Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

1.   Celem ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej TOK) jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku, zachęcanie do jej systematycznego uprawiania oraz poznawania ojczystego kraju i jego turystycznych szlaków wodnych.

2.   TOK jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza oraz jego systematyczności i wytrwałości.

§ 2

1.   O TOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone w niniejszym regulaminie.

§ 3

1.   Turystyczna Odznaka Kajakowa posiada osiem stopni:

TOK - popularna

·    I stopień Popularny,

·    II stopień Brązowy,

·    III stopień Srebrny,

·    IV stopień Złoty,

·    V stopień Duży Złoty,

·    VI stopień „Za Wytrwałość”,

·    VII stopień „Za Wytrwałość” – platynowy,

·    VIII stopień „Za Wytrwałość” – diamentowy.

§ 4

1.   TOK przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.

2.   TOK do stopnia VII włącznie mogą nadawać Terenowe Referaty Weryfikacyjne pod warunkiem, że osoba weryfikująca posiada odznakę TOK co najmniej równą stopniowi odznaki weryfikowanej.

3.   TOK stopnia VIII przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek właściwego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II
Zasady zdobywania odznaki

§ 5

1.   TOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia I popularnego.

2.   Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia TOK uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego w kajaku lub kanadyjce.

3.   Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK.

4.   Przepłynięte kilometry w ramach spływów prowadzonych poza granicami Rzeczpospolitej Polski są uwzględniane tylko wtedy, jeżeli do weryfikowanej książeczki TOK zostaną dołączone pisemne sprawozdania z ich przebiegu, a wpisy w książeczce i informacje w sprawozdaniu umożliwią weryfikatorowi prześledzenie trasy spływu.

§ 6

1.   Każdy spływ powinien być potwierdzony w książeczce TOK.

2.   Po przepłynięciu ilości kilometrów wymaganych dla zdobycia odznaki danego stopnia, książeczkę TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III
Warunki zdobywania odznaki

§ 7

1.   Podstawą przyznania TOK jest przepłynięcie na odpowiedni jej stopień niżej wymienionej ilości kilometrów:

·    I Popularny 100 km,

·    II Brązowy dodatkowo 300 km,

·    III Srebrny dodatkowo 600 km,

·    IV Złoty dodatkowo 1000 km,

·    V Duży Złoty dodatkowo 1500 km,

·    VI „Za Wytrwałość” dodatkowo 2500 km,

·    VII „Za Wytrwałość” – platynowy dodatkowo 4000 km,

·    VIII „Za Wytrwałość” – diamentowy dodatkowo 6000 km.

§ 8

1.   Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia TOK zalicza się na stopień wyższy.

2.   TOK stopnia I mogą zdobywać turyści, którzy rozpoczęli 10 rok życia.

3.   W okresie ubiegania się o TOK różnych stopni dozwolone są przerwy w zdobywaniu punktów.

4.   W czasie jednego roku można zdobyć tylko jedną TOK.

5.   Zasada określona w p. 4 nie dotyczy stopnia I i II (obie te odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym).

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 9

1.   Ewidencję turystów, którzy zdobyli TOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

2.   W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

3.   Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 10

1.   Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 11

1.   Traci moc regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§ 12

1.   Regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF