Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem odznaki jest zapoznanie się zdobywających z różnorodnością zabytków architektury sakralnej różnych wyznań na terenie Polski.

 2. Odznaka posiada siedem stopni, które zdobywa się w kolejności od małej brązowej do honorowej.

 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia na terenie całej Polski, również podczas zdobywania innych odznak turystyczno-krajoznawczych.

 4. Odznaka zweryfikowana na podstawie kroniki jest odpłatna (koszt odznaki małej 7,00 zł, odznaki dużej 12,00 zł).

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.

 2. Potwierdzenia należy uzyskiwać w specjalnie założonej kronice (forma kroniki jest dowolna).

 3. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych obiektach – zbierając pieczątki miejscowe (kościół, poczta, sklep, itp.). Oprócz potwierdzenia należy również podać podstawowe informacje o zwiedzanym obiekcie – nazwa, data powstania, styl, itp.

 4. Można zamieścić widokówkę, szkic lub własnoręcznie wykonane zdjęcie.

 5. W wyjątkowych okolicznościach potwierdzenia może dokonać również osoba uprawniona – kierownik wycieczki, przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa.

 6. Raz zwiedzany obiekt nie może być zaliczony powtórnie do punktacji na wyższy stopień odznaki.

III. PUNKTACJA

 1. Punktacja za poszczególne obiekty architektury sakralnej wynosi 5 pkt.

 2. Punktacja dodatkowa:

  • zwiedzenie obiektu architektury sakralnej w stylu romańskim lub gotyckim 5 pkt.

  • udział w odczycie lub prelekcji na temat architektury sakralnej 3 pkt.

  • prowadzenie odczytu lub prelekcji na temat architektury sakralnej 10 pkt.

  • własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu (wklejone do kroniki) 1 pkt.

 3. Obiekt sakralny to miejsce kultu religijnego dowolnego wyznania.

 4. Grupy kaplic, drogi krzyżowe w terenie, kalwarie uważa się za jeden obiekt.

 5. Dzwonnice przy kościołach, kapliczki i krzyże przydrożne nie są uznawane za osobne obiekty architektury sakralnej w rozumieniu regulaminu.

 6. Obiekty połączone ze sobą (kaplice, kościoły) uznawane są za jeden obiekt.

 7. Punktacja na poszczególne stopnie odznaki:

Stopień odznaki

Liczba punktów

Mały brązowy

100

Mały srebrny

250

Mały złoty

500

Duży brązowy

1000

Duży srebrny

2000

Duży złoty

3000

Honorowy

5000

 1. Odznaka honorowa może być nadawana wielokrotnie po spełnieniu przynależnej normy.

 2. Aby zdobyć odznakę w stopniu dużym złotym należy odwiedzić Łódź i zwiedzić kościoły przedstawione na odznace: katedrę łódzką pw. św. Stanisława Kostki, cerkiew katedralną pw. św. Aleksandra Newskiego oraz kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Mateusza.

IV. WERYFIKACJA ODZNAKI

 1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki zawierającej spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.

 2. Weryfikacji dokonuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce”.

 3. Przy przedłożeniu kroniki do weryfikacji odznak dużych lub nadania odznaki honorowej należy dołączyć spis obiektów zwiedzonych na poprzednie stopnie odznaki.

 4. Kroniki należy nadsyłać na adres: Komisja Krajoznawcza Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza, 90-301 Łódź, ul. Wigury 12a, lub PKS „ARKA” KSS RP-139 przy Parafii Podwyższenia Św. Krzyża, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 90-009 Łódź. W wyżej wymienionych miejscach będzie można nabyć odznaki.

 5. Turyści spoza Łodzi przesyłają kronikę na podane adresy drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną.

 6. Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki po uiszczeniu opłaty dołącza się odznaki (kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy Parafialnego Klubu Sportowego „ARKA” Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP-139 oraz Komisji Kultury i Wychowania Rady Osiedla „Katedralna” w Łodzi przy współpracy Komisji Krajoznawczej Oddziału Łódzkiego PTTK.

 2. Patronat nad odznaką w stopniu dużym objął Prezydent Miasta Łodzi.

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zespołu Weryfikacyjnego Odznaki, który może przyznawać Odznaki Honorowe poza ww. wymaganiami.

 4. Regulamin Odznaki został zaakceptowany przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza w dniu 17.03.2003 r.

 5. Zarząd Główny PTTK zatwierdził niniejszy regulamin uchwałą nr 116 A/2003 z dnia 27.08.2003 r.

 6. Regulamin został uzupełniony dnia 3.03.2004 r.

Regulamin opracowali Instruktorzy Krajoznawstwa: Krzysztof Góra i Paweł Jan Chmura.

Autor graficznego projektu odznaki: Aneta Tomczak.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Łódzki
im. Jana Czeraszkiewicza
ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (0-42) 636-15-09, 636-87-64
http://www.lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl