Zarząd Oddziału PTTK w Rudzie Śląskiej wspólnie z Oddziałową Komisją Pieszą i Oddziałową Komisją Kolarską ustanawia regionalną odznakę turystyczną „Turysta Rudy Śląskiej”.

1.      Odznaka ma na celu:

·        poznanie historii miasta oraz popularyzację wartości turystycznych i krajoznawczych Rudy Śląskiej,

ROT ''Turysta Rudy Ślaskiej''

·        popularyzację historii i zabytków miasta,

·        popularyzację aktywnego wypoczynku.

2.      Terenem zdobywania odznaki są wszystkie dzielnice miasta, będące w przeszłości samodzielnymi jednostkami administracyjnymi oraz szlaki turystyczne przebiegające przez Rudę Śląską.

3.      Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat.

4.      Odznakę zdobywa się na wycieczkach pieszych, kolarskich indywidualnie lub grupowo.

5.      Ubiegający się o przyznanie odznaki jest zobowiązany do prowadzenia własnej kroniki krajoznawczej, która zawierałaby własne spostrzeżenia z odbytej wycieczki, potwierdzenia z trasy i zwiedzanych obiektów.

6.      Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania wynosi do trzech lat od daty odbycia pierwszej wycieczki.

7.      Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie wszystkich dzielnic miasta Rudy Śląskiej wraz z obiektami wymienionymi w pkt. 8 oraz potwierdzone wzięcie udziału w dwóch imprezach turystycznych zorganizowanych na terenie miasta lub jego obrzeżach przez Oddział Miejski PTTK w Rudzie Śląskiej, jego koła i kluby.

8.      Obiekty na terenie miasta, które należy obowiązkowo zwiedzić:

DZIELNICA RUDA

·        ruiny rezydencji rodziny Ballestremów z II poł. XVIII w. i domku Goduli,

·        neoromański kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z 1869 r.,

·        osiedle Staszica wraz z polodowcowym głazem narzutowym przy ul. Kościelnej,

·        neoromański kościół p.w. Św. Józefa z 1902-04 r.,

·        Muzeum Regionalne im. M. Chroboka,

·        kaplica Piusa X z 1870 r.,

·        budynki byłej kopalni „Franciszek” z połowy XIX w.

DZIELNICA ORZEGÓW

·        neoromański kościół p.w. Św. Michała Archanioła z 1895 r.,

·        cmentarz przy ul. Orzegowskiej założony w 1894 r.

DZIELNICA GODULA

·        neogotycki kościół p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela z 1867-71 r.,

·        budynek szkoły oraz sąsiedni poszpitalny przy ul. Karola Goduli z roku 1861.

DZIELNICA CHEBZIE

·        budynek dworca PKP z połowy XIX w.,

·        budynek starej szkoły z 1895 r. – róg ulic Dworcowej i Zabrzańskiej.

DZIELNICA NOWY BYTOM

·        neoromański kościół p.w. Św. Pawła z 1911-12 r.,

·        budynki zabytkowe przy ul. Niedurnego (Pensjonat „Florianka” z 1905 r.,

·        budynek obecnego Miejskiego Ośrodka Kultury,

·        secesyjne kamieniczki,

·        budynek mieszkalny – róg ulic Niedurnego i Pokoju (z elementami muru pruskiego i zegarem słonecznym),

·        fundamenty kościoła p.w. Św. Józefa na byłym Osiedlu Otylii (przy cmentarzu).

DZIELNICA WIREK

·        budynek nadszybia szybu Andrzej z 1860 r.,

·        neogotycki kościół ewangelicki z 1901-02 r.,

·        pozostałości osiedla robotniczego z 1867 r. przy ul. Kubiny,

·        neogotycki kościół p.w. Św. Wawrzyńca z 1909 r.,

·        miejsce gdzie znajdowała się synagoga zburzona w 1939 r. przez Niemców – róg ulicy Targowej i Wąskiej.

DZIELNICA KOCHŁOWICE

·        wzgórze gródka Kochłowickiego przy ul. Wireckiej nad Kochłówką,

·        barokowy kościół p.w. Matki Boskiej z Lourdes z 1806 r.,

·        kościół p.w. Św. Trójcy z 1902 r. w stylu neoromańsko-gotyckim,

·        budynek z 1909 r. przy ul. Marszałka Piłsudskiego, obecnie ośrodek dla niepełnosprawnych,

·        wzgórze Grabowiec (342 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie w granicach miasta stanowiące część działu wodnego dorzeczy Wisły i Odry,

·        kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z 1890 r.,

·        pałacyk klasycystyczny Donnersmarcków z XVIII w.,

·        pałacyk leśny książąt pszczyńskich z XIX w. w byłej Starej Kuźnicy,

·        pozostałości z baraków filii obozu oświęcimskiego przy ul. Piotra Skargi.

DZIELNICA BIELSZOWICE

·        neogotycki kościół p.w. Św. Marii Magdaleny z 1883 r. oraz figura Św. Jana Nepomucena z 1774 r.,

·        najstarszy zachowany cmentarz założony w 1804 r.,

·        Dom Kultury i dyrekcja RSW S.A. powstałe na fragmentach pałacyku byłych właścicieli Bielszowic,

·        kaplica prawdopodobnie z XVII w. przy ul. E. Kokota i Cichej.

9.      Odznaka przyznawana jest przez komisję weryfikacyjną Zarządu Oddziału PTTK Ruda Śląska. Kroniki należy składać lub przesyłać na adres: 41-709 Ruda Śląska 9, ul. Markowej 22/9. W przypadku przesyłania pocztą prosi się o dołączenie zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem pocztowym w celu odesłania kroniki z potwierdzeniem zdobycia odznaki.

10. Odznaka jest odpłatna.

11. Podczas zdobywania odznaki „Turysta Rudy Śląskiej” istnieje możliwość zdobywania innych odznak turystycznych i krajoznawczych.

12. Zarząd Oddziału PTTK w Rudzie Śląskiej może przyznać odznakę „Turysta Rudy Śląskiej” osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na terenie Rudy Śląskiej z pominięciem wymagań zawartych w niniejszym regulaminie.

13. Umiejscowienia obiektów należy szukać.

14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Rudzie Śląskiej.

15. Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

16. Odznakę można zdobywać od dnia 1 stycznia 1997 roku.

17. Regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Rudzie Śląskiej z dnia 12.12.1996 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
ul. Objazdowa 3 A
41-709 Ruda Śląska
tel. (0-32) 248-67-48