Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej” – zwana dalej Odznaką – została ustanowiona w 1968 r. przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTTK.

 2. Celem Odznaki jest popularyzowanie Puszczy Kampinoskiej – jednego z najbardziej interesujących pod względem krajoznawczym rejonów Mazowsza, oraz przyczynianie się do pogłębiania wiedzy o tym obszarze.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 7. roku życia.

 5. W celu zdobycia Odznaki należy spełnić następujące warunki:

  1. Odbyć co najmniej osiem wycieczek jednodniowych (o długości minimum 10 km każda) – z tym, że cztery z nich winny przebiegać trasami zachodniej części, a pozostałe cztery – trasami wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Za linię podziału przyjmuje się szosę biegnącą z Leszna do Kazunia przez Łubiec, Roztokę Sowią Wolę i Cybulice Duże. W przypadku przebiegu trasy przez obie części tak podzielonej Puszczy, wycieczkę zalicza się do tej części, przez którą przebiega większość trasy.

  2. Wycieczki powinny odbywać się we wszystkich porach roku. Za porę wiosenną uważa się okres od 21 marca do 31 maja, za porę letnią okres od 1 czerwca do 15 września, za porę jesienną okres od 16 września do 15 listopada, a za porę zimową okres od 16 listopada do 20 marca.

  3. Trasy wycieczek nie mogą być powtarzane, z wyjątkiem fragmentów wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie. Każdą wycieczkę należy rozpocząć z innego punktu wyjściowego (innej miejscowości).

  4. Zwiedzić przynajmniej cztery spośród następujących miejsc: Brochów, Żelazowa Wola, Granica, Kampinos, Leszno, Zaborów, Stare Babice, Lipków, Laski, Izabelin, Tułowice, Secymin-Nowiny, Leoncin, Wiersze, Zaborów Leśny, Stara Dąbrowa, Miejsce Pamięci Palmiry, Zamczysko.

 6. Dowodem wypełnienia warunków zdobycia Odznaki jest przedłożenie do weryfikacji dzienniczka wycieczek opracowanego przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie. Dzienniczek powinien zawierać dane zdobywającego Odznakę i informacje o kolejnych wycieczkach tj.: datę, trasę i rodzaj wycieczki (np. piesza, kolarska, narciarska), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach oraz potwierdzenia z trasy (zdjęcia, pieczątki, podpisy członków kadry programowej PTTK, potwierdzenie organizatora wycieczki itp.).

 7. Dzienniczek wycieczek należy złożyć do weryfikacji w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Warszawie (Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa; http://warszawa.rpk.pttk.pl). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć znaczki pocztowe jak przy nadaniu.

 8. Nadanie Odznaki następuje poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniczku wycieczek. Emblemat Odznaki nadawanej w tym trybie jest płatny.

 9. Odznaka może być również przyznana honorowo przez Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub w dziedzinie ochrony przyrody na terenie Puszczy Kampinoskiej. Osoby, którym nadano Odznakę honorowo, otrzymują ją bezpłatnie.

 10. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.

 11. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w dniu 28 czerwca 2015 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia, zastępując poprzednie regulaminy. Dotychczas nadane Odznaki „Miłośnika Puszczy Kampinoskiej” zachowują ważność.

Poprzedni Regulamin OTK PTTK „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej”
obowiązujący w latach 1995-2015


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
http://warszawa.rpk.pttk.pl
e-mail: mireczka_w@o2.pl
(Mirosława Wojciechowska – kierownik)