OK PTTK ''Wędrowiec Lubelski'' - brązowa OK PTTK ''Wędrowiec Lubelski'' - srebrna OK PTTK ''Wędrowiec Lubelski'' - złotaA. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka krajoznawcza PTTK woj. lubelskiego „Wędrowiec Lubelski” ustanowiona została uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK z dn. 14.V.82 r. na wniosek Komisji Krajoznawczej, Regionalnej Pracowni Krajoznawczej i Klubu Instruktorów Krajoznawstwa ZW PTTK w Lublinie.

2.      Odznakę można zdobywać na obszarze województwa lubelskiego w ciągu całego roku.

3.      Odznaka służy popularyzacji walorów krajoznawczo-turystycznych woj., poznaniu jego historii, kultury i współczesnego obrazu.

4.      Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Może ją zdobywać każdy, kto ukończył 14 rok życia i spełnił warunki zawarte w postanowieniach szczegółowych.

5.      Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni. Do zdobycia odznaki w stopniu wyższym wymagane jest posiadanie odznaki stopnia niższego.

6.      Odznakę zdobywa się poprzez udział w imprezach wszystkich dyscyplin turystyki kwalifikowanej, a także w wycieczkach indywidualnych.

7.      Odznaka może być również przyznawana w dowód uznania wybitnych zasług położonych dla krajoznawstwa lubelskiego, a szczególnie działalności naukowej, popularyzatorskiej i organizacyjnej.

8.      Odznakę można zdobywać także przy okazji zdobywania innych odznak turystyki kwalifikowanej.

9.      Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych a wymienionych w regulaminie miejscowościach można dokonywać: we wszystkich biurach turystycznych, hotelach, obiektach kulturalnych, urzędach gminnych, urzędach pocztowych, w szkole, u sołtysa itp. W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pobytu pieczątką z nazwą miejscowości, turysta winien w zamian dołączyć zdjęcie potwierdzające jego pobyt, bądź plan względnie w drodze wyjątku, opis zwiedzanej miejscowości.

10. Potwierdzenia należy zbierać do własnoręcznie prowadzonych „dzienniczków zdobywania odznaki”. Forma prowadzenia „dzienniczka” jest dowolna, bezwzględnie należy jednak podawać dokładnie daty i trasy odbytych wycieczek.

11.

·        Odznakę w stopniu brązowym turyści motorowi i kolarze winni zdobywać w ciągu jednego roku kalendarzowego. Turyści piesi mogą ją zdobywać w ciągu maksimum dwóch kolejnych lat.

·        Odznakę w stopniu srebrnym można zdobywać analogicznie w ciągu dwóch lub trzech kolejnych lat,

·        Odznakę w stopniu złotym można zdobywać analogicznie w ciągu trzech lub czterech kolejnych lat.

W ciągu jednego roku można zdobyć i zweryfikować tylko jeden stopień odznaki.

12. Odznaka krajoznawcza wszystkich stopni przyznawana jest przez Komisję Krajoznawczą ZW PTTK w Lublinie na podstawie „dzienniczka zdobywania odznaki”, po spełnieniu wymogów Regulaminu. Dzienniczki należy składać do weryfikacji najpóźniej do końca lutego roku następnego.

13. Odznaka jest odpłatna.

14. Wręczenie odznaki wraz z legitymacją dokonują instruktorzy krajoznawstwa Polski oraz członkowie Prezydium Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Lublinie.

Dla podniesienia rangi odznaki dokonuje się uroczystego jej nadawania i wręczania na zebraniach Plenum ZW PTTK lub na ogólnopolskich i wojewódzkich naradach i imprezach krajoznawczych.

15. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz postanowień szczegółowych należy do Komisji Krajoznawczej ZW PTTK w Lublinie.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.1982 r.

B. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.      Uczestnictwo w imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych przez dowolny Oddział PTTK województwa lubelskiego.

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

3 dni na imprezach turystyki kwalifikowanej

2 imprezy, w tym jedna conajmniej 3-dniowa

3 imprezy, w tym jedna conajmniej 3-dniowa

Uwaga: punkt 1 można traktować zamiennie z pkt. 2.

2.      Udokumentowanie wycieczek indywidualnych (w tym piesze przejście odcinka szlaku znakowanego).

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

3 wycieczki 1-dniowe
lub jedna 3-dniowa

1 wycieczka 2-dniowa
2 wycieczki 1-dniowe
w tym odcinek szlaku znakowanego

1 wycieczka 3-dniowa
1 wycieczka 2-dniowa
1 wycieczki 1-dniowa
w tym odcinek szlaku znakowanego

3.      Zwiedzanie i opisanie wartościowych krajoznawczo miejscowości: Bełżyce, Bychowo, Dęblin, Gołąb, Janowiec n/Wisłą, Kazimierz Dolny, Kock, Końskowola, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Piaski, Poniatowa, Puławy, Ryki, Świdnik oraz na prawach odrębnej miejscowości Stare Miasto Lublina.

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

3 miejscowości
w tym Stare Miasto w Lublinie

6 miejscowości
w tym Kazimierz Dolny

9 miejscowości

Uwaga: miejscowości zaliczone na jedną odznakę nie mogą być zaliczone na następną.

4.      Zwiedzenie muzeów:

·        Lublin: Muzeum Okręgowe na Zamku, Oddziały Muzeum Okręgowego: im. Józefa Czechowicza (ul. Narutowicza), im. Bolesława Bieruta (ul. Sieroca), im. Wincentego Pola (ul. Kalinowszczyzna), Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska), Muzeum Wsi Lubelskiej (Sławinek), Muzeum Martyrologii (Majdanek), Muzeum Sztuki Drukarskiej (Lwigród), Muzeum Diecezjalne (Wieża Trynitarska).

·        Nałęczów: Muzeum Bolesława Prusa, Muzeum Stefana Żeromskiego, Muzeum Ruchu Spółdzielczego.

·        Kazimierz Dolny: Muzeum Regionalne i jego Oddział – Muzeum Sztuki Złotniczej, Muzeum Pożarnictwa.

·        Puławy: Muzeum Regionalne PTTK.

·        Łęczna: Muzeum Lubelskiego Zagłębia Węglowego.

·        Lubartów: Muzeum regionalne.

·        Kraśnik: Muzeum Regionalne

·        Kozłówka: Muzeum Wnętrz Pałacowych.

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

2 muzea

4 muzea

6 muzeów

Uwaga: Muzea zaliczone na jedną odznakę nie mogą być zaliczone na następną.

5.      Zwiedzanie obiektów przyrodniczych:

Ogród Botaniczny w Lublinie, rezerwaty i pomniki przyrody, parki podworskie, Kazimierski Park Krajobrazowy.

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

3 obiekty

6 obiektów w tym
Kazimierski Park Krajobrazowy

9 obiektów

Uwaga: Pieczątka z Kazimierza Dolnego nie jest potwierdzeniem pobytu w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Obiekty zaliczone na jedną odznakę nie mogą być zaliczone na następną.

6.      Odwiedzanie miejscowości i wsi letniskowych:

Baranów, Biskupice, Bochotnica, Chodel, Chodlik, Ciechanki Łańcuchowskie, Firlej, Józefów n/Wisłą, Kluczkowice, Krasne, Krępiec, Krzczonów, Kurów, Męćmierz, Milejów, Parchatka, Piotrowin, Rogóźno, Ułęż, Urzędów, Wojciechów, Zawieprzyce.

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

3 miejscowości

6 miejscowości

9 miejscowości

Uwaga: Wsie i miejscowości zaliczone na jedną odznakę nie mogą być zaliczone na następną.

7.      Dokonanie możliwie wyczerpującej inwentaryzacji krajoznawczej dowolnej miejscowości lub opracowanie monografii dowolnego obiektu krajoznawczego woj. lubelskiego (zabytek architektury, zabytek techniki, park podworski, rezerwat przyrody, grodzisko, miejsce pamięci narodowej, ośrodek sztuki ludowej itp.), indywidualnie lub zespołowo.

Odznaka brązowa

Odznaka srebrna

Odznaka złota

1 miejscowość lub obiekt

inne 2 miejscowości lub 2 obiekty

Uwaga: Pomniki przyrody w tym wypadku nie są brane pod uwagę.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42, 532-96-54,
http://www.oze.u.szu.pl/pttk1
e-mail: pttklublin@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU ODZNAKI