PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”

 

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE” obejmuje tereny na Równinie Charzykowskiej, w dorzeczu górnego biegu Brdy, na północ od Chojnic, na wys. 120–145 m n.p.m. w obecnym województwie pomorskim. W miejsce Zaborskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni około 370 km2 w 1996 r. został utworzony Park Narodowy (powierzchnia 4.789 ha). Wokół obszaru Parku wyznaczona została strefa ochronna, zwana otuliną (pow. 12.981 ha).

Urozmaicony krajobraz polodowcowy z równinami sandrowymi, na których wytworzyły się ubogie gleby piaszczyste, miejscami przechodzące w lotne piaski oraz jeziorami rynnowymi. Mozaika zbiorowisk leśnych i torfowiskowych, obfitość (11% pow. Parku) wód powierzchniowych; unikatowa zlewnia rzeczki Ostrowicka Struga (Mielnica), wypływającej z północnej zatoki jeziora Ostrowite, zwana „Strugą Siedmiu Jezior” (najcenniejsze fragmenty, około 300 ha, planowane do objęcia ochroną ścisłą), 39 malowniczych jezior (największe Ostrowite), zwykle rynnowych, wiele jezior tzw. lobeliowych (oligotroficznych), o krystalicznie czystej wodzie, bogactwo jeziorek dystroficznych otoczonych swoistą roślinnością torfowiskową, nasuwającą się na taflę wody.

Bogato reprezentowana jest flora i fauna. W szacie roślinnej dominują lasy (ok. 89% pow. Parku), ze zdecydowaną przewagą borów sosnowych, z niewielką domieszką świerka, buka, dębu bezszypułkowego. Reliktowe gatunki borealne, np. chamedafne północna (na zdjęciu po lewej), zimoziół północny. Występuje tu ponad 200 gatunków porostów, w tym Usnea hirtella, gatunek który był uznany za wymarły na terenie Polski; mnogość mchów i grzybów. Bory Tucholskie posiadają bogatą awifaunę – z gadów bardzo rzadki żółw błotny, ze ssaków bóbr, wydra. Żyje tutaj ponad 40 gatunków ssaków (m. in. dzik, sarna, jeleń, rzadziej łoś) i ponad 140 gatunków ptaków, w większości lęgowych (m. in. orzeł bielik, puchacz, żuraw, gągoł) oraz płazy i gady. Obfity świat owadów, zwłaszcza motyli i chrząszczy. W wodach bogactwo gatunkowe ryb, m. in. pstrąg potokowy i tęczowy.

W pobliżu Parku, we wsi Jarcewo, zespół pałacowo-parkowy (XIX w.) z pomnikowymi drzewami, w Klonowie wyłuszczarnia nasion (pocz. XX w.), przerabiająca sosnowe szyszki z całego kraju. W Parku liczne szlaki turystyczne i 2 ścieżki przyodnicze: „Struga Siedmiu Jezior” i „Jezioro Gacna”.

BORY TUCHOLSKIE

Bory Tucholskie są po Puszczy Białowieskiej największym obszarem leśnym w Polsce i zajmują powierzchnię około 1.200 km2. Rozciągają się na piaskach sandrowych Równiny Tucholskiej nad środkową Brdą oraz w dorzeczu Wdy. Południową granicę stanowi Jezioro Koronowskie, północną – ciąg jezior z Jeziorem Wdzydze. Pod względem morfologicznym obszar stanowi zróżnicowaną równinę sandrową, poprzecinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek Brdy, Wdy, Mątawy i górnego odcinka Wierzycy. Na ukształtowanie rzeźby decydujący wpływ wywarł ostatni lądolód skandynawski. W czasie postoju lądolodu przy krawędzi lodowej tworzyły się pagórki i wzgórza morenowe zbudowane z iłów, piasków i żwirów z głazami. Z piasków tych w okresie bardziej suchym powstały liczne drobne wzniesienia, a przede wszystkim wydmy, występujące zwłaszcza w dolinie Brdy (Wlk. Kanału Brdy) i Mątawy. Typowy element obszaru stanowią – w większości wąskie, długie, o stromych zboczach, głębokie, wyżłobione przez wody lodowcowe – jeziora rynnowe. Do największych z nich należą jeziora: Kałębie (466,3 ha), Radodzierz (246,4 ha) i Borzechowskie (237,7 ha). Znaczne powierzchnie zajmują także sztuczne zbiorniki: widoczne na zdjęciu obok – Jezioro Koronowskie (1.560 ha), J. Zapora (645,6 ha) i J. Żurskie (500 ha). Środkiem Borów, w dolinach o wysokich i stromych brzegach płyną malownicze, wykorzystywane przez kajakarzy rzeki Brda i Wda, charakteryzujące się dużym spadkiem (0,65 i 0,72%) i licznymi zwężeniami. Do uprawiania turystyki kajakowej nadają się też Bielska Struga, Czerska Struga, Studzienicka Struga, Święta Struga i Struga Brzezianek oraz Kałębnica, Kamionka i Niechwaszcz.

Pierwotny drzewostan Borów Tucholskich stanowiły lasy bukowo-sosnowe. Duże połacie porastały także dęby, graby, osiki i lipy. Liczne wojny toczone w Puszczy Tucholskiej w XVII i na początku XVIII w., głównie jednak rabunkowa gospodarka starostów, a później zaborcy pruskiego – nadmierna eksploatacja drewna, uzupełnienie wyrębów czystą sosną – spowodowały utratę puszczańskiego charakteru Borów. Na zmianę ich struktury wpłynęły dodatkowo pożary, osadzanie na wykarczowanych enklawach leśnych kolonistów niemieckich, inwazje szkodliwych owadów leśnych (np. w latach 1922-24 strzygoni chojnówki, a w l. 1978-82 brudnicy mniszki). Obecnie siedliska borowe zajmują ponad 95% powierzchni Borów Tucholskich. Lasy porastające piaski sandrowe składają się prawie w całości z monokultury sosnowej typu czernicowego. Monotonię lasów sosnowych urozmaicają drzewostany z domieszką brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego i osiki oraz grabu i buka, z bogatym podszyciem (rosnące na żyźniejszych gliniastych glebach). W miejscach podmokłych często występuje także olsza. Na obszarach ogołoconych z lasów występują tzw. pustacie wrzosowiskowe, zarastające rynny jeziorne, przekształcające się w torfowiska lub bogate w roślinność łąki. W kilku wyodrębnionych rezerwatach przyrody objęto ochroną m.in. największe w Polsce skupisko cisów Wśród flory Parku wiele zachowanych reliktów roślinnych z okresu borealnego (m.in. brzoza niska, zimoziół północny). W bogatych ongiś w zwierzynę Borach nie ma już turów, występujących tu jeszcze w XVI w., również wilki należą do rzadkości. Ze zwierzyny płowej występują: sarny, jelenie, dziki, w części wschodniej także daniele. Z ptaków w ostępach zachowały się: orzeł bielik, rybołów, żuraw, kormoran, łabędź niemy, cietrzew, czapla siwa, głuszec, puchacz i bocian czarny.

Najstarsze ślady zasiedlenia pochodzą z okresu neolitu (4000-1800 lat p.n.e.), kiedy napłynęła tu ludność pochodzenia naddunajskiego przynosząc umiejętność uprawiania roli, hodowli zwierząt domowych i garncarstwa. Prasłowiańska kultura łużycka wkroczyła w epoce brązu (1700-650 p.n.e.) i żelaza (650 p.n.e.-550 n.e.).

W okresie kształtowania się państwowości polskiej Bory wchodziły w skład Pomorza Gdańskiego. Po Jego zagarnięciu przez Krzyżaków w 1309 r. przez blisko 160 lat znajdowały się pod jarzmem Zakonu. Skazanie Zakonu w procesach: Inowrocławskim (1321) i Warszawskim (1339) na zwrot Polsce Pomorza nie dało efektów. Także walki w okresie Wielkiej Wojny (1409-11) i zwycięstwo pod Grunwaldem nie przyniosły odzyskania na trwałe Pomorza. Nieprzerwane nadużycia i represje Krzyżaków doprowadziły do powołania w 1440 r. Związku Pruskiego, reprezentującego odtąd wszystkie stany pruskie wobec Zakonu. W 1454 r. Związek wystąpił orężnie przeciwko Zakonowi, a król Kazimierz Jagiellończyk 6 marca 1454 r. wcielił całość ziem zakonnych do Polski. Fakty te zapoczątkowały wojnę 13-letnią (1454-66). Po Jej zakończeniu w wyniku II pokoju toruńskiego (19.X.1466) Pomorze, obok ziemi chełmińskiej i Michałowskiej, powróciło ostatecznie jako prowincja Prusy Królewskie do Polski. Bory Tucholskie weszły wówczas w skład nowo utworzonego województwa pomorskiego. Po przypadającym na 2 poł. XV i XVI w. okresie rozwoju gospodarczego, wojny szwedzkie, a zwłaszcza potop (1655-60), podczas którego Bory Tucholskie już od końca 1655 r. dostały się pod okupację wojsk Karola Gustawa, spowodowały ich ruinę. W walce o niepodległość Borów brały również udział oddziały partyzanckie, a niebywałą brawurą odznaczył się w latach 1657-60 słynny rotmistrz Michałko z Tucholi. Wydarzenia polityczno-militarne zwłaszcza w okresie tzw. wojny północnej (1700-21), przemarsze wojsk obcych, kontrybucje, a także niewłaściwa gospodarka starostów i szlachty nie pozwoliły już na dźwignięcie się ziemi z upadku aż do końca XVIII w. W następstwie I rozbioru Polski (1772) Bory przeszły wraz z całym Pomorzem pod zabór pruski, by dopiero po 148 latach na przełomie stycznia i lutego 1920 r. odzyskać niepodległość i wejść w skład ówczesnego województwa pomorskiego.

Wrzesień 1939 r. zapisał się krwawymi walkami bitwy granicznej. Zgrupowane tu oddziały Armii „Pomorze” gen. dyw. Władysława Bortnowskiego: 9 i 27 Dywizja Piechoty, Pomorska Brygada Kawalerii, bataliony Obrony Narodowej i inne jednostki przyjęły na siebie uderzenie 4 armii gen. H. Günthera von Kluge, staczając bohaterskie bitwy pod Krojantami, Świekatowem, Franciszkowem, Bukowcem i Grupą. W czasie walk rozbiciu uległy 9 stycznia (częściowo) 27 DP, PBK oraz większość batalionów ON. Tylko 1/3 jednostek udało się dołączyć do głównych sił armii. W okresie okupacji obszar Borów był terenem szczególnej eksterminacji ludności polskiej. Kilkanaście tysięcy osób zostało zamordowanych lub zaginęło bez wieści. Do największych i najstraszniejszych miejsc kaźni należały: Mniszek-Grupa, Jastrzębie, Rudzki Most, Czersk i Skórcz. Odpowiedzią na terror okupanta był powszechny odruch samoobrony. Już pod koniec 1939 r. powstały w Borach zalążki pierwszych organizacji konspiracyjnych m. in. „Grunwald”, Komenda Obrońców Polski. Organizacje te weszły następnie w skład największych: Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (do 1942 r. „Gryf Kaszubski”), Armii Krajowej i Polskiej Armii Powstania. Od połowy 1944 r. działały na tym obszarze także grupy desantowe 1 Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki. Pokonując szczególnie trudne warunki konspiracji (brak namiastki polskiej administracji, eksterminacja aktywu społecznego, wysiedlanie), prowadziły one obok wywiadu i sabotażu, opieki nad ludnością cywilną, pomocy dla więźniów również działalność bojową poprzez specjalne oddziały partyzanckie, dezorganizując transporty wojskowe, likwidując ugrupowania SS, Gestapo i Wehrmachtu, niszcząc lotniska.

Oswobodzenie obszaru Borów Tucholskich nastąpiło w czasie realizacji operacji pomorskiej na przełomie lutego i marca 1945 roku 1 korpus pancerny gwardii gen. Panowa wraz ze współdziałającymi armiami: 65 i 49 ze składu II Frontu Białoruskiego wyzwoliły Chojnice (14.11), Tucholę (15.11), silnie broniony węzeł kolejowy Laskowice (16.11), Osie i Tleń (17.11), Warlubie (18.11), Czersk (20.11), Skórcz I Brusy (4.111).

Ze względu na znaczną lesistość (ok. 45%) region odznacza się słabą gęstością zaludnienia. Na pd.-zach. krańcu obszaru położona jest Tuchola, na pn.-wsch. Skórcz, przy głównej arterii komunikacyjnej Czersk. Poza miastami znaczną liczbę, ludności skupiają wsie – osady Brusy, Czarna Woda, Osie i Śliwice. Podstawę gospodarki stanowi produkcja leśna – przemysł drzewny (tartaczny, meblarski oraz płyt i sklejek) oraz przetwórstwo runa lejnego. Rolnictwo nie odgrywa większej roli w życiu mieszkańców regionu, z wyjątkiem enklaw o lepszej glebie na obszarach śródsandrowych płatów morenowych w rejonie Brus, Czerska i Śliwic oraz obrzeży Borów Tucholskich. Znacznie natomiast rozwinięte jest rybołówstwo i zbieractwo jagód i grzybów. Walory przyrodnicze wpływają na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Nadleśnictwa Czersk, Rytel, Skórcz, Zamrzenica wyznaczone zostały jako obszary leśno-wypoczynkowe. Zlokalizowano w nich pola i miejsca biwakowania oraz parkingi śródleśne. Kilkunastu miejscowościom przypisano funkcje wsi letniskowych.

Bory Tucholskie stanowią szczególnie atrakcyjny teren dla uprawiania turystyki wodnej (dużą popularnością cieszą się spływy Brdą i Wdą oraz włóczęgi kajakowe ciągami jeziornymi), piesze (staraniem PTTK wyznakowano w latach 1954-85 ponad 450 km szlaków) i kolarskiej. Bory Tucholskie są stosunkowo dobrze zagospodarowane turystycznie. Bazę turystyczną stanową przede wszystkim domy wycieczkowe, stanice wodne i campingi PTTK, schroniska młodzieżowe PTSM oraz kwatery prywatne.

Z uwagi na duże połacie leśne, oddalenie od Wisły, słabą sieć osadniczą (na obszarach wiejskich poniżej 30 osób km2) na szczególną uwagę zasługują dość liczne jeszcze skupiska zabytkowego budownictwa drewnianego. Chałupy drewniane, głównie konstrukcji zrębowej lub sumikowo-łątkowej i budynki gospodarcze, przeważnie z 2 poł. XVIII i XIX w. noszą w większości cechy budownictwa kaszubskiego. Chaty zrębowe z narożnym podcieniem (przyłapem) spotkać można jeszcze w centrum Borów w Mikołajskiem i w Zazdrości, na pn.-zach. od Tucholi w Piastoszynie i Silnie oraz w kociewskiej stronie w Borzechowie i Osieku.

Obszar Borów Tucholskich jest dość zróżnicowany pod względem etnicznym. Pomiędzy Swornegaciam, Dziemianami, Leśnem, Wielem, Karsinem, Czerskiem i Rytlem mieszkają Zaboracy (zwani również w okolicy Brus Krëbanami lub Krubaniami). Nazwa Zaboracy wiąże się z położeniem tego obszaru „za borami” (Tucholskimi). Ma ona długoletnie tradycje: zawierają ją materiały źródłowe do dziejów Pomorza Gdańskiego – pisma książąt pomorskich: terra Zaborensis, terra Sabor. W okresie międzywojennym ukazywał się w Chojnicach miesięcznik regionalny „Zabory” poświęcony sprawom ziemi zaborskiej. Północno-centralną część Borów, głównie obszar wokół wsi Czarna Woda, Wojtal, Osówek, Osieczna i Śliwice zamieszkują Borowiacy Tucholscy. Północno-wschodni kraniec Kociewiacy. Mniejsze grupy etniczne tworzą Benedyje, Capie, Borusy mieszkający w lasach, Cekcyniorze koło Cekcyna, Patyraki na pn. od Śliwic I Konopaty pomiędzy Śliwicami i Gacnem. Istnienie zwartych etnicznie grup miało szczególne znaczenie w zachowaniu jednolitych cech narodowych w okresie silnej germanizacji Pomorza Gdańskiego w XVIII i XIX w. Borowiacy Tucholscy wyraźnie różnili się od grup ludności niemieckiej I holenderskiej zamieszkującej głównie Dolinę Dolnej Wisły. Także Kociewiacy odróżniali się od obcej ludności osiadłej na Żuławach Wiślanych.

W ostępach leśnych uprawiane jest powszechne tu niegdyś koszykarstwo, na Kociewiu m. in. w Lubichowie wyrabia się różne przedmioty z rogu. Od dawna istnieje i do dziś rozwija się ruch regionalny, polegający na kultywowaniu kaszubskiej, kociewskiej i borowiackiej pieśni i tańca oraz piśmiennictwa regionalnego.