OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę Krajoznawczą PTTK „Bajkowa Łódź” (zwaną dalej odznaką) ustanawia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza.

 2. Celem odznaki jest: popularyzowanie turystyki rodzinnej, a zwłaszcza propagowanie turystyki wśród osób najmłodszych; popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych Łodzi; popularyzowanie Szlaku Łodzi Bajkowej.

 3. Osoba zdobywająca odznakę, zobowiązana jest do przestrzegania prawa i norm zwyczajowych obowiązujących w Polsce. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta bez względu na przynależność do PTTK. Nie ma limitów wiekowych. Dzieci powinny zdobywać odznakę pod opieką osób pełnoletnich.

 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych. Wycieczki mogą odbywać się w dowolnej bezpiecznej formie turystyki.

 3. Odznakę zdobywa się wyłącznie w Łodzi, jako stolicy polskiego filmu animowanego.

 4. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 5. Podstawą zdobywania odznaki jest odwiedzenie miejsc z wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu w liczbie nie mniejszej niż osiem.

 6. Turysta zdobywając odznakę, indywidualnie prowadzi jej książeczkę w dowolnej formie (proponowany wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu). Każda wycieczka powinna być udokumentowana wpisem zawierającym: datę, nazwę odwiedzonego miejsca, potwierdzenie. Dzieciom wpisu do książeczki może dokonać opiekun.

 7. Potwierdzeniem odwiedzenia danego miejsca mogą być: zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki, itp. W przypadku braku możliwości zdobycia ww. dorosły opiekun może potwierdzić odbycie wycieczki swoim wpisem.

 8. Odznakę można zdobywać jednocześnie z innymi odznakami PTTK.

III. Tryb przyznawania Odznaki

 1. O przyznanie odznaki może ubiegać się każda osoba, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odwiedziła odpowiednią ilość miejsc związanych ze Szlakiem Łodzi Bajkowej. Po odwiedzeniu wymaganej ilości miejsc, turysta przedkłada książeczkę odznaki do weryfikacji.

 2. W imieniu PTTK odznakę weryfikuje i przyznaje Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, a także Łódzka Organizacja Turystyczna.

 3. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Do książeczki przysłanej do weryfikacji należy załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).

 4. Po potwierdzeniu zdobycia odznaki zainteresowane osoby mogą zakupić odznakę.

IV. Postanowienia końcowe

 1. PTTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie odznaki bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania stosownej uchwały nowelizującej.

 2. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTTK.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór Odznaki

Odznaka

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wykaz miejsc/obiektów

 1. Rzeźba Misia Uszatka – Centrum Informacji Turystycznej, ul. Piotrkowska 87.

 2. Rzeźba małego Pingwina Pik-Poka – Aquapark Fala, al. Unii Lubelskiej 4.

 3. Rzeźba kotów Filomena i Bonifacego – Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 1.

 4. Rzeźba bohaterów filmu „Zaczarowany ołówek” – Łódzki Dom Kultury, ul. Romualda Traugutta 18.

 5. Rzeźba Plastusia – Park im. Henryka Sienkiewicza, ul. Jana Kilińskiego 101.

 6. Rzeźba trzech misiów – Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, ul. Piotrkowska 282.

 7. Rzeźba Maurycego i Hawranka – ZOO, ul. Konstantynowska 8/10.

 8. Rzeźba Wróbelka Ćwirka – Palmiarnia, al. Józefa Piłsudskiego 61.

 9. Rzeźba Ferdynanda Wspaniałego – Galeria Łódzka, al. Józefa Piłsudskiego 15/23, Punkt Informacji Galerii, poziom 0.

Książeczka Zdobywamy odznakę „Bajkowa Łódź”

Poprzedni Regulamin Odznaki Krajoznawczej PTTK „Bajkowa Łódź”
(obowiązujący w latach 2016-2020)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Łódzki PTTK
im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
ul. Stanisława Wigury 12a
90-301 Łódź
tel. (42) 636-15-09
http://www.lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl