ROK ''Znam Chełm'' - brązowa ROK ''Znam Chełm'' - srebrna§ 1

Zarząd Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie ustanawia z dniem 28.04.1990 r. Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Znam Chełm”. Odznaka zostaje ustanowiona dla uczczenia 600-lecia nadania praw miejskich m. Chełmowi i 80-lecia działalności Oddziału PTK-PTTK w Chełmie.

§ 2

Odznaka ma na celu popularyzację, walorów krajoznawczych miasta Chełma oraz zachęcenie turystów i krajoznawców do poznania historii, kultury, zabytków, przyrody, miejsc pamięci i tradycji oraz obiektów współczesnych miasta.

§ 3

Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 12 roku życia. Można ją zdobywać indywidualnie, w czasie wycieczek rodzinnych, jak i uczestnicząc w wycieczkach zbiorowych.

§ 4

Odznaka „Znam Chełm” jest dwustopniowa:
I stopień – brązowy, II stopień – srebrny.

§ 5

Odznakę zdobywa się po uprzednim zwiedzeniu wskazanych w regulaminie obiektów. Przejście trasy i pobyt potwierdzamy w prowadzonym według własnego pomysłu dzienniczku przez uzyskanie pieczątki lub wpisu przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa. Brak potwierdzenia może być zastąpiony krótkim opisem lub fotografią.

§ 6

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów jest dowolne, a termin nieograniczony.

§ 7

Odznakę Krajoznawczą „Znam Chełm” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

§ 8

Dzienniczki weryfikuje i odznaki przyznaje, a także prowadzi ewidencję odznak Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych przy Zarządzie Oddziału PTTK im. K. Janczykowskiego w Chełmie.

§ 9

Zarząd Oddziału PTTK w Chełmie może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużony dla turystyki i krajoznawstwa Chełma i województwa.

§ 10

Warunki zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Znam Chełm”

Lp.

Obiekty i walory krajoznawcze

Odznaka

I stopień

II stopień

1.

Zabytki architektury, zabytkowe układy urbanistyczne

5

10

2.

Obiekty archeologiczne

1

1

3.

Działy Muzeum Okręgowego

2

2

4.

Miejsca i pomniki pamięci narodowej

4

6

5.

Miejsca tradycji PTK-PTTK

1

2

6.

Rezerwaty i pomniki przyrody, parki, zespoły leśne

3

6

7.

Obiekty architektury współczesnej, współczesne założenia urbanistyczne

2

4

8.

Zakłady produkcyjne

1

2

9.

Udział w imprezach kulturalnych lub turystycznych na terenie m. Chełma

1

2 imprezy w tym przejście 5 km szlaku tur.

 

Ogółem

20

35

§ 11

Skrócony wykaz obiektów krajoznawczych

Grupa 1.

1. Układ urbanistyczny starego miasta

W obrębie ulic: Hrubieszowska – ZWM – Dzierżyńskiego – wsch. i płn. granica zespołu poreformackiego – Strażacka – Gdańska – Fornalskiej – Młodowskiej – Odr. WP – Słowackiego – Armii Czerwonej – Wysoka

2. Układ urbanistyczny Osiedla Dyrekcji Kolejowej

W obrębie ulic: Świerczewskiego – Odr. WP – Batorego – Wiejska – Graniczna – Wysoka – Armii Czerwonej – Słowackiego – Śląska – Kolejowa – Wileńska

3. Zespół Popijarski (kościół parafialny p.w. Rozesłania Apostołów, d. Kolegium pijarów, otoczenie

ul. Lubelska 55

4. Dawny Zespół Katedralny Unicki (bazylika p.w. NMP, d. Pałac Biskupi, d klasztor bazylianów, Uściłuska, budynki gospodarcze z wozownią, d. Bractwo prawosławne, dzwonnica, kapliczka XIX w.)

ul. Lubelska 2

5. Kościół i klasztor Reformatów (kościół p.w. św. Andrzeja, klasztor Reformatów, brama wejściowa, figura NP Marii z 1856 r., przy ul. 1 Maja, d. Instytut Maryjny)

ul. Dzierżyńskiego

ul. 1 Maja

6. Dawna cerkiew i seminarium duchowne unickie (d. Cerkiew unicka p.w. św. Mikołaja, d. Seminarium unickie)

ul. Kasprzaka 4

7. Cerkiew prawosławna z XIX w. (cerkiew p.w. św. Jana Teologa, dzwonnica, plebania

ul. M. Kopernika

ul. Lenina

8. Kościół p.w. św. Kazimierza

ul. Koszarowa

9. Dawna kaplica szpitala wojskowego

ul. Gottgera

10. Cmentarz parafialny (kaplica grobowa Bielskich, Kaplica Zajdlerów)

ul. Lwowska

11. Dawna bożnica

ul. M. Kopernika

12. Podziemia kredowe

ul. Lubelska 55

13. Budynek poseminaryjny (ob. Liceum Ogólnokształcące)

ul. Czarnieckiego

14. Budynek szkoły 10-lecia

Pl. Sienkiewicza

15. Dawny budynek guberni chełmskiej

ul. Szpitalna

16. D. Pałacyk inż. W. Kretzchmara (ob. USC)

ul. ZWM 50

17. D. Kolejowa Szkoła Techniczna (ob. Technikum Mechaniczne)

ul. ZWM 54

18. D. Magistrat m. Chełma

ul. Lubelska 21

19. D. Seminarium, Ochronka Towarzystwa Dobroczynności (ob. Dom Dziecka)

ul. Lwowska 21

Grupa 2.

1. Grodzisko wczesnośredniowieczne „Wysoka Górka”

ul. Lubelska 2

2. Pozostałości grodu w Białawinie

ul. Białawin

Grupa 3.

Muzeum Okręgowe, działy: historyczny, archeologiczny, przyrodniczy,
dział sztuki dawnej (dawna cerkiew p.w. św. Mikołaja),
dział sztuki współczesnej, Galeria 72

ul. Lubelska

ul. Kasprzaka 57
ul. Lubelska 55

Grupa 4.

1. Pomnik Tadeusza Kościuszki

ul. Odrodzonego WP

2. Cmentarz parafialny (mogiły z okresu 1863, 1919-1920, 1939-1944). Targowica miejsce martyrologii i przylegające od północnej strony do cmentarza)

ul. Lwowska
ul. I Armii i WP

3. Pomnik Niepodległości oraz tablica poświęcona gen. Orlicz-Dreszerowi

Pl. Konstytucji
ul. Lubelska 55

4. Kopiec Wolności

Kulminacja Wysokiej Górki

5. Cmentarz wojenny (1939-1944)

ul. Odrodzonego WP

6. Cmentarz jeniecki

ul. Okszowska

7. Las Borek (cmentarz jeniecki, pomnik na tzw. „Patelni”, cmentarz z okresu I i II wojny światowej)

ul. Wojsławicka

8. Mauzoleum – II wojny światowej (dzwonnica w zespole katedralnym)

ul. Lubelska 2

9. Pomnik w miejscu zbrodni hitlerowskiej Kumowa Dolina

od strony szosy Chełm – Krasnystaw

10. Szpital Psychiatryczny – miejsce zbrodni hitlerowskiej

ul. Szpitalna

Grupa 5.

1. Cmentarz parafialny – groby działaczy PTK i PTTK E. Łuczkowskiego, K. Janczykowskiego, S. Skibińskiego, J. Papużyńskiego.

ul. Lwowska

2. Tablica pamiątkowa poświęcona Edwardowi Łuczkowskiemu

Plac Konstytucji

3. Ekspozycja poświęcona historii PTK-PTTK w siedzibie Oddziału lub w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej

 

Grupa 6.

1. Rezerwat przyrody „Wolwinów” w Lesie Borek

ul. Hrubieszowska

2. Pomnik przyrody – trzy grupy modrzewi, Las Borek

ul. Hrubieszowska

3. Pomnik przyrody – aliant gruczołowaty

Plac Konstytucji

4. Pomnik przyrody – jesion wyniosły odmiana jednolistna, park przykościelny na „Górce”

ul. Lubelska 2

5. Pomnik przyrody – wzgórze widokowe „Wysoka Górka”

ul. Lubelska2

6. Pomnik przyrody – miłorząb dwuklapkowy

ul. Dzierżyńskiego

7. Pomnik przyrody – wiąz k/koszar wojskowych

ul. Lubelska

8. Zespół leśny Borek, Kumowa Dolina

 

9. Parki: miejski, XXX-lecia, i inne

 

Grupa 7. i 8.
Można zwiedzać dowolne obiekty znajdujące się na terenie miasta.

Grupa 9.
Dotyczy udziału w dowolnej imprezie na terenie miasta. Przy czym proponuje się, ażeby na stopień II (srebrny) w ramach lub zamiast jednej imprezy turystycznej przejść 5km znakowanego szlaku turystycznego w najbliższej okolicy miasta Chełma.

§ 12

Wzór odznaki
Odznaka przedstawia panoramę od strony południowej z końca XVII wieku. Projekt wykonała A. Bronicka na podstawie miedziorytu T. Rakowieckiego. Zamieszczone daty symbolizują: 1932 – nadanie praw miejskich magdeburskich miastu przez króla Władysława Jagiełłę, 1910 – powstanie w Chełmie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Kazimierza Janczykowskiego
22-100 Chełm
ul. Gabriela Narutowicza 14
tel. (0-82) 565-74-38
http://www.pttkchelm.republika.pl
e-mail: pttkchelm@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU ODZNAKI