1. Regionalna Odznaka „Ziemia Bytomska” ustanowiona została przez Zarząd Oddziału w Bytomiu, z inicjatywy Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Klubu Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa „Plątonodzy”.

 2. Celem ustanowienia Regionalnej Odznaki „Ziemia Bytomska” jest spopularyzowanie walorów krajoznawczych regionu i zachęcenie szerokiej rzeszy turystów do poznawania zabytków historii i współczesnego rozwoju ziemi dawnego piastowskiego Księstwa Bytomskiego.

 3. Terenem zdobywania odznaki „Ziemia Bytomska” jest dawne Księstwo Bytomskie założone przez Piastów w 1281 r.

 4. Zdobywanie odznaki odbywa się w ramach uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej oraz indywidualnych i zbiorowych wycieczek krajoznawczych.

 5. Dowodem odbycia wycieczek jest Książeczka Wycieczek Pieszych, wypełniona przez ubiegającego się o Regionalną odznakę „Ziemia Bytomska” z potwierdzeniami terenowymi bądź przewodnika PTTK lub przodownika turystyki pieszej PTTK.

 6. Regionalną odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił warunki niniejszego regulaminu.

 7. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota, a jej zdobywanie odbywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego sezonu turystycznego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 8. Regionalna odznaka przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Oddziału PTTK w Bytomiu, złożoną z przedstawicieli Oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Klubu Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa „Plątonodzy”.

 9. Odznakę można nabyć wyłącznie za okazaniem legitymacji, stwierdzającej jej przyznanie, w Oddziale PTTK w Bytomiu przy ul. Żołnierza Polskiego 13. Odznaka jest odpłatna, metalowa, emaliowana.

 10. Na każdy stopień odznaki wymagane jest zdobycie określonej ilości punktów:

  • na stopień brązowy – 80 punktów

  • na stopień srebrny – 140 punktów

  • na stopień złoty – 260 punktów

 11. Punktowane są poszczególne obiekty zabytkowe i muzea w miejscowościach na znakowanych szlakach turystycznych wymienionych w regulaminie. Za każdy obiekt zwiedzany w danej miejscowości przyznaje się 1 punkt.

 12. Dla uzyskania odznaki w stopniu brązowym należy dodatkowo przebyć znakowany zielony Szlak Tysiąclecia na odcinku Bytom – Siewierz oraz zwiedzić miasto Chorzów. Kierunek przejścia szlaku jest dowolny. Wyjątek stanowią wycieczki zbiorowe po obiektach zabytkowego Bytomia, oprowadzane przez przewodników miejskich i przodowników turystyki pieszej Oddziału Bytomskiego PTTK. Wycieczki takie organizowane są w okresie wakacji letnich od 30 czerwca do 31 sierpnia, w czasie Dni Bytomia oraz w dni wolne od pracy.

 13. Dla uzyskania odznaki w stopniu srebrnym należy dodatkowo przebyć czerwono znakowany Szlak Husarii Polskiej na odcinku Bytom – Rudy. Kierunek przejścia dowolny.

 14. Dla uzyskania odznaki w stopniu złotym należy dodatkowo przebyć niebiesko znakowany Szlak Powstańców Śląskich na odcinku Bytom – Góra Św. Anny – Gliwice oraz zwiedzić miasto Katowice. Kierunek przejścia szlaku dowolny.

 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 1992 r.

 16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Bytomiu, ul. Żołnierza Polskiego 13.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW PUNKTOWANYCH DO BRĄZOWEGO STOPNIA ODZNAKI

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW PUNKTOWANYCH DO SREBRNEGO STOPNIA ODZNAKI

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI I ZABYTKÓW PUNKTOWANYCH DO ZŁOTEGO STOPNIA ODZNAKI


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Stefana Lachowicza w Bytomiu
ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom
tel. (0-32) 797-46-07
http://www.bytom.pttk.pl
e-mail: pttkbytom.zarzad@interia.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI