1. Odznakę Turystyczną Zawkrza ustanowił Zarząd Oddziału PTTK w Mławie w 1981 roku, a w roku 2005 przejęło ją, Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego.

 2. Turystyczną Odznakę Zawkrza (TOZ) może zdobywać każdy w ramach turystyki pieszej, kolarskiej, kajakowej, narciarskiej i w trakcie zdobywania odznak dla tych dyscyplin, przy spełnieniu określonych dla nich wymogów wieku.

 3. Turystyczna Odznaka Zawkrza (TOZ) ma dwa stopnie: srebrny i złoty.

 4. Srebrną TOZ może zdobyć każdy, kto:

  1. odbył co najmniej 5 wycieczek 1-dniowych w wybranej dyscyplinie turystycznej (z podanych w punkcie 2), przy czym – co najmniej 1 z tych wycieczek winna być odbyta w okresie między 1 listopada a 30 kwietnia,

  2. zwiedził 5 z niżej podanych miejscowości: Białuty, Bieżuń, Dzierzgowo, Grzebsk, Kuczbork, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Ratowo, Szreńsk, Strzegowo, Szydłowo, Żuromin, Żurominek, Uniszki Zawadzkie; miejscowość, w której zdobywający TOZ zamieszkuje można zaliczyć na stopień złoty,

  3. zwiedził Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

  4. przebył pieszo lub na nartach minimum 20 kilometrów turystycznego „Szlaku Walk Wrześniowych” (znaki czerwone). Można to uczynić także w trakcie wycieczek określonych w pkt. 1.

 5. Złotą TOZ może zdobyć każdy, kto zdobył srebrną TOZ a następnie:

  1. odbył co najmniej 10 wycieczek w tym: co najmniej jedną 3-dniową lub dwie 2-dniowe przy czym trzy z wycieczek w okresie między 1 listopada a 30 kwietnia,

  2. zwiedził dowolnych, dalszych 5 miejscowości podanych w punkcie 4 b,

  3. przebył pieszo lub na nartach pozostałą część „Szlaku Walk Wrześniowych”,

  4. zwiedził inne Muzeum lub Izbę Regionalną z terenu zdobywania odznaki,

  5. przedłożył opis szlaku lub co najmniej 3 dowolnego formatu fotografie dotyczące jednej z wycieczek.

 6. Wycieczki, o których mowa w punkcie 4 i 5:

  1. nie mogą być odbywane na tych samych trasach tak w ramach jednego stopnia TOZ jak i przy zdobywaniu złotej TOZ nie mogą być odbywane na trasach przebytych dla srebrnej TOZ,

  2. powinny się odbywać na trasach:

   • rowerowe od co najmniej 15 km,

   • piesze od co najmniej 10 km,

   • narciarskie i kajakowe od co najmniej 5 km,

  3. potwierdzenia zwiedzania miejscowości mogą być dokonane przez kadrę programową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa) lub przez uzyskanie pieczątek dowolnych instytucji z tych miejscowości w dzienniczku-kronice TOZ prowadzonej przez zdobywającego odznakę,

  4. potwierdzenie zwiedzania Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej można uzyskać bądź przez uzyskanie stempla tej placówki lub okazanie biletu wstępu do Muzeum, zaś inne obiekty muzealne – przez uzyskanie stempli.

 7. Odznakę weryfikuje i przyznaje, po przedstawieniu dzienniczka-kroniki TOZ z potwierdzeniami, Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego – Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK przy Stołecznym Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego, Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa.

 8. Do dzienniczków-kronik TOZ nadsyłanych do weryfikacji drogą korespondencyjną winny być dołączone koperty z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi jak przy nadaniu.

 9. Odznaka jest odpłatna.

 10. Dotychczas zdobyte odznaki zachowują ważność. Już zdobyty stopień srebrny TOZ uprawnia do ubiegania się o stopień złoty odznaki.

 11. Interpretacja regulaminu TOZ należy do Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego.

 12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2005 roku i anuluje poprzednie regulaminy TOZ.

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego

Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
przy Stołecznym Oddziale Wojskowym PTTK im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
Województwa Mazowieckiego
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Mariusza Zaruskiego
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
tel. (0-22) 687-16-24


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI