Zimowa Odznaka Górska COTG PTTK - brązowa Zimowa Odznaka Górska COTG PTTK - srebrna Zimowa Odznaka Górska COTG PTTK - złota§ 1

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania Zimowej Odznaki Górskiej (ZOG), ustanowionej w 2007 roku wspólnie z Urzędem Marszałkowskim województwa małopolskiego i we współpracy z firmą rakiety.pl.

§ 2

Nadzór nad instytucją Zimowej Odznaki Górskiej COTG PTTK sprawuje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

§ 3

Zimową Odznakę Górską COTG PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek na rakietach śnieżnych w górach Polski oraz w zagranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, położonych na obszarze pogranicza, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisów dotyczących poruszania się na obszarach chronionych.

§ 4

Ustanawia się trzy stopnie ZOG COTG PTTK: brązową, srebrną i złotą, zdobywane w takiej właśnie kolejności.

§ 5

Kolejne wyższe stopnie ZOG COTG PTTK nie musza być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących sezonach i można je zdobywać również ratalnie. Czas zdobywania każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony.

§ 6

ZOG COTG PTTK zdobywa się według zasad:

1.   Zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach...

2.   Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych stopni odznaki:

·    brązowa – 80 pkt.

·    srebrna – 200 pkt.

·    złota – 400 pkt.

3.   Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.

4.   Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki.

§ 7

Do zdobywania ZOG COTG PTTK stosuje się Książeczki GOT PTTK. Prawa wydawnicze Książeczki i Regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

§ 8

Przyznanie ZOG COTG PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i zawierającej potwierdzenia pobytu w terenie książeczki GOT PTTK.

§ 9

W celu uzyskania ZOG COTG PTTK należy wypełnić Książeczkę GOT PTTK zgodnie z następującymi zasadami:

1.   W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeżeli przewodnik lub przodownik turystyki górskiej uczestniczy w wycieczce, wówczas przebycie trasy zostaje potwierdzone czytelnym podpisem przewodnika lub przodownika turystyki górskiej.

2.   Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć w COTG PTTK w Krakowie do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w kilometrach, sumę podejść w pełnych setkach metrów. Podobnie należy wpisywać wycieczki odbyte w zagranicznych pasmach górskich.

§ 10

1.   Zweryfikowana książeczka GOT PTTK z punktacją służącą do zdobycia ZOG COTG PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

2.   Odznaki nabywa się za okazaniem zweryfikowanej książeczki w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków.

3.   Ubiegający się o odznakę ponoszą koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją i wysyłką książeczek i odznak. Książeczki GOT PTTK użytkowane do zdobywania niniejszej odznaki są dostępne na terenie całego kraju, odznaki wyłącznie w COTG PTTK. Pierwszych 100 zdobywców odznak otrzyma odznaki z puli sponsorowanej przez Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego.

§ 11

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

§ 12

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez dyrektora COTG PTTK w dniu 22 października 2007 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF