ROT ''Przyjaciel Opola'' - brązowa ROT ''Przyjaciel Opola'' - srebrna ROT ''Przyjaciel Opola'' - złota§ 1

Zarząd Oddziału PTTK w Opolu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Opola i Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ustanowił z dniem 1 stycznia 1977 roku Regionalną Odznakę Turystyczną „Przyjaciel Opola”. Odznaka ustanowiona została dla uczczenia 650-lecia nadania praw miejskich Opola i 25-lecia działalności Oddziału PTTK w Opolu.

§ 2

W roku 1999 dokonano niezbędnych zmian w Regulaminie w ramach porozumienia Zarządu Oddziału PTTK w Opolu, Towarzystwa Przyjaciół Opola i Referatu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu ustanawiając odznakę „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny”.

§ 3

Odznaka ma na celu popularyzację walorów historyczno-krajoznawczo-turystycznych Opola i Opolszczyzny.

§ 4

Odznaka „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” może być przyznawana turystom polskim i zagranicznym w wieku powyżej 8 lat i po spełnieniu wymogów niniejszego Regulaminu.

§ 5

Odznaka „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” jest trzystopniowa: brązowa i srebrna – „Przyjaciel Opola”, złota – „Przyjaciel Opolszczyzny”. Obowiązuje kolejność zdobywania poszczególnych stopni. Czas ich zdobywania jest nieograniczony.

§ 6

Odznakę w stopniu brązowym przyznaje się za:

·        udział w 2-chwycieczkach po Opolu, w trakcie których należy zwiedzić:

a.     Kaplice Piastowskie w kościele oo. Franciszkanów i katedrze p.w. Św. Krzyża,

b.     Muzeum Śląska Opolskiego,

·        udział, w co najmniej 1 wycieczce lub imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Opolu.

§ 7

Odznakę w stopniu srebrnym przyznaje się za:

·        udział w 5-ciu wycieczkach po Opolu i jego najbliższej okolicy, prowadzonych przez przewodnika (przodownika) lub za zwiedzanie indywidualne wg zasad określonych w § 9 niniejszego Regulaminu. W trakcie wycieczek należy zwiedzić:

a.     Wieżę Piastowską i Amfiteatr,

b.     Kościoły: p.w. NMP „Na Górce” i p.w. Św. Aleksego,

c.      Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach,

d.     Kościół Św. Anny w Czarnowąsach,

e.     rejon Jezior Turawskich z Domem Wycieczkowym PTTK nad Małym Jeziorem.

·        udział, w co najmniej 1 wycieczce lub imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Opolu.

§ 8

Odznakę w stopniu złotym przyznaje się za:

·        udział w 10-ciu wycieczkach po województwie opolskim, w trakcie których należy zwiedzić:

a.     Pomniki i Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Św. Anny,

b.     Pomnik i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach,

c.      jeden park krajobrazowy i jeden rezerwat przyrody,

d.     miasta: Nysę, Otmuchów, Paczków, Byczynę, Głogówek i Prószków,

e.     co najmniej dwa kościoły w niżej wymienionych miejscowościach: Małujowice, Obórki, Pępice, Kolanowice, Dobrzeń W., Bierdzany, Jemielnica, Kałków.

f.        Olesno wraz z kościołem p.w. Św. Anny,

·        wejście na Kopę Biskupią,

·        udział w przynajmniej 1 wycieczce lub imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Opolu.

§ 9

Wycieczki indywidualne będą honorowane, jeżeli odpowiadają następującym wymogom:

·        miejscowości zwiedzane muszą być potwierdzane pieczątkami z przebytej trasy a w przypadku zwiedzania miast na odznakę złotą także pieczątkami zwiedzanych obiektów,

·        wpisy do książeczek powinny być dokonane czytelnie z podaniem daty, nazwy zwiedzanych miejscowości i obiektów.

§ 10

Ustanawia się honorową odznakę „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny”, która może być nadana łącznie z dyplomem za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki na Opolszczyźnie.

§ 11

Wszystkie stopnie odznaki weryfikuje Referat Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Opolu, ul. Krakowska 15/17. Honorową odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Odznaczeń PTTK w Opolu.

§ 12

Zdobywając odznakę „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” można jednocześnie zdobywać normy do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

§ 13

Wszystkie zdobyte dotychczas stopnie odznaki zachowują ważność.

§ 14

Niniejszy Regulamin Regionalnej Odznaki „Przyjaciel Opola – Przyjaciel Opolszczyzny” został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 29.12.1999 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2000 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Opolu
ul. Krakowska 15/17
45-018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13, fax 453-89-79
http://opole.pttk.pl
e-mail: zarzad@opole.pttk.pl