Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK w Zielonej Górze dla spopularyzowania walorów krajoznawczych, historycznych i turystycznych Regionu, w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Turysta Ziemi Lubuskiej”.

 2. Odznaka posiada cztery stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • za wytrwałość.

 3. Dla poszczególnych stopni wymagane jest uzyskanie następującej liczby punktów:

Stopień odznaki

Liczba punktów

Brązowa

100

Srebrna

100

Złota

100

Za wytrwałość

100

 1. Odznakę przyznaje się turyście, który na obszarze Ziemi Lubuskiej, w jej historycznych granicach, odbył wycieczki krajoznawcze w dowolnej dyscyplinie i zgromadził odpowiednią ilość punktów.

 2. 1 punkt do odznaki odpowiada 1 punktowi zaliczanemu na OTP, MOT, KOT lub 3 punktom na ŻOT i TOK. Punkty zdobywa się zgodnie z regulaminami ww odznak. Dzieci poniżej określonego w regulaminach wieku uprawniającego do zdobywania poszczególnych odznak mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.

 3. Każda wycieczka winna być potwierdzona w dowolny, nie budzący wątpliwości sposób.

 4. Przebytą trasę i zgromadzone punkty notuje się na karcie potwierdzeń terenowych, którą należy przedstawić do weryfikacji w ZO PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 17 po spełnieniu wymogów na każdy stopień odznaki.

 5. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 6. Okres zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

 7. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 8. Nadwyżka punktów nie jest zaliczana na następny stopień odznaki.

 9. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami turystycznymi.

 10. Odznakę można nabyć odpłatnie w siedzibie ZO PTTK w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 17.

 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZO PTTK w Zielonej Górze.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2006 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zielonogórski PTTK
ul. Kupiecka 17
65-426 Zielona Góra
tel. (68) 327-03-23
mobile: (+48) 791 417 317
http://omzgora.pttk.pl
e-mail: poczta@omzgora.pttk.pl