Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza Zamojszczyzny zwana w skrócie OKZ jest Odznaką Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 2. Celem OKZ jest popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Zamojszczyzny, jej historii, zabytków kultury i sztuki, miejsc walki i martyrologii.

 3. OKZ ustanawia się w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.

  1. Odznakę przyznają upoważnione Komisje Oddziałów w Biłgoraju i Zamościu.

  2. Zarząd Oddziału może przyznać OKZ w stopniu srebrnym i złotym honorowo, w uznaniu zasług w działalności krajoznawczej.

 4. Nadanie odznaki następuje przez dokonanie odpowiedniego wpisu do książeczki OKZ, wręczenie odznaki i legitymacji (dla odznaki honorowej).

 5. Oddziały PTTK przyznające OKZ prowadzą rejestry przyznawanych odznak.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA OKZ

 1. OKZ mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 lat.

 2. OKZ można zdobywać tylko z zachowaniem kolejności stopni (brązowy, srebrny, złoty).

 3. OKZ może być zdobywana podczas wędrówek indywidualnych, wycieczek oraz imprez turystyczno-krajoznawczych (rajdów) na terenie powiatów: grodzkiego Zamość, ziemskiego zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego.

 4. Turysta ubiegający się o OKZ winien złożyć wniosek w Oddziałach PTTK wymienionych w § 3 pkt. a. Wniosek powinien zawierać odpowiednie wpisy i potwierdzenia. Uznaje się również potwierdzenia znajdujące się w książeczkach innych odznak (np. OTP). W takim wypadku należy przedstawić odpowiednią książeczkę.

 5. OKZ weryfikują osoby upoważnione przez Zarząd Oddziału.

 6. Weryfikacja OKZ powinna być dokonana w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 7. Do zdobycia każdego stopnia OKZ wymagane jest poznanie określonej liczby obiektów krajoznawczych oraz odbycie wycieczek zgodnie z załącznikiem.

 8. Obiekty krajoznawcze zaliczone na jeden stopień OKZ nie będą zaliczane przy zdobywaniu stopni wyższych.

 9. OKZ przyznana w trybie zwyczajnym jest płatna, zaś przyznana honorowo jest bezpłatna. Wręczanie odznak może odbywać się uroczyście na imprezach i spotkaniach turystyczno-krajoznawczych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału.

 2. Aktualizacja regulaminu obowiązuje od 1.04.2001 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU OKZ

Grupa

Obiekty

Stopień
brązowy

Stopień
srebrny

Stopień
złoty

I

Miejsca pamięci narodowej, walk i męczeństwa

3

4

5

II

Zabytki architektury

4

6

8

III

Roztoczański Park Narodowy

1

IV

Rezerwaty, pomniki, parki zabytkowe

3

4

5

V

Miasta i miejscowości historyczne

4

6

8

VI

Muzea

1

2

3

VII

Imprezy turystyczne-wycieczki

1

2

3

Ad. I Miejsca upamiętnione i oznaczone.

Ad. II Zespoły zabytków architektury zaliczane są jako jeden obiekt np. zespoły dworskie, kościelno-klasztorne, pierzeje kamienic itp.

Ad. V Bełżec, Biłgoraj, Frampol, Goraj, Górecko Kościelne, Grabowiec, Horodło, Hrebenne, Hrubieszów, Józefów, Komarów, Krasnobród, Kryłów, Łabunie, Lubycza Królewska, Łaszczów, Radecznica, Rebizanty, Sąsiadka, Skierbieszów, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Zwierzyniec.

Ad. VII Przy stopniu srebrnym i złotym co najmniej jedna wycieczka winna przebiegać znakowanym szlakiem pieszym.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Zamościu
ul. Stanisława Staszica 31
22-400 Zamość
tel. (84) 639-31-43, fax 639-31-43
moblile: (+48) 516 148 522
http://zamosc.pttk.pl
e-mail: zamosc@pro.onet.pl