OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Turystyczna Odznaka Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego” zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK, uchwałą zarządu w lutym 1976 r. na wniosek Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki”.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację turystyki pieszej w obrębie Trójmiasta oraz zachęcenie do przebycia pieszo żółtego szlaku „Trójmiejskiego” wpisanego do ewidencji szlaków pod pozycją GD 1206 y.

 3. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać każdy turysta pieszy bez względu na wiek, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

 2. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie pieszo znakowanego kolorem żółtym, szlaku pieszego „Trójmiejskiego” na trasie: Gdańsk PKS – Złota Karczma – Gołębiewo – Krykulec – Gdynia PKP w dowolnym kierunku oraz z dowolnym podziałem na odcinki dziennych marszrut.

 3. Udokumentowanie przebycia szlaku następuje na tych samych zasadach co przebycie tras przy zdobywaniu Odznaki Turystyki Pieszej, a więc przede wszystkim przez wpisanie wycieczki do Książeczki wycieczek Pieszych i potwierdzenie przez Przodownika Turystyki Pieszej.

III. WERYFIKACJA

 1. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej przy Klubie Turystów Pieszych „Bąbelki”, do którego należy składać książeczki.

 2. Książeczki OTP można również składać do weryfikacji w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.

 3. Odznakę zakupić można w Biurze Oddziału Gdańskiego PTTK na podstawie zapisu weryfikacyjnego w Książeczce Wycieczek Pieszych.

 4. Przebycie szlaku można zaliczyć także do Odznaki Turystyki Pieszej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Gdańskiego PTTK.

 2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.09.1999 r. zatwierdzony uchwałą nr 34/99 Plenum Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK z dnia 25.08.1999 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Gdański PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
tel. (0-58) 301-91-51
http://www.pttk-gdansk.pl
e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl