OdznakaPRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Celem ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej „100 RZEK” (TOK „100 RZEK”) jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku połączonego z rozwijaniem zainteresowań krajoznawczych poprzez poznawanie szlaków kajakowych oraz zachęcanie do systematycznego jej uprawiania.

 2. TOK „100 RZEK” jest świadectwem pogłębionych zainteresowań turysty kajakarza, jego systematyczności i wytrwałości oraz poznania szlaków kajakowych Polski.

 3. TOK „100 RZEK” może być zdobywana równocześnie z Turystyczną Odznaką Kajakową PTTK oraz Odznaką Turysty Polskiego Związku Kajakowego.

§ 2

 1. Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie w porozumieniu z Komisją Turystyki Kajakowej ZG PTTK weryfikuje i nadaje Turystyczną Odznakę Kajakową „100 RZEK”.

 2. Komisja dokłada wszelkich starań, aby Odznaka była ceniona, a warunki regulaminowe jej uzyskania były przestrzegane.

§ 3

O przyznanie Odznaki „100 RZEK” może ubiegać się każdy turysta po ukończeniu 9. roku życia.

ZASADY I WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

§ 4

 1. TOK „100 RZEK” nadaje się za wycieczki turystyczne odbyte w kajaku lub kanadyjce przy użyciu wioseł.

 2. Podstawą ubiegania się o Odznakę „100 RZEK” są wycieczki odbyte na wodach śródlądowych, morskich krajowych i zagranicznych.

§ 5

 1. Ubiegający się o przyznanie Odznaki zobowiązany jest przedłożyć stosowny wniosek według wzoru określonego w załączniku do regulaminu. Wniosek wypełniony zgodnie z ustalonym wzorem, na podstawie prowadzonego rejestru spływów, wymaga poświadczenia przez Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK lub Instruktora Polskiego Związku Kajakowego. Przodownicy Turystyki Kajakowej PTTK oraz Instruktorzy PZK zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania poświadczenia. Przepłynięcie rzek powinno być potwierdzone w książeczce Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK/PZK lub inny udokumentowany sposób.

 2. Warunkiem nadania Odznaki jest uzyskanie co najmniej 100 punktów za wycieczki odbyte w kajaku lub kanadyjce na rzekach, kanałach, jeziorach, zalewach i zatokach. Punkty do nadania Odznaki liczone są następująco:

  1. za wycieczkę odbytą na jednej rzece i pokonanie minimum 10 km – 1 punkt,

  2. za przepłynięcie odcinków rzek krótszych niż 10 km lub małych rzeczek, za 1 km – 0,1 pkt.,

  3. za przepłynięcie jeziora, zalewu i zatoki, niezależnie od długości – 0,5 pkt.

 3. Celem Odznaki jest popularyzacja szlaków kajakowych na terenie Polski. Dopuszcza się zaliczanie szlaków poza granicami kraju w ilości do 10% wymaganej normy. Szlaki poza granicami Polski zaliczane mogą być jako odrębne nawet na jednej rzece w przypadku przekraczania granic poza strefą Schengen.

 4. Pływanie jeziorami, zalewami i zatokami wliczane jest w wysokości do 10% wymaganej normy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

 1. TOK „100 RZEK” może nosić osoba, której Odznaka została przyznana.

 2. Wręczanie Odznaki, w miarę możliwości powinno mieć uroczysty charakter na spływach, spotkaniach klubowych itp.

§ 7

Komisja Turystyki Kajakowej ZO PTTK we Włodawie prowadzi rejestr przyznanych Odznak. Wykaz osób, którym nadano Odznakę jest udostępniany Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK oraz Komisji Kajakarstwa Powszechnego PZK w okresach rocznych.

§ 8

 1. Integralną częścią Regulaminu są:

  • wzór wniosku o nadanie Odznaki – załącznik nr 1,

  • wzór – rysunek Odznaki – załącznik nr 2,

  • dyplom – dokument potwierdzający nadanie Odznaki – załącznik nr 3.

 2. Wzory graficzne Odznaki i dyplomu są zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie przenosi, z chwilą ustanowienia Odznaki, na rzecz Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 9

 1. Przyznawanie Odznaki podlega merytorycznemu nadzorowi Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

 2. W przypadku zaniechania, bądź likwidacji działalności podmiotu ustanawiającego Odznakę, całość uprawnień w zakresie przyznawania Odznaki, przechodzi na rzecz Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK, która podejmuje decyzję o sposobie dalszego jej funkcjonowania.

§ 10

 1. Ostateczne prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

 2. Regulamin Odznaki został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 19/XX/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Kajakowej
Oddział PTTK we Włodawie
ul. Żołnierzy WiN 25, 22-200 Włodawa
tel. (+48) 887 522 430