Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP ''Bąbelki'' - brązowa Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP ''Bąbelki'' - srebrna Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP ''Bąbelki'' - złota1.      Specjalna Odznaka Sprawnościowa KTP „Bąbelki” jest uzupełnieniem organizacyjnej odznaki klubowej i ma świadczyć o stopniu osobistego zaangażowania się danego członka Klubu w działalność turystyczno-krajoznawczą.

2.      Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty i może być przyznawana tylko w tej kolejności.

3.      Odznaka przyznawana jest przez Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanej osoby (członka Klubu), po przedłożeniu przez nią wypełnionej ankiety i sprawdzeniu zawartych w niej danych. Ankiety rozpatrywane są przez Zarząd Klubu a decyzje podawane są do wiadomości wszystkich członków Klubu w sprawozdaniu Zarządu z jej działalności za dany okres. W przypadku ujawnienia okoliczności, które świadczyłyby o niedopełnieniu przez danego członka Klubu warunków do przyznania odznaki, Zarząd Klubu powinien uchylić decyzję o przyznaniu Odznaki.

4.      Dokumentacja przyznawania Odznak wraz z ich ewidencją powinna stanowić osobną teczkę spraw w sekretariacie Klubu, zaś sam fakt przyznania Odznaki powinien być wpisany do legitymacji członkowskiej z podaniem numeru przyznanej Odznaki.

5.      Przyznaną Specjalną Odznakę Sprawnościową wręcza uroczyście Prezes Klubu na Zlocie Klubu lub Walnym Zebraniu Klubu.

6.      Posiadający Odznakę Specjalną niższego stopnia, uzyskaną na podstawie poprzednio obowiązującego regulaminu zachowuje prawo do zdobywania odznak wyższego stopnia na warunkach obowiązujących w niniejszym Regulaminie.

7.      Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu z tym, że w przypadku zajmowania innego stanowiska przez zainteresowanego członka Klubu ten ma prawo odwołać się do decyzji Walnego Zebrania.

8.      Niniejszy Regulamin przyznawania Specjalnej Odznaki Sprawnościowej KTP „Bąbelki” został zatwierdzony na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Klubu w dniu 24. 02. 2004 r. i z tą datą stracił swoją moc obowiązujący poprzednio Regulamin.

WARUNKI UZYSKANIA
SPECJALNEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCIOWEJ KTP „BĄBELKI”

BRĄZOWA

1.      Dwa lata stażu klubowego.

2.      Uczestniczenie w tym czasie w 20 klubowych imprezach potwierdzonych w dowolnej książeczce turystyki kwalifikowanej.

3.      Uczestnictwo jako członek Klubu przynajmniej w jednej imprezie o randze co najmniej wojewódzkiej.

4.      Posiadanie brązowej OTP, oraz małej brązowej innej odznaki turystyki kwalifikowanej.

5.      Posiadanie Odznaki Żółtego Szlaku „Trójmiejskiego”.

SREBRNA

1.      Trzy lata stażu klubowego.

2.      Uczestniczenie w okresie posiadania Specjalnej Odznaki Sprawnościowej w stopniu brązowym w 20 imprezach klubowych potwierdzonych w dowolnej książeczce turystyki kwalifikowanej.

3.      Uczestnictwo jako członek Klubu w co najmniej jednym ogólnopolskim zlocie, rajdzie lub obozie wędrownym w ciągu ostatniego 3-letniego okresu.

4.      Posiadanie uprawnień Przodownika Turystyki PTTK w jednej z dziedzin turystyki kwalifikowanej.

5.      Prowadzenie przynajmniej 6 zarejestrowanych wycieczek klubowych w ciągu ostatniego rocznego okresu.

6.      Przebycie całej tzw. Wielkiej Wyrypy niezależnie od dziedziny turystyki pod warunkiem organizowania jej przez KTP „Bąbelki”.

7.      Posiadanie małej srebrnej OTP oraz małej srebrnej innej odznaki turystyki kwalifikowanej.

ZŁOTA

1.      Pięć lat stażu klubowego.

2.      Prowadzenie przynajmniej 12 zarejestrowanych wycieczek klubowych w ciągu ostatniego 2-letniego okresu.

3.      Posiadanie małej złotej OTP oraz małej złotej innej odznaki turystyki kwalifikowanej.

4.      Kierownictwo jednego klubowego rajdu, zlotu, obozu wędrownego lub podobnej imprezy oddziałowej, wojewódzkiej albo ogólnopolskiej w okresie posiadania stopnia srebrnego Specjalnej Odznaki Sprawnościowej.

5.      Przynajmniej dwuletni staż pracy w Zarządzie Klubu, Komisji Rewizyjnej.

6.      Posiadanie uprawnień Przodownika Turystyki PTTK w drugiej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej lub inne uprawnienia kadry PTTK (przewodnik, instruktor, znakarz).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystów Pieszych „Bąbelki”
przy Gdańskim Oddziale PTTK
ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
http://www.babelki.infinity.net.pl
e-mail: rychubet@wp.pl