OK PTTK ''Znam Województwo Częstochowskie''- popularna
OK PTTK ''Znam Województwo Częstochowskie''- brązowa OK PTTK ''Znam Województwo Częstochowskie''- srebrna OK PTTK ''Znam Województwo Częstochowskie''- złota1.      Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki kwalifikowanej.

2.      Odznakę zdobywać można równolegle z odznakami turystyki kwalifikowanej.

·        Odznaką Turystyki Pieszej

·        Kolarską Odznaką Turystyczną

·        Motorową Odznaka Turystyczną

·        Odznaką Turysty Motorowego

·        Odznaką Imprez na Orientację

·        Nizinną Odznaką Narciarską

·        Turysta – Przyrodnik

i innymi odznakami.

3.      Odznaka jest czterostopniowa

·        popularna

·        brązowa

·        srebrna

·        złota

4.      Okres uzyskiwania punktów na dany stopień odznaki nie jest ograniczony, przy czym w roku kalendarzowym przyznać można maksimum tylko jeden stopień odznaki.

5.      Warunkiem zdobycia odznaki I stopnia (popularnej) jest:

     udokumentowane w książeczce turystyki kwalifikowanej uzyskanie punktów minimum najniższego stopnia odznaki turystyki kwalifikowanej zdobytych wyłącznie na terenie woj. częstochowskiego. Punkty uzyskuje się zgodnie z regulaminami odpowiednich odznak.

6.      Warunkiem zdobycia odznaki II stopnia (brązowej) jest:

     posiadanie odznaki I stopnia,

     udokumentowane w książeczce turystyki kwalifikowanej uzyskanie minimum punktów umożliwiających uzyskanie danej odznaki w stopniu brązowym, zdobytych wyłącznie na terenie woj. częstochowskiego,

oraz

     udział w co najmniej 1 imprezie ujętej w kalendarzu imprez turystycznych woj. częstochowskiego,

     zwiedzenie 2 rezerwatów przyrody na terenie woj. częstochowskiego,

     odwiedzenie dwóch z podanych niżej miejscowości:

1.      Boronów

2.      Kruszyna

3.      Kłobuck

7.      Warunkiem zdobycia odznaki III stopnia (srebrnej) jest:

     posiadanie odznaki II stopnia,

     udokumentowane w książeczce turystyki kwalifikowanej uzyskanie minimum punktów umożliwiających zweryfikowanie danej odznaki w stopniu brązowym, zdobytych wyłącznie na terenie woj. częstochowskiego,

oraz

     udział w co najmniej 3 imprezach na terenie woj, częstochowskiego ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez Turystycznych,

     zwiedzenie jednego zakładu przemysłowego woj. częstochowskiego, udokumentowane wpisem do książeczki turystyki kwalifikowanej,

     zwiedzenie trzech rezerwatów przyrody na terenie woj. częstochowskiego,

     odwiedzenie pięciu z podanych niżej miejscowości:

1.      Ewina

2.      Wożniki

3.      Żarki

4.      Szczekociny

5.      Przyrów

6.      Olsztyn k/Częstochowy

7.      Krzepice

8.      Warunkiem zdobycia odznaki IV stopnia (złotej) jest:

     posiadanie odznaki III stopnia,

     udokumentowane w książeczce turystyki kwalifikowanej uzyskanie minimum punktów umożliwiających zweryfikowanie danej odznaki w stopniu brązowym zdobytych wyłącznie na terenie woj. częstochowskiego,

oraz

     udział w co najmniej 5 imprezach ujętych w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez Turystycznych,

     zwiedzenie 3 zakładów pracy woj. częstochowskiego.

Ponadto należy przedłożyć samodzielnie sporządzoną pracy związana z terenem woj. częstochowskiego na podane niżej tematy:

a)     opis dziejów jednej z miejscowości woj. częstochowskiego,

b)     szczegółowy opis jednego z zabytków woj. częstochowskiego udokumentowany rysunkami lub zdjęciami,

c)     opis ciekawych obrzędów ludowych z terenu woj. częstochowskiego,

d)     wywiad z działaczami społecznymi, kulturalnymi, ludźmi zasłużonymi dla woj. częstochowskiego,

oraz

     zwiedzić dziesięć spośród podanych niżej miejscowości:

1.      Gidle

2.      Mstów

3.      Mokra

4.      Parzymiechy

5.      Koniecpol

6.      Olesno

7.      Koziegłowy

8.      Kochcice

9.      Przyrów

10. Wywła

11. Dobrodzień

12. Kroczycie

9.      Prace przedkładane przy weryfikacji odznaki w stopniu złotym przechodzą na własność PTTK – Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej.

10. Rezerwaty przyrody oraz zakłady pracy odwiedzane przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie mogą się powtarzać.

11. Odznakę stopnia popularnego weryfikują i przyznają komisje weryfikacyjne działające przy Zarządach Oddziałach PTTK woj. częstochowskiego. Odznakę wszystkich stopni przyznaje komisja weryfikacyjna działającą przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Częstochowie.

12. Zdobywający odznaki zobowiązany jest do przestrzegania Karty Turysty.

13. Odznaka jest odpłatna i można ją zakupić w Oddziałach PTTK woj. częstochowskiego na podstawie przedłożonej książeczki turystyki kwalifikowanej z potwierdzonym zdobyciem odznaki.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1987 r. Równocześnie traci moc poprzedni regulamin odznaki „Znam województwo częstochowskie”.

15. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Zarządowi Wojewódzkiemu PTTK w Częstochowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI