I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2009 roku 90. rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości po 123 latach niewoli i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością bohaterów polskich powstań narodowych.

 3. Ustanawia się cztery stopnie Odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna,

  • Brązowa,

  • Srebrna,

  • Złota.

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana Odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania Odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy Odznaki.

 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet Odznaki udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień Odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane polskimi powstaniami narodowymi i ich bohaterami, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Punkty do Odznaki można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, motorowych oraz autokarowych.

 3. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki liczby miejscowości i terenów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów podczas zwiedzania wybranych miejscowości i terenów. Kolejność i dobór zwiedzanych miejscowości, terenów i obiektów jest dowolna.

Stopień Odznaki

Liczba punktów

Popularna

100

Brązowa

150

Srebrna

200

Złota

300

 1. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie są zaliczane na wyższe stopnie Odznaki.

 2. Zaliczane będą również miejscowości, tereny i obiekty nie ujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z dowolnym polskim powstaniem narodowym.

 3. Przewiduje się możliwość wykorzystania dla celów krajoznawczych, informacji o polskich powstaniach narodowych i ich bohaterach oraz związanych z nimi obiektach, zawartych w książeczce-kronice Odznaki.

 4. Zasady punktacji:

  • Miejscowości i tereny bitew poza granicami Polski związane z polskimi powstaniami narodowymi, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.

  • Miejscowości i tereny bitew w Polsce związane z polskimi powstaniami narodowymi, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.

  • Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i Panorama Racławicka we Wrocławiu – po 8 pkt.

  • Muzea poświęcone powstaniom narodowym i ich bohaterom – 6 pkt.

  • Pomniki upamiętniające polskie powstania narodowe oraz pomniki i popiersia bohaterów tych powstań – 5 pkt.

  • Wystawy stałe i ekspozycje muzealne tematycznie nawiązujące do powstań narodowych w innych muzeach – 4 pkt.

  • Miejsca i obiekty związane z polskimi powstaniami narodowymi oraz życiem i działalnością bohaterów tych powstań (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • Obiekty im. bohaterów polskich powstań narodowych (szkoły, instytucje, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające ich życie i działalność poza tymi obiektami – 2 pkt.

  • Ulice, place, osiedla, parki, itp. poświęcone polskim powstaniom narodowym oraz bohaterom tych powstań – 1 pkt.

 5. O przyznanie Odznaki w stopniu popularnym może ubiegać się turysta, który udokumentuje posiadanie jednej z odznak:

 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów i bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem obiektu, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OK PTTK „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych”.

 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży Odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej OK PTTK „Śladami Bohaterów Polskich Powstań Narodowych” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 11 listopada 2009 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl.

POLSKIE POWSTANIA NARODOWE

 1. Konfederacja barska (1768-1772).

 2. Insurekcja kościuszkowska (1794).

 3. Powstania wielkopolskie:

  • powstanie wielkopolskie (1806),

  • powstanie wielkopolskie (1918-19).

 4. Powstanie listopadowe (1830-31).

 5. Powstanie krakowskie (22-27.02.1846).

 6. Powstanie styczniowe (1863-64).

 7. Powstanie sejneńskie (23-28.08.1919).

 8. Powstania śląskie:

  • I powstanie śląskie (16-24.08.1919),

  • II powstanie śląskie (19-25.08.1920),

  • III powstanie śląskie (2.05-5.07.1921).

 9. Powstanie zamojskie (1942-43).

 10. Powstanie w getcie warszawskim (19.04-16.05.1943).

 11. Powstanie w getcie białostockim (16-20.08.1943).

 12. Powstanie warszawskie (01.08-03.10.1944).

 13. Powstanie poznańskie (28.06.1956).

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl