Odznaka§ 1

Odznaka „Diadem Polskich Gór” jest odznaką makroregionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

 1. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór.

 2. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

 1. Odznakę „Diadem Polskich Gór” uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie.

 2. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 5

 1. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem 17.06.2013 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki, ale tylko jako zdobyte jednokrotnie.

 2. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 6

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:

§ 7

 1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedzania, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.

 2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 7.

§ 9

Ubiegający się o odznakę „Diadem Polskich Gór”, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki „Diadem Polskich Gór” oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

§ 11

 1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki „Diadem Polskich Gór”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 2. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

§ 12

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Diadem Polskich Gór” można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 14

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17.06.2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Wykaz szczytów do Odznaki „Diadem Polskich Gór”

Lp.

Szczyt

Wysokość

Mikroregion

Mezoregion

Makroregion

Podprowincja

KARPATY ZACHODNIE

1.

Wielka Czantoria

995

Pasmo Stożka i Czantorii

Beskid Śląski

Beskidy
Zachodnie

Zewnętrzne
Karpaty
Zachodnie

2.

Klimczok

1117

Pasmo Klimczoka

3.

Skrzyczne

1257

Pasmo Baraniej Góry
(Pasmo Wiślańskie)

4.

Czupel

933

Grupa Magurki Wilkowickiej

Beskid Mały

5.

Łamana Skała (Madohora)

929

Grupa Łamanej Skały
[Beskid Andrychowski]

6.

Wielka Racza

1236

Grupa Wielkiej Raczy
[Worek Raczański]

Beskid Żywiecki

7.

Pilsko
(Góra Pięciu Kopców)

1542

Grupa Pilska i Romanki

8.

Jałowiec

1111

Pasmo Jałowieckie

9.

Babia Góra (Diablak)

1725

Pasmo Babiogórskie

10.

Polica

1369

Pasmo Policy

11.

Bukowiński Wierch

940

Pasmo Podhalańskie
(Beskid Orawsko-Podhalański)

12.

Lasek (Łosek)

868

Pasma Laskowskie, Pewelskie
i Żurawnicy

Beskid Makowski
(Beskid Średni)

13.

Babica

728

Pasma Babicy,
Barnasiówki i Chełmu
[Beskid Myślenicki]

14.

Koskowa Góra

867

Pasmo Koskowej Góry
[Beskid Myślenicki]

15.

Lubomir

904

Pasmo Lubomira i Łysiny
[Beskid Myślenicki]

16.

Luboń Wielki

1022

[Beskid Myślenicki]

Beskid Wyspowy

17.

Ćwilin

1072


18.

Mogielica

1170


19.

Modyń

1029


20.

Jaworz

921

Pasmo Łososińskie

21.

Turbacz

1310

Gniazdo Turbacza

Gorce

22.

Lubań

1225

Pasmo Lubania

23.

Radziejowa

1262

Pasmo Radziejowej

Beskid Sądecki

24.

Jaworzyna Krynicka

1114

Pasmo Jaworzyny Krynickiej

25.

Kraczonik

934

Góry Leluchowskie

26.

Jaworze

882

Góry Grybowskie
(Beskid Grybowski)

Beskid Niski

27.

Lackowa

997

Góry Hańczowskie
(Hańczowskie Góry Rusztowe)
[Beskid Gorlicki]

28.

Wątkowa

846

Pasma Magurskie
(Beskid Magurski)
[Beskid Gorlicki]

29.

Baranie

754

Beskid Dukielski

30.

Kamień

857

Pasmo Graniczne
(Przeł. Beskid nad Czeremchą
– Przeł. Łupkowska)

31.

Tokarnia

778

Pasmo Bukowicy

32.

Żar

883

Pieniny Spiskie

Pieniny

Obniżenie
Orawsko-
Podhalańskie

Centralne
Karpaty
Zachodnie

33.

Trzy Korony (Okrąglica)

982

Pieniny Właściwe

34.

Wysoka (Wysokie Skałki)

1050

Małe Pieniny

35.

Starorobociański Wierch

2176


Tatry Zachodnie

Tatry
{Łańcuch
Tatrzański}

36.

Krzesanica

2122


37.

Świnica

2301


Tatry Wysokie
{Tatry Wschodnie}

38.

Rysy

2499


KARPATY WSCHODNIE

39.

Słonny (pn.-zach.)

668

Góry Słonne

Góry Sanocko-
Turczańskie
[Bieszczady Niskie]

Beskidy
Lesiste
{Beskidy
Wschodnie}

Zewnętrzne
Karpaty
Wschodnie

40.

Słonny (pd.-wsch.)

668

41.

Jaworniki

908

Żuków

42.

Trohaniec

939

Otryt

Bieszczady
{Bieszczady Zachodnie}
[Bieszczady Wysokie]

43.

Łopiennik

1069

Pasmo Łopiennika i Durnej

44.

Wołosań

1071

Pasmo Wołosania
i Chryszczatej (Wysoki Dział)

45.

Wielka Rawka

1307

Pasmo Graniczne

46.

Tarnica

1346

Pasmo Połonin

MASYW CZESKI

47.

Wysoka Kopa

1126

Grzbiet Wysoki

Góry Izerskie

Sudety
Zachodnie

Sudety

48.

Śnieżka

1602

Czarny Grzbiet
{Główny Grzbiet}

Karkonosze

49.

Skalny Stół

1282

Kowarski Grzbiet
{Główny Grzbiet}

50.

Łysocina

1188

Lasocki Grzbiet
{Grzbiety Południowe}

51.

Okole

721
lub ~715

Grzbiet Północny
{Grzbiet Zachodni}

Góry Kaczawskie

52.

Maślak – Folwarczna

720

Grzbiet Południowy
{Grzbiet Zachodni}

53.

Baraniec

723
lub ~720

54.

Skopiec

724
lub ~718

55.

Poręba

671

Grzbiet Wschodni

56.

Krzyżna Góra

654

Góry Sokole

Rudawy Janowickie

57.

Skalnik

945


58.

Trójgarb

778

Masyw Trójgarbu i Krąglaka

Góry Wałbrzyskie

Sudety
Środkowe

59.

Chełmiec

851

Masyw Chełmca

60.

Borowa

853

Rybnicki Grzbiet

61.

Waligóra

936

Góry Suche

Góry Kamienne

62.

Lesista Wielka

851

Masyw Dzikowca
i Lesistej Wielkiej

63.

Szeroka

842

Góry Krucze

64.

Jański Wierch

697


Góry Jastrzębie

65.

Róg

715

Zawory

Góry Stołowe

66.

Szczeliniec Wielki

919


67.

Orlica

1084

Góry Orlickie

Góry Orlickie
i Bystrzyckie

68.

Jagodna pn.

~980

Góry Bystrzyckie

69.

Jagodna

977

70.

Włodarz

811

Masyw Włodarza

Góry Sowie

71.

Wielka Sowa

1015


72.

Szeroka Góra

~770

Grzbiet Wschodni

Góry Bardzkie

73.

Kłodzka Góra

765

74.

Kowadło

989

Góry Złote

Góry Złote i Bialskie

Sudety
Wschodnie

75.

Postawna

1117

Góry Bialskie

76.

Suchoń

964

Krowiarki

Masyw Śnieżnika

77.

Śnieżnik

1424


78.

Biskupia Kopa

890

Masyw Biskupiej Kopy

Góry Opawskie

79.

Ślęża

718


Masyw Ślęży

Przedgórze
Sudeckie

WYŻYNY POLSKIE

80.

Łysica

612

Łysogóry (Pasmo Łysogórskie)
{Pasmo Świętokrzyskie}

Góry Świętokrzyskie

Wyżyna
Kielecka

Wyżyna
Małopolska

Opracowanie: Radosław Jan Tokarz

Źródła:

 1. Atlas Gór Polski. Sudety, Karpaty, Góry Świętokrzyskie. Atlas turystyczny, wyd. ExpressMap Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.

 2. Bína Jan, Demek Jaromír – Z nížin do hor. Geomorfologické jednotky České republiky, Academia, Praha 2012.

 3. Czerwiński Jan – Beskid Śląski z plecakiem, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2006.

 4. Czerwiński Janusz – Sudety – przewodnik, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z o.o., Wrocław 2003.

 5. Figiel Stanisław, Krzywda Piotr i in. – Beskid Żywiecki – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2012.

 6. Kapturkiewicz Adam – Granice Beskidu Wyspowego, 2004.\Klimek Paweł – Bieszczady, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2007.

 7. Kondracki Jerzy – Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002.

 8. Krukar Wojciech i in. – Beskid Niski – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2012.

 9. Krukar Wojciech i in. – Bieszczady – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2012.

 10. Krzywda Piotr – Bieszczady, Beskid Niski, Góry Sanocko–Turczańskie – przewodnik, wyd. ExpressMap Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.

 11. Luboński Paweł, Majerczak Marek i in. – Gorce – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2011.

 12. Matuszczyk Andrzej – Beskid Wyspowy – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2004.

 13. Matuszczyk Andrzej – Pasma beskidzkie, Beskidzki Serwis Internetowy http://www.e-beskidy.com/pasma-beskidzkie.html.

 14. Mazurski Krzysztof R. – Geografia turystyczna Sudetów, Oficyna Wydawnicza Sudety Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 2003.

 15. Migoń Piotr, Potocki Jacek – Karkonosze Polskie i Czeskie – przewodnik, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z o.o., Wrocław 2002.

 16. Mościcki Bogdan – Beskid Sądecki i Małe Pieniny – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2012.

 17. Nyka Józef – Pieniny – przewodnik, Wydawnictwo TRAWERS, Latchorzew 2003.

 18. Panoramy Gór Polski, wyd. ExpressMap Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.

 19. Potocki Jacek – Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.

 20. Regulaminy i wykazy szczytów do odznak KORONA SUDETÓW i SUDECKI WŁÓCZYKIJ, Oddział Wrocławski PTTK, Komisja Turystyki Górskiej, http://www.ktg.wroclaw.pl.

 21. Słownik Geografii Turystycznej Sudetów pod redakcją Marka Staffy.

 22. Suski Rafał – Granice Beskidu Makowskiego, 2001.

 23. Śnieżek Tomasz – Góry Sowie – przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2012.

 24. Wołoszyńska Elżbieta, Wołoszyński Marek – Góry Świętokrzyskie – przewodnik turystyczny, wyd. Sport i Turystyka – MUZA SA, Warszawa 2010.

 25. Zasępa Jan – Ziemia Kłodzka – przewodnik, Wydawnictwo Turystyczne PLAN, Jelenia Góra 2009.

 26. Ziemia Kłodzka, mapa turystyczna, 1:50 000, Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, Kraków 2011.

 27. Ziemia Kłodzka, mapa topograficzno – turystyczna, 1:50 000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., Warszawa 2012.

 28. Zygmański Marek, Klimek Paweł, Figiel Natalia – Tatry Polskie i Słowackie, Wydawnictwo Helion S.A., Gliwice 2010.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wrocławski PTTK
Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44, 344-53-49
fax. 343-67-46
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl