Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej” – zwana dalej Odznaką – została ustanowiona w 1968 r.

 2. Celem Odznaki jest popularyzowanie jednego z najbardziej interesujących pod względem krajoznawczym rejonu Mazowsza – Puszczy Kampinoskiej oraz przyczynianie się do pogłębiania wiadomości krajoznawczych o tym rejonie.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę nadaje zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie osobom, które spełniły warunki wymagane do zdobycia Odznaki.

 5. Odznaka może być również przyznawana honorowo przez Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działające przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub w dziedzinie ochrony przyrody na terenie Puszczy Kampinoskiej.

 6. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 10 roku życia.

 7. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek: pieszych, kolarskich, lub narciarskich.

 8. Odznaka nadana w trybie normalnym jest płatna. Osoby, którym nadano Odznakę honorowo otrzymują ją bezpłatnie.

 9. W celu zdobycia Odznaki należy spełnić następujące warunki:

  1. Odbyć co najmniej osiem wycieczek jednodniowych (o długości minimum 10 km każda) – z tym, że cztery z nich winny przebiegać trasami zachodniej części, a pozostałe cztery – trasami wschodniej części Puszczy Kampinoskiej. Za linię podziału przyjmuje się szosę biegnącą z Leszna do Kazunia przez Łubiec, Roztokę Sowią Wolę, Cybulice Duże. W przypadku przebiegu trasy wycieczki przez obie części tak podzielonej Puszczy, wycieczkę zalicza się do tej części, przez którą przebiega większość trasy.

  2. Wycieczki winny odbywać się we wszystkich porach roku. Za porę wiosenną uważa się okres od 21 marca do 31 maja, za porę letnią okres od 1 czerwca do 15 września, za porę jesienną okres od 16 września do 15 listopada, a za porę zimową okres od 16 listopada do 20 marca.

  3. Trasy wycieczek jednodniowych nie mogą być powtarzane, z wyjątkiem tras wzdłuż szlaków znakowanych biegnących na pewnych odcinkach wspólnie. Każdą wycieczkę należy rozpocząć z innego punktu wyjściowego (innej miejscowości).

 10. Dowodem wypełnienia warunków dla zdobycia Odznaki jest przedłożenie do weryfikacji dzienniczka wycieczek opracowanego w sposób dowolny przez zdobywającego Odznakę. Dzienniczek powinien jednak obowiązkowo zawierać dane o kolejnych wycieczkach tj.: datę, trasę i rodzaj wycieczki (piesza, kolarska, narciarska), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach oraz potwierdzenia z trasy każdej wycieczki (zgodnie z wymogami regulaminu danej dyscypliny), jak również dowolny opis trasy, wrażeń lub impresje na temat wycieczki, fotografie, rysunki itp.

 11. Dzienniczek wycieczek należy złożyć do weryfikacji w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Warszawie (Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa).

 12. Nadanie Odznaki następuje poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniczku wycieczek.

 13. O nadaniu Odznaki zdobywający zostanie powiadomiony w ciągu miesiąca od złożenia dzienniczka do weryfikacji. Turyści załatwiający sprawy weryfikacji Odznaki drogą korespondencyjną załączają znaczki pocztowe jak przy nadaniu, z dopiskiem na kopercie „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej”.

 14. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działające przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie w dniu 10.05.1995 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia, zastępując dotychczas obowiązujące regulaminy. Dotychczas nadane Odznaki „Miłośnika Puszczy Kampinoskiej” zachowują ważność.

 15. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działającego przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie.

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
w Warszawie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Województwa Mazowieckiego
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
tel. (0-22) 687-16-24