Polskie wydało go plemię,
Wstrzymał słońce, ruszył ziemię!

Jan Nepomucen KamińskiI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Ku Gwiazdom” – Śladami Mikołaja Kopernika (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona z okazji przypadającej w 2010 r. 480. rocznicy zakończenia prac nad wiekopomnym dziełem – „O obrotach sfer niebieskich” i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika (1473-1543) – wybitnego astronoma i autora teorii heliocentrycznej, matematyka, ekonomisty, prawnika, lekarza, poety, tłumacza, kartografa, stratega wojskowego oraz scholastyka wrocławskiego, kanonika warmińskiego i kanclerza kapituły warmińskiej.

 3. Ustanawia się cztery stopnie Odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna,

  • Brązowa,

  • Srebrna,

  • Złota.

 4. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana Odznaka określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 5. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania Odznaki i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O Odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy Odznaki.

 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet Odznaki udokumentowanych miejscowości i obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem Odznaki i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobą Mikołaja Kopernika uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 2. Punkty na Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych oraz autokarowych.

 3. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki liczby miejscowości wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zdobycie wymaganej liczby punktów za poznanie obiektów podczas zwiedzania wybranych miejscowości. Kolejność i dobór zwiedzanych miejscowości i obiektów jest dowolna.

Stopień
Odznaki

Wymagane

Miejscowości

Obiekty

Punkty

Muzea

Obserwatoria
astronomiczne

Planetaria

Pozostałe

Popularny

3

1

10

100

Brązowy

5

1

2

15

150

Srebrny

10

1

2

3

25

200

Złoty

15

2

3

4

30

300

 1. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nie ujęte w załączniku do Regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Mikołaja Kopernika.

 2. Zasady punktacji:

  • Przebycie odcinka Szlaku Kopernikowskiego (min 20 km pieszo, 50 km rowerem lub 100 km innym środkiem transportu, np. koleją, samochodem) – po 30 pkt. (za każdy odcinek szlaku o wymaganej długości, w tym również ratalnie; bez powtarzania trasy).

  • Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, „Dom Mikołaja Kopernika” w Toruniu (Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu), Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – po 20 pkt.

  • Miejscowości za granicą związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, wymienione w załączniku do Regulaminu – 15 pkt.

  • Miejscowości w Polsce związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, wymienione w załączniku do Regulaminu – 10 pkt.

  • Inne miejscowości związane z Mikołajem Kopernikiem niewymienione w załączniku do Regulaminu – 8 pkt.

  • Planetaria i obserwatoria astronomiczne – 7 pkt.

  • Pomniki i popiersia Mikołaja Kopernika – 5 pkt.

  • Miejsca i obiekty związane z życiem i działalnością astronoma (upamiętnione tablicą, lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • Obiekty im. Mikołaja Kopernika (szkoły, uczelnie, instytucje, itp.) oraz tablice i obeliski upamiętniające postać patrona Odznaki poza tymi obiektami – 2 pkt.

  • Ulice, place, osiedla, parki itp. poświęcone patronowi Odznaki – 1 pkt.

 3. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie Odznaki.

 4. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na płycie CD-R lub DVD-R.

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Odznaka przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. Odznakę można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna Odznaki Krajoznawczej PTTK „Ku gwiazdom” – Śladami Mikołaja Kopernika.

 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. Odznakę przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Ku gwiazdom” – Śladami Mikołaja Kopernika powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej Odznaki Krajoznawczej PTTK „Ku gwiazdom” – Śladami Mikołaja Kopernika wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 6 grudnia 2010 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl