Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regionalna Odznaka „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi”, jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie.
  Celem odznaki jest rozwijanie zainteresowań walorami przyrodniczymi, krajoznawczo-turystycznymi Doliny Małej Panwi oraz zachęcanie do działań na rzecz ochrony przyrody i lasów.

 2. Regionalna Odznaka „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi” ustanowiona jest w trzech rodzajach jako mała i duża oraz honorowa.

  1. Mała odznaka ma jeden stopień: przedstawia wydrę na tle niebieskim.

  2. Duża odznaka ma jeden stopień: przedstawia wydrę na tle białym.

  3. Honorowa odznaka ma jeden stopień: przedstawia wydrę na tle złotym.

 3. Odznakę weryfikuje komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele OZ/PTTK w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwa Zawadzkie.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI.

 1. Odznakę małą i dużą może zdobyć osoba, która poznała obiekty przyrodniczo-leśne i udokumentowała ten fakt na odpowiednich stronach regulaminu uzyskując stosowne potwierdzenia. Dowodem poznania obiektu może być również jego literacki opis, dokumentacja fotograficzna. Odznakę można także uzyskać, wykonując działania na rzecz ochrony przyrody np. pracując przy odnawianiu powierzchni leśnych, śledząc i zwalczając działania sprzeczne z ekologią.

 2. Odznakę honorową może przyznać OZ/PTTK w Zawadzkiem oraz Nadleśnictwo Zawadzkie instytucjom, organizacjom i osobom, mającym szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony przyrody i lasów, propagowaniu jej walorów zdrowotnych i edukacyjnych.

 1. Do potwierdzania zwiedzania obiektu upoważnieni są:

  • opiekunowie SKKT-PTTK,

  • opiekunowie obiektów,

  • organizatorzy turystyki, przodownicy, instruktorzy PTTK z OZ/PTTK w Zawadzkiem,

  • leśniczowie leśnictw, na których terenie obiekt się znajduje,

  • nadleśniczy, jego zastępca, inżynierowie nadzoru lub inna osoba wyznaczona przez nadleśniczego do kontaktów z OZ/PTTK w Zawadzkiem, w odniesieniu do wszystkich obiektów leżących na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie,

  • pracownicy UM Kolonowskie i Zawadzkie, zajmujący się promocją gminy.

 2. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni począwszy od odznaki małej. W okresie jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Podstawą do uzyskania odznaki małej jest zdobycie 20 punktów w czasie nie dłuższym niż dwa lata.

 4. Podstawą do uzyskania odznaki w stopniu dużym jest zdobycie 40 punktów w czasie nie dłuższym niż trzy lata oraz udział w co najmniej dwóch imprezach organizowanych przez OZ/PTTK w Zawadzkiem na Szlakach Doliny Małej Panwi.

 5. Punkty do odznaki można zdobywać w czasie grupowych lub indywidualnych wycieczek.

 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do OZ/PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem.

III. PUNKTACJA ODZNAKI „TURYSTA PRZYRODNIK DOLINY MAŁEJ PANWI”:

 1. Za udział w wycieczce przyrodniczo-leśnej – za każdy dzień – 2 pkt.

 2. Za zwiedzanie pomnika przyrody, grupy pomników, alei – 2 pkt.

 3. Za zwiedzanie obiektów przyrodniczych – arboretum, izby leśno-przyrodniczej – 2 pkt.

 4. Za zwiedzanie ścieżki przyrodniczo-leśnej – 2 pkt.

 5. Za zwiedzanie urządzeń hydrotechnicznych – jazy, kanały, itp. – 2 pkt.

 6. Za zwiedzanie zamku myśliwskiego „Kąty” – 2 pkt.

 7. Za udział w prelekcji lub odczycie – 1 pkt.

 8. Za udział w imprezie OZ/PTTK w Zawadzkiem – 3 pkt.

 9. Za udział w konkursie przyrodniczo-leśnym – 5 pkt.

 10. Za wykonanie prac na rzecz obiektu przyrodniczego, lasu: sprzątanie, zalesianie, itp. – 5 pkt.

 11. Za prowadzenie wycieczki przyrodniczo-leśnej, udział w jej organizacji itp. – 5 pkt.

 12. Za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora przyrody – 10 pkt.

 13. Za działalność popularyzatorską lasów lub ochrony przyrody: odczyty, prelekcje, wystawy – 8 pkt.

UWAGI:

 1. Raz zwiedzany obiekt, wykonana praca nie mogą być zaliczane powtórnie do tego samego stopnia odznaki.

 2. Punkty za działalność popularyzatorską nie mogą stanowić więcej niż 30 % ogólnej ilości punktów.

 3. Zdobywanie punktów na Odznakę „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi” można zaliczyć także na poszczególne stopnie odznaki „Turysta Przyrodnik” Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK potwierdzając w odpowiedniej książeczce.

Komisja Odznaki „Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi”


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Zakładowy PTTK „Huta Andrzej”
w Zawadzkiem
ul. Dworcowa 3a, 47-120 Zawadzkie
tel. (77) 456-13-09
e-mail: pttkzawadzkie@op.pl