Ale kocham Wisłę warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam żrącą tęsknotę.
Warszawa jest moja i ja jestem jej. Powiem więcej: jestem nią.
Razem z nią cieszyłem się i smuciłem, jej pogoda była moją pogodą,
jej deszcze i błoto moim też. Z nią razem wzrastałem.

Janusz Korczak – Pamiętnik, 1942.I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2008 roku 130. rocznicy urodzin Henryka Goldszmita i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem, działalnością i twórczością Janusza Korczaka wł. Henryka Goldszmita ps. Stary Doktor (1878-1942) – lekarza, pedagoga i prekursora walki o prawa dziecka, pisarza i publicysty, społecznika, wielkiego autorytetu moralnego i współcześnie łączącego ludzi ponad podziałami oraz wielkiego przyjaciela dzieci.

 3. OK PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” jest odznaką stałą, ustanowioną w dwóch kategoriach, posiadającą trzy stopnie, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Odznaka Dziecięca (bez stopni),

  • Odznaka Kwalifikowana w stopniach srebrnym i złotym.

 4. Zdobycie Odznaki Dziecięcej nie jest obowiązkowe.

 5. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana Odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 6. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania Odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O Odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat (Odznaka Dziecięca), lub 10 lat (Odznaka Kwalifikowana), po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest ograniczony.

 4. Wyższy stopień Odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy Odznaki.

 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet Odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobą Janusza Korczaka uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Punkty na Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych oraz autokarowych.

 3. Podstawą przyznania Odznaki jest poznanie ustalonej dla danego stopnia Odznaki liczby obiektów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów. Kolejność i dobór zwiedzanych miejscowości i obiektów jest dowolna.

Stopień Odznaki

Wymagane

Obiekty

Punkty

Dziecięca

5

50

Srebrny

10

100

Złoty

20

150

 1. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nie ujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Janusza Korczaka.

 2. Zasady punktacji:

  • Zwiedzenie Korczakowa (udział w dowolnej imprezie poświęconej Staremu Doktorowi na terenie letniej bazy „Korczakowców”) – 25 pkt.

  • Przejście Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów w Warszawie – 20 pkt.

  • Zwiedzenie Warszawy (poza obiektami wymienionymi w załączniku do Regulaminu, obowiązkowo po obu stronach Wisły), KL Treblinka oraz Jerozolimy – po 20 pkt.

  • Miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością Janusza Korczaka, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.

  • Miejscowości w Polsce związane z życiem, działalnością i twórczością Janusza Korczaka, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.

  • Inne miejscowości związane z Januszem Korczakiem niewymienione w załączniku do Regulaminu – 7 pkt.

  • Pomniki i popiersia Janusza Korczaka – 5 pkt.

  • Miejsca i obiekty związane z życiem, działalnością i twórczością Janusza Korczaka (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • Obiekty im. Janusza Korczaka (domy dziecka, przedszkola, szkoły, szpitale, instytucje, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające postać patrona Odznaki poza tymi obiektami – 2 pkt.

  • Ulice, place, osiedla, parki itp. poświęcone patronowi Odznaki – 1 pkt.

 3. Miejscowości, obiekty i trasy zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie Odznaki.

 4. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora”.

 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Śladami Janusza Korczaka – Starego Doktora” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 1 września 2008 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl