OdznakaI. CELE

 1. Poznanie historii i miejsc walki Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej.

 2. Poznanie historii i miejsc walki ludu polskiego w utrwalaniu polskości na Ziemiach Zachodnich przed naporem germanizacji.

 3. Zapoznanie się z osiągnięciami gospodarczymi i walorami turystyczno-krajoznawczymi tych rejonów.

 4. Popularyzacja Ogólnopolskich Zlotów „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”.

 5. Popularyzacja zdobywania odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy, który liczy powyżej 10 lat i spełnia następujące wymogi: zwiedzi niżej podane miejscowości:

  • BIAŁY BÓR,

  • SZCZECINEK,

  • DRZONOWO,

  • PODGAJE,

  • SILNOWO,

  • NADARZYCE.

 2. Ostempluje kartę zdobywania odznaki, którą zakupi w ZW PTTK lub Oddziałach PTTK województwa koszalińskiego.

 3. Prześle kartę do Zarządu Wojewódzkiego PTTK, ul. Bolesława Bieruta 5, 75-802 Koszalin, celem weryfikacji oraz wpłaci na konto NBP opłatę w wysokości ..... na kartę i odznakę.

 4. O odznakę ubiegać się mogą uczestnicy walk o Wał Pomorski po udokumentowaniu swego udziału.

 5. Ubiegać się mogą również uczestnicy Ogólnopolskich Zlotów „Szlakiem Walk o Wał Pomorski”:

  • co najmniej 5-krotnym uczestnikom odznaka zostanie nadana bezpłatnie,

  • pozostałym – odpłatnie.

 6. Odznaka może być nadana honorowo w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską oraz za turystyczne zagospodarowanie Wału Pomorskiego.

III. PRZYZNANIE I NADANIE ODZNAKI

 1. Odznakę honorową nadaje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koszalinie.

 2. Odznakę przyznaje po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. II poz. 1-5 Komisja Krajoznawcza ZW PTTK w Koszalinie.

 3. Odznaka wraz z legitymacją zostanie przesłana – wręczona nie później niż miesiąc po spełnieniu warunków.

 4. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koszalinie zastrzega wydanie legitymacji i odznaki „Szlakiem Walk o Wał Pomorski” tym osobom, które spełniły warunki regulaminu, lecz swą postawą polityczno-moralną szkodzą Polsce Ludowej względnie naruszają ustalone prawa.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK
w Koszalinie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koszaliński Oddział PTTK
75-201 Koszalin
ul. Dworcowa 4/4
tel./fax (0-94) 342-46-41
http://koszalin.pttk.pl
e-mail: biuro@koszalin.pttk.pl


ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ „SZLAKIEM WALK O WAŁ POMORSKI”