OTK ''Znam Województwo Przemyskie'' ROK ''Znam Województwo Przemyskie'' - brązowa ROK ''Znam Województwo Przemyskie'' - srebrna ROK ''Znam Województwo Przemyskie'' - złota1.      Zarząd Wojewódzki PTTK w Przemyślu ustala trójstopniową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Znam Województwo Przemyskie”.

2.      Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 12 lat podczas wycieczek i imprez turystyki kwalifikowanej oraz indywidualnie.

3.      Kolejność zwiedzania jest dowolna, zwiedzane miejsca nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.

4.      W jednym roku kalendarzowym można zdobyć jeden stopień odznaki, odznakę w stopniu złotym można zdobywać dwa lata.

5.      Podstawą przyznania odznaki jest posiadanie potwierdzenia zwiedzania danych zabytków wymaganych na dany stopień odznaki. Można uzyskiwać je w dzienniczku u kierowników wycieczek, instruktorów krajoznawstwa, przodowników i przewodników PTTK oraz bezpośrednio w zwiedzanych obiektach.

6.      Weryfikuje dzienniczki i przyznaje odznaki w stopniu srebrnym i złotym wojewódzka Komisja Krajoznawcza PTTK, w stopniu brązowym Oddziałowe Komisje Krajoznawcze z terenu województwa przemyskiego.

7.      Odznakę „Znam Województwo Przemyskie” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

8.      Bliższe informacje o obiektach i trasach oznakowanych można uzyskiwać w biurach oddziałów PTTK na terenie województwa przemyskiego.

9.      Można zaliczyć zwiedzanie zabytków w miejscowościach będących miejscem zamieszkania starającego się o odznakę.

10. Warunki zdobywania odznaki:

Lp.

Wykaz obiektów krajoznawczych
oraz wymagań dodatkowych

Ilość obiektów do zwiedzania
oraz wymagania dodatkowe przy stopniu

brązowym

srebrnym

złotym

1.

Zabytki architektury

8

12

18

2.

Architektura współczesna

4

5

5

3.

Instytucje kulturalne
   a
) wystawy
   b) muzea


1
1


2
2


3
4

4.

Miejsca i pomniki pamięci narodowej

3

4

5

5.

Zakłady produkcyjne

1

1

2

6.

Parki miejskie i podworskie

1

2

3

7.

Rezerwaty i pomniki przyrody,
ciekawe stanowiska roślinności

1

2

3

8.

Przejście znakowanym szlakiem turystycznym

10 km

20 km

PROPONOWANE OBIEKTY KRAJOZNAWCZE DO ZWIEDZENIA

1.      Zabytki architektury: zamek w Krasiczynie i Przemyślu, katedra i inne zabytkowe kościoły w Przemyślu, forty twierdzy przemyskiej, stara zabudowa rynku, resztki murów obronnych, wieża zegarowa w Przemyślu.
Ratusz, stare kamieniczki, przejście podziemne, kościół farny, Św. Ducha i Dominikanów w Jarosławiu. Kościoły Bernardynów i farny, stare domy mieszczańskie w Przeworsku.
Dawny pałac Czartoryskich w Sieniawie, d. pałac Magdaleny Morskiej w Zarzeczu, obronna baszta w Węgierce, d. pałac Zamojskich w Wysocku, obronna cerkiew w Posadzie Rybotyckiej z XVI w. i inne zabytkowe cerkiewki woj. przemyskiego, d. klasycystyczny dworek Dembińskich w Nienadowej, zespół pałacowy w Narolu, ruiny zamku z XVI w. w Dąbrówce Starzeńskiej, d. zamek Krasickich w Dubiecku, dworek Michałowskich w Bolestraszycach, d. pałac Ponińskich w Horyńcu, zabytkowe budownictwo drewniane oraz kościół w Kalwarii Pacławskiej, kościół w Prałkowcach, zabytkowe budownictwo drewniane w Babicach i Pruchniku.

2.  Muzea: Narodowe i Diecezjalne w Przemyślu, muzeum I wojny światowej w Przemyślu. Muzeum Regionalne w Jarosławiu i Lubaczowie, Muzeum Pożarnictwa i Historyczne w Przeworsku, izby pamięci narodowej.

3.    Miejsca pamięci narodowej: Pomniki wdzięczności, obelisk Nieczajewa w Przemyślu, Dom Robotniczy w Przemyślu, miejsca straceń, pomniki poległych w walkach z UPA, pomniki pomordowanej ludności w Kaszycach i Rokietnicy, d. klasztor Benedyktynek - miejsce kaźni w Jarosławiu, pomniki ofiar faszyzmu, pomnik ku czci partyzantów polskich i radzieckich w Lubaczowie, grobowce Orląt Przemyskich, groby powstańców, groby ofiar faszyzmu.

4.     Parki miejskie i podworskie: Parki miejskie w Przemyślu, Jarosławiu i Przeworsku, park zdrojowy w Horyńcu, parki podworskie k. Technikum Rolniczego w Przemyślu, w Krasiczynie, Birczy, Wysocku, Wapowcach, Bolestraszycach, Dubiecku, Medyce, Sieniawie, Narolu, Zarzeczu. Stare dęby – pomniki przyrody w Birczy, Wapowcach, Iskani i inne. Torfowisko w Bachórcu, stanowisko orzecha wodnego w Hurku, stanowisko buczyn karpackich w rejonie Turnicy, pierwotny krajobraz w dolinie Wiaru.

5.     Rezerwaty przyrody: Rezerwat leśny „Lupa” w Lachmanach k. Jarosławia, wiśni karłowatej w Przemyślu, leśno-wodny „Rebizanty” k. Lubaczowa.

Wojewódzka Komisja krajoznawcza
w Przemyślu


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. dr Mieczysława Orłowicza
ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl
tel./fax (0-16) 678-53-74
http://przemysl.pttk.pl
e-mail: pttkprzemysl@op.pl


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI