Odznaka   Odznaka   OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin ten jest częściowo wzorowany na regulaminie Odznaki Krajoznawczej PTTK.

 2. REGIONALNĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ PTTK „ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ” (w skrócie ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ) przy współudziale Gminy Strzelce Opolskie postanowił ustanowić Zarząd Oddziału PTTK w Strzelcach Opolskich podczas XIII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się w dniu 01.03.2003.

 3. Celem ustanowienia ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ jest: Zachęcenie turystów (głównie mieszkańców Ziemi Strzeleckiej) do systematycznego poznawania piękna i historii naszego regionu. Aktywne włączenie się mieszkańców do uprawiania turystyki kwalifikowanej.

 4. ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ ma trzy stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 5. Odznaka może być noszona przez osobę, której została ona przyznana, zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.

WARUNKI ZDOBYCIA ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ

 1. Odznakę może zdobyć każdy w ramach turystyki pieszej, rowerowej itp. W trakcie zdobywania odznak dla tych dyscyplin przy spełnieniu dla nich wymogów wieku.

 2. Odznakę można zdobywać indywidualnie, w czasie wycieczek rodzinnych jak również uczestnicząc w wycieczkach zbiorowych np. szkolnych) w dowolnym okresie czasu.

 3. Poszczególne stopnie odznaki należy zdobywać w kolejności: odznakę w stopniu brązowym – odznakę w stopniu srebrnym – odznakę w stopniu złotym.

 4. Normy na wyższy stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na odznakę niższego stopnia.

 5. Zdobywający odznakę samodzielnie wybiera sobie do zwiedzania obiekty krajoznawcze i imprezy w których chce uczestniczyć w taki sposób, aby móc sobie zapewnić ich różnorodność pod względem grup tematycznych podanych w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

 6. Przy zdobywaniu odznaki wyższego stopnia nie można zaliczać powtórnie obiektów i tras zwiedzanych podczas zdobywania odznaki niższego stopnia.

 7. Zdobywając ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ, można równocześnie zdobywać normy na inne odznaki turystyczne PTTK pod warunkiem przestrzegania regulaminowych zasad zdobywania danej odznaki.

 8. Obowiązują następujące grupy tematyczne zdobywanych obiektów, oraz obiekty proponowane do zwiedzania.

GRUPA I – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ZIEMI STRZELECKIEJ

 1. PARKI KRAJOBRAZOWE: Góra Św. Anny: Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”; Strzelce Opolskie: Park Miejski.

 2. REZERWATY PRZYRODY: Góra Św. Anny: rezerwat geologiczno-krajobrazowy, obszar nieczynnego kamieniołomu bazaltu z odsłoniętym stożkiem wulkanicznym; Góra Św. Anny: rezerwat leśny Hubert; Góra Św. Anny: rezerwat leśny Lesisko; Ligota Dolna: rezerwat leśny oraz fragmenty wapiennego stoku Kamiennej Góry z roślinnością stepową i kserotermiczną.

 3. POMNIKI PRZYRODY:

  • Strzelce Opolskie teren parku (cis, tulipanowce, lipa drobnolistna, buki);

  • Olszowa: aleja czerwonego buku;

  • Kalinowice: aleja lip drobnolistnych.

 4. OBIEKTY PRZYRODNICZO-REKREACYJNE:

  • Izbicko: Utrata – zespół stawów rybnych;

  • Strzelce Opolskie: zespół rekreacyjno-wypoczynkowy „Rybaczówka”;

  • Staniszcze Małe: źródełko Stoczek.

GRUPA II – OBIEKTY ZABYTKOWE ZIEMI STRZELECKIEJ

 1. ZABYTKI ARCHITEKTURY:

  • Góra Św. Anny (bazylika, „Rajski Plac”, „Dom Pielgrzyma”, zespół kaplic barokowych);

  • Strzelce Opolskie (kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca, drewniany kościół pw. Św. Barbary, kościół pw. Bożego Ciała, ruiny zamku, pozostałości murów miejskich z basztą z XV w.);

  • Szymiszów (kościół parafialny pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza, barokowy pałac z XVII w.);

  • Ujazd (kościół pw. Św. Andrzeja Apostoła, kościół Pątniczy Nawiedzenia NMP, ruiny renesansowego zamku;

  • Zimna Wódka (drewniany Kościół pw. Marii Magdaleny);

  • Klucz (drewniany kościół pw. Elżbiety Turyngskiej);

  • Olszowa (drewniany kościół pw. MB Śnieżnej);

  • Leśnica (kościół parafialny pw. Św. Trójcy z XV w. kościół cmentarny NMP z XVI/XVII w.);

  • Jemielnica (dawny kościół i klasztor cysterski, kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych);

  • Błotnica Strzelecka (pałac z XVIII w. wokół park krajobrazowy);

  • Kolonowskie (kościół pw. Najświętszego serca Maryi);

  • Staniszcze Wielkie (kościół pw. Karola Boremeusza);

  • Kąty (zameczek myśliwski);

  • Kielcza (zabytkowa drewniana chata, kościół pw. Św. Bartłomieja);

  • Zawadzkie (kościół pw. Św. Rodziny, kościół Ewangelicki);

  • Żędowice (sanktuarium maryjne).

 2. ZABYTKI TECHNIKI:

  • Wysoka (wiatrak typu holenderskiego);

  • Ligota Dolna (nieczynny piec – wapiennik).

GRUPA III – KULTURA I SZTUKA ZIEMI STRZELECKIEJ

 1. Uczestniczenie w imprezach regionalnych o charakterze kulturalnym.

 2. Spotkania z twórcami ludowymi.

GRUPA IV – HISTORIA ZIEMI STRZELECKIEJ

 1. Muzea i izby regionalne:

  • Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy.

 2. Pomniki i miejsca pamięci narodowej:

  • Góra św. Anny, Pomnik Czynu Powstańczego;

  • w lesie na trasie żółtego szlaku Klucz – Poręba pomnik-grób rozstrzelanych żołnierzy III powstania śląskiego;

  • Strzelce Opolskie na cmentarzu pomnik poległych w 1939 r. lotników polskich;

  • Ujazd, na rynku pomnik upamiętniający przemarsz więźniów z Oświęcimia.

GRUPA V – WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Zapoznanie się na mapach i w terenie ze znakowanymi szlakami turystycznymi istniejącymi na terenie Ziemi Strzeleckiej.

 2. Uprawianie hobby krajoznawczego np. poprzez zgromadzenie zbioru odznak, znaczków lub przewodników turystycznych.

 3. Propagowanie krajoznawstwa we własnym środowisku.

 4. Pogłębianie własnej wiedzy dotyczącej Ziemi Strzeleckiej szczególnie poprzez docieranie do ciekawych ludzi i dokumentowanie ich przeżyć oraz posiadanych przez nich dokumentów ilustrujących historię tej ziemi.

 5. Przedstawione propozycje nie wyczerpują listy obiektów, które warto obejrzeć. Są jedynie zachętą i wskazówką do samodzielnych dalszych poszukiwań.

ZASADY POTWIERDZANIA I WYKONANIA ZADAŃ ORAZ PRZYZNAWANIA ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest kronika wykonana samodzielnie. Służy ona do robienia notatek, opisów, wklejania fotografii i pocztówek, oraz do uzyskania potwierdzeń pobytu lub wykonanych zadań.

 2. Potwierdzeniem pobytu zwiedzania obiektu, udziału w imprezie może być pieczątka z nazwą miejscowości, obiektu, wklejony bilet wstępu, samodzielnie wykonany opis itp.

 3. Na wycieczkach zbiorowych potwierdzenia mają prawo wpisywać do kroniki osoby posiadające uprawnienia kadrowe PTTK biorące udział w wycieczkach.

 4. Potwierdzenia mają również prawo dawać osoby posiadające uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych, opiekunowie SKKT, organizatorzy turystyki PTTK, piloci wycieczek itp.

 5. Po wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem kronikę przedkłada się w siedzibie Oddziału PTTK w Strzelcach Opolskich w celu zweryfikowania.

 6. Odznakę weryfikuje i przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Strzelcach Opolskich lub upoważniona przez Zarząd osoba.

 7. Dowodem zdobycia ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ, jest wpis dokonany w kronice.

 8. Odznakę po jej weryfikacji i przyznaniu wydaje się nieodpłatnie.

 9. Imienne listy zdobywców odznaki powinny być uroczyście ogłaszane na imprezach turystycznych i krajoznawczych.

 10. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Oddział PTTK w Strzelcach Opolskich.

 11. Ewidencja winna zawierać nr kolejny w rejestrze PTTK, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, przynależność do Oddziału osoby ubiegającej się o odznakę, datę przyznania odznaki, podpis osoby weryfikującej.

 12. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Strzelcach Opolskich.

 13. Regulamin ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Strzelcach Opolskich w dniu 01.06.2004 i obowiązuje od 01.06.2004.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZDOBYWANIA ROT-ZNAM ZIEMIĘ STRZELECKĄ

Aby zdobyć poszczególne stopnie odznak należy uzyskać następującą ilość zwiedzanych obiektów w poszczególnych grupach tematycznych wg poniższej tabeli:

Wykaz grup tematycznych zwiedzanych obiektów

Liczba obiektów do zwiedzenia
przy zdobywaniu odznaki w stopniu

brązowym

srebrnym

złotym

GRUPA I Środowisko przyrodnicze Ziemi Strzeleckiej

3

7

10

GRUPA II Obiekty zabytkowe Ziemi Strzeleckiej

5

10

15

GRUPA III Kultura Ziemi Strzeleckiej

1

1

1

GRUPA IV Historia Ziemi Strzeleckiej

1

1

2

GRUPA V Wymagania dodatkowe

1

2

ŁĄCZNA LICZBA obiektów do zwiedzania i zadań
do wykonania

10

20

30Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Strzeleckiej”
w Strzelcach Opolskich
ul. Rynek 14
47-100 Strzelce Opolskie
tel./fax (77) 461-37-31