Odznaka§ 1

Odznaka „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie. Celem odznaki jest zachęcenie młodzieży i dorosłych do poznania miejsc martyrologii na terenie naszego miasta i Ziemi Tarnowskiej uświęconych męczeńską krwią Polaków w okresie po 1939 roku.

§ 2

Odznaka „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” jest odznaką jednostopniową zdobywaną maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od daty pierwszej wycieczki.

§ 3

O uzyskanie odznaki „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” może ubiegać się każdy, kto ukończył 8. rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.

§ 4

Odznakę „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” można uzyskać przez odbycie wycieczek indywidualnie, zbiorowo, rodzinnie, w czasie rajdów, zlotów lub złazów.

§ 5

Odznaka „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę OTP lub inną książeczkę turystyki kwalifikowanej i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, opiekuna SKKT, instruktora harcerskiego, lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki.

§ 6

Odznakę „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” uzyskuje ten, kto spełni następujące wymagania regulaminowe:

§ 7

Odznakę „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, KOT).

§ 8

Książeczki OTP wypełnione weryfikuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej.

§ 9

Teren Ziemi Tarnowskiej, na którym zdobywać można odznakę to obszar: wschodu Wisłoki, po Rabę na zachodzie, na północy od Wisły, po Beskid Niski i Wyspowy na południu.

§ 10

Interpretacja wymagań niniejszego Regulaminu należy do ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej”. Odznakę „Szlakami Martyrologii po Ziemi Tarnowskiej” można nabywać tylko w biurze Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej” ul. Żydowska 20, na podstawie zweryfikowanej książeczki.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej”
ul. Żydowska 20, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 622-22-00
http://tarnow.pttk.pl
e-mail: pttk@is.net.pl