopiskiem „za odznakę” lub osobiście w Oddziale PTTK Ząbkowice Śląskie.

IV. Przepisy przejściowe i końcowe.

 1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie oraz Zarząd Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

 2. Koszt Książeczki Weryfikacyjnej – 5 zł, koszt odznaki – 8 zł.

 3. Wszelkich informacji udziela Mirosław Gontkowski, nr tel. 782-155-411 lub za pośrednictwem adresu e-mail: miroslaw.gontkowski@gmail.com.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2014 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Ząbkowicach Śląskich
pl. Jana Pawła II 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (074) 815-17-70
http://www.zabkowiceslaskie.pttk.pl
e-mail: poczta@zabkowiceslaskie.pttk.pl