OdznakaNa wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia Ogólnopolską Odznakę PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa.

1.   Ogólnopolską Odznakę PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa (zwaną dalej Odznaką) ustanowiono z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki Rowerowej PTTK.

2.   Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych doliny rzeki Wisły.

3.   Odznaka jest jednostopniowa.

4.   Wzór Odznaki oraz materiał, z jakiego jest wykonana określa jej pomysłodawca Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

5.   Odznakę może zdobywać każdy turysta, indywidualnie bądź grupowo, który ukończył 10 lat i spełni warunki określone w Regulaminie.

6.   Osoby niepełnoletnie mogą zdobywa Odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

7.   Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Trasę można pokonać w dowolnym kierunku i w dowolnych odcinkach.

8.   Warunkiem uzyskania Odznaki jest:

·    przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,

·    uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 60 punktach kontrolnych zgodnie z zasadami KOT w książeczce wycieczek kolarskich lub odrębnie prowadzonej kronice,

·    dopuszcza się udokumentowanie pobytu w punkcie kontrolnym zdjęciem rowerzysty wykonanym na tle zwiedzanego obiektu.

9.   Przejechana trasa może być jednocześnie zaliczona na inne odznaki kolarskie i krajoznawcze.

10. Obiekty krajoznawcze zwiedzone podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, zgodnie z regulaminami tych odznak.

11. Odznakę przyznaje:

a)   Centralny Referat Weryfikacyjny KTKol. ZG PTTK, który prowadzi także ewidencję zdobywców Odznaki,

b)   Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

12. Odznaka jest odpłatna.

13. Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi zamawiający.

14. Zweryfikowana książeczka (kronika) Odznaki jest jednocześnie legitymacją Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

15. Zdobywanie Odznaki odbywa się na koszt i ryzyko własne turysty. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie zdobywania Odznaki.

16. Ostateczna interpretacji regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.

Pomysł i założenia odznaki: Roman Kapes, Edward Kutyła.
Regulamin opracował: Marek Koba, Marian Kotarski, Waldemar Wieczorkowski.

Załącznik
WYKAZ PUNKTÓW KONTROLNYCH


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju
ul. Harcerska 14b
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (0-32) 471-94-88, fax 475-16-70
http://www.jasnet.pl/pttk
e-mail: pttkjz@alpha.net.pl