Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” została ustanowiona przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku z inicjatywy Młodzieżowego Klubu Turystycznego.

 2. Celem ustanowienia odznaki jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej – jednego z największych obszarów leśnych i parków krajobrazowych w Polsce oraz popularyzacja wszelkich form turystyki i aktywnego wypoczynku.

 3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył siedem lat, w trakcie rajdów, imprez turystyczno-krajoznawczych turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, narciarskiej, wodnej, konnej.

 4. Odznakę można zdobywać w trakcie indywidualnych, bądź zorganizowanych wycieczek i rajdów.

 5. Odznaka „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” posiada stopnie:

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

 7. Stopień popularny:

  • przebycie, co najmniej 30. kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

 8. Stopień brązowy:

  • przebycie, co najmniej 50. kilometrów tras turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie, co najmniej 3. rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie ekspozycji przyrodniczo-etnograficznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.

 9. Stopień srebrny:

  • przebycie, co najmniej 100. kilometrów tras turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie, co najmniej 3. rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej,

  • przejście, co najmniej jednej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie Arboretum im. Powstańców 1863 r. oraz Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej w Kopnej Górze.

 10. Stopień złoty:

  • przebycie, co najmniej 150. kilometrów tras turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie, co najmniej 9. rezerwatów przyrody w Puszczy Knyszyńskiej,

  • przejście, co najmniej 2. ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych w Puszczy Knyszyńskiej,

  • zwiedzenie leśnego ogrodu Silvarium w siedzibie Nadleśnictwa Krynki w Poczopku.

 1. Odznakę „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” można zdobywać jedynie w kolejności stopni.

 2. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, jednakże w ciągu roku kalendarzowego można zweryfikować odznaki w stopniu popularnym i brązowym.

 3. Podstawą weryfikacji odznaki jest przedłożenie książeczki-kroniki opracowanej w dowolny sposób, ale zawierającej:

  • datę wycieczki,

  • trasę wycieczki i liczbę przebytych kilometrów,

  • krótkie opisy zwiedzanych obiektów,

  • potwierdzenia przebycia trasy – terenowe (pieczątki, bilety wstępu, inne) lub przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, organizatora wycieczki, w przypadku osób nieletnich także rodzica lub nauczyciela.

 4. Przebyte trasy i zwiedzane obiekty mogą być zaliczone tylko raz przy weryfikacji wszystkich stopni odznaki.

 5. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedstawić książeczki-kroniki zdobywania niższych stopni odznaki.

 6. Odznakę weryfikuje Kapituła Odznaki powoływana i zatwierdzana przez Zarząd RO PTTK w Białymstoku, działająca na podstawie odrębnego regulaminu.

 7. Odznaka „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” jest płatna, a jej wyłącznym dystrybutorem jest: Regionalny Oddział PTTK, ul. Henryka Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok, tef./fax. (0-85) 744-56-50; (0-85) 744-55-60, e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com, ro.pttk.bialystok@neostrada.pl.

 8. Wszystkie stopnie Odznaki „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej” mogą być nadawane honorowo przez Kapitułę Odznaki w dowód uznania działalności naukowej, publicystycznej, popularyzatorskiej, turystycznej, na rzecz ochrony przyrody, bądź dziedzictwa kulturowego.

 9. Odznaka nadawana honorowo jest bezpłatna.

 10. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kapituły Odznaki „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej”.

 11. Niniejszy regulamin zatwierdził Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku dnia 26.02.2020 r. uchwałą nr 4/02/2020.

Białystok 25.02.2020 r.

Poprzedni Regulamin OTK „Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej”
(obowiązujący w latach 2007-2020)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK
ul. Ludwika Waryńskiego 30/5
15-461 Białystok
tel./fax (0-85) 744-56-50, 744-55 60
http://bialystok.pttk.pl
e-mail: ro.pttk.bialystok@neostrada.pl