§ 1

ROTK ''Znam Ziemię Opolską'' - I stopień (biały)

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Znam Ziemię Opolską” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Wojewódzką Komisję Turystyki Kolarskiej – za zgodą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu z okazji Jubileuszu XXX-lecia Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej. Odznaka jest wyróżnieniem turysty-kolarza za znajomość Ziemi Opolskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności krajoznawczo-turystycznej.

Zmiany do niniejszego regulaminu dokonała Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego, która jest kontynuatorką działalności Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej.

§ 2

Odznaka jest trzystopniowa (I stopień – biały, II stopień – żółty, III stopień – biało-czerwony). Można ją zdobywać na rowerze od 10 roku życia, przy czym młodzież do 18 lat w wycieczkach zbiorowych lub pod kierownictwem przewodników (przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki kwalifikowanej PTTK oraz nauczycieli), pozostali – na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych.

§ 3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W każdym roku kalendarzowym można zdobyć Odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

§ 4

Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów:

1.     udział w imprezach organizowanych przez struktury organizacyjne PTTK województwa opolskiego:

·         na I stopień – udział w 2 imprezach

·         na II stopień – udział w 3 imprezach

·         na III stopień – udział w 4 imprezach

2.     zwiedzenie i poznanie w wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez inne organizacje sportowe i turystyczne, określonej liczby obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu.

Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podano w tabeli:

GRUPA

Stopień I

Stopień II

Stopień III

I

4

6

10

II

5

5

15

III

2

3

5

IV

2

3

5

V

3

5

7

VI

4

5

6

Razem:

20

27

48

Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

§ 5

Weryfikacje i przyznawanie odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Barlickiego 2a, tel. 453-63-48.

§ 6

Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w biurze ORSO PTTK Opole książeczki kolarskiej posiadającej potwierdzenie zwiedzanych zabytków krajoznawczych. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) miejscowościach można dokonywać: we wszystkich biurach turystycznych, hotelach, schroniskach PTSM, obiektach kulturalnych, urzędach administracyjnych, pocztowych, szkołach, posterunkach policji, strażnicach WOP, u sołtysów itp. posiadających pieczątkę z nazwą danej miejscowości.

§ 7

Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej (ORSO PTTK Opole) może przyznać III stopień odznaki honorowo z pominięciem § 4 i § 6 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa opolskiego.

§ 8

Odznaki – zdobyte lub przyznane honorowo – wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub naradach związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje specjalne pismo upoważniające do noszenia jej.

§ 9

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§ 10

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Opolu w dniu 6 kwietnia 1983 r. i wszedł w życie z dniem 16 kwietnia 1983 r. Zmiany i poprawki w niniejszym regulaminie zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu w dniu 10.05.2000 r. i tym samym stracił moc regulamin z dnia 16 kwietnia 1983 r. Kolejne zmiany zostały zatwierdzone w dniu 25.01.2004 r. i dotyczą głównie zniesienia wymogów zwiedzenia zakładów przemysłowych z powodu ich sprywatyzowania lub likwidacji. Grupą VI jest teraz grupa obiektów uzdrowiskowych i wypoczynkowych. Nowy regulamin obowiązuje od 01.06.2004 r.

§ 11

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI

GRUPA I – ZAMKI NA OPOLSZCZYŹNIE

  1. Biała Nyska ślady zamku z XVI w.
  2. Biała Prudnicka zamek Prószkowskich z XV w. przebudowany w XVII w.
  3. Brzeg zamek Piastów Śląskich z XIV w. przebudowany w XVI w.
  4. Chrzelice ruina zamku na „Kępie” z XIV w.
  5. Głogówek zamek Książąt Opolskich z XIII w., przebudowany w XVI w.
  6. Kamień Śląski obecna bryła z XVII w., odbudowana kaplica Św. Jacka
  7. Kantorowice zamek myśliwski Piastów Brzeskich z 1600 r.
  8. Karłowice zamek rycerski z XIV-XV w.
  9. Kędzierzyn-Koźle ruina zamku Książąt Opolskich z XIV-XVI w.
10. Krapkowice zamek późnorenesansowy z XVI w.
11. Łąka Prudnicka zamek renesansowy z XV-XVI w.
12. Moszna zamek-pałac z XVIII w., rozbudowany w 1896 oraz 1912-1914 r.
13. Namysłów zamek książęcy z XVI w., zach. mury oraz budynek mieszkalny
14. Niemodlin zamek Książąt Niemodlińskich z XIV-XVI w.
15. Nysa pozostałości po zamku-pałacu biskupim, baszta – ul. Moniuszki
16. Opole pozostałości po zamku piastowskim, wieża z XIV w.
17. Opole zamek górny, zachowana wieża gotycka z XIV w.
18. Otmęt fragment zamku z XIII w. w dzisiejszej zabudowie kościoła
19. Otmuchów zamek biskupi z XIV w., z późniejszymi przebudowami
20. Prudnik pozostałości po zamku – wieża cylindryczna z XV w.
21. Prószków zamek Prószkowskich – renesansowy z XVI w.
22. Rogów Opolski zamek rycerski z XIV w. – przebudowany w XVI w.
23. Strzelce Opolskie ruina zamku Książąt Opolskich z XIV w.
24. Ujazd ruina zamku z XVI w.
25. Zimnice Małe zach. spichlerz przebudowany z zamku Prószkowskich.

GRUPA II – WYBRANE MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

  1. Baborów
  2. Branice
  3. Brzeg
  4. Byczyna
  5. Daniec
  6. Dobra
  7. Dobrodzień
  8. Głogówek
  9. Głubczyce
10. Gogolin
11. Gorzów Śląski
12. Grodków
13. Jemielnica
14. Kałków
15. Koperniki
16. Krapkowice
17. Malnia
18. Małujowice
19. Mikolin
20. Moszna
21. Nysa
22. Olesno
23. Opole
24. Otmuchów
25. Paczków
26. Praszka
27. Pławniowice
28. Wołczyn
29. Zagwiździe
30. Żyrowa

GRUPA III – BUDOWNICTWO DREWNIANE – SAKRALNE

  1. Baborów b. 1700-1702 r.
  2. Baldwinowice b. 1414 r.
  3. Bąków b. XV/XVI w.
  4. Bierdzany b. 1711 r.
  5. Brzezinki b. 1550 r.
  6. Chocianowice b. 1662 r.
  7. Dobrzeń Wielki b. 1658 r.
  8. Krzywiczyny b. 1623 r.
  9. Malnia b. 1801 r.
10. Ochodze b. 1702 r.
11. Olesno b. 1518 r.
12. Olszowa b. 1648 r.
13. Stare Olesno b. 1680 r.
14. Zakrzów Tur. b. 1759 r.

GRUPA IV – MUZEA

  1. Brzeg Muzeum Piastów Śląskich – Zamek (pl. Zamkowy 1)
  2. Daniec Muzeum Gminne (b. Izba Regionalna Mientusa)
  3. Głogówek Muzeum Regionalne – Zamek (ul. Zamkowa)
  4. Góra Św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego (ul. Powstańców Śl. 1)
  5. Kluczbork Muzeum im. Dzierżona (ul. 15-go Grudnia 10)
  6. Łambinowice Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (ul. Muzealna 4)
  7. Nysa Muzeum Regionalne (ul. Biskupa Jarosława 11)
  8. Olesno Muzeum im. Nikodema Jaronia (Rynek 20)
  9. Opole Muzeum Diecezjalne (ul. Kardynała Kominka 1a)
10. Opole Muzeum Śląska Opolskiego (Mały Rynek 7)
11. Opole-Bierkowice Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen)
12. Paczków Muzeum Gazownictwa (ul. Pocztowa 6)
13. Praszka Muzeum w Praszce (pl. Grunwaldzki 15)
14. Prudnik Muzeum Ziemi Prudnickiej (ul. Chrobrego 11)
15. Zagwiździe Muzeum Odlewnictwa

GRUPA V – REZERWATY PRZYRODY

  1. Bażany – rezerwat leśny, naturalne stanowisko sosny zwyczajnej (z m. Jasienie – 4 km)
  2. Blok – rezerwat leśny, fragmenty naturalnego boru sosnowego (Rzymkowice) (z m. Przychód – 4 km)
  3. Boże Oko – rezerwat leśny, starodrzew buków (z m. Ujazd – 5 km)
  4. Cicha Dolina – rezerwat leśny, las mieszany z przewagą buków, świerki (z m. Głuchołazy – 3 km)
  5. Góra Gipsowa – rezerwat roślinności kserotermicznej (k. Kietrza) (z m. Dzierżysław – 0,5 km)
  6. Jaśkowice – rezerwat leśny, las mieszany, dęby, modrzew (z m. Jaśkowice – 2 km)
  7. Jeleni Dwór – rezerwat leśny boru mieszanego, drzewa osiągają 270 lat (z m. Chrzelice – 6 km)
  8. Kamień Śląski – rezerwat leśny brekini (z m. Górażdże – 4 km)
  9. Komorno – rezerwat leśny, stanowisko buczyny pomorskiej (z m. Komorno – 3 km)
10. Krzywiczyny – rezerwat leśny jodły (z m. Krzywiczyny – 2 km)
11. Las Bukowy – rezerwat leśny, starodrzew buków (z m. Głuchołazy Centrum – 0,5 km)
12. Lesisko – rezerwat leśny, dęby, buczyna, modrzew (z m. Żyrowa – 2 km)
13. Ligota Dolna – rezerwat florystyczny, liczne okazy roślin, owadów, rzadkich motyli (z m. Ligota D. – 0,5 km)
14. Lubsza – rezerwat leśny, las mieszany (z m. Lubsza – 3 km)

15. Nowa Kuźnia – rezerwat wodny, staw nowokuźnicki, liczne chronione gatunki roślin wodnych i błotnych, liczne gatunki ptaków (z m. Nowa Kuźnia – 1 km)

16. Płużnica – rezerwat leśny, świerk pospolity (z m. Płużnica – 3 km)
17. Przylesie – rezerwat leśny, resztki boru mieszanego (z m. Przylesie – 4,5 km)
18. Przyłęk – rezerwat leśny, resztki boru liściastego (z m. Markowice – 2,5 km)
19. Przypiecz – rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Przypiecz – 3 km)
20. Rogalice – rezerwat leśny, olsza czarna (z m. Rogalice – 5 km)
21. Smolnik – rezerwat krajobrazowo-wodny (z m. Szumirad (leśniczówka) – 100 m)
22. Śmiechowice – rezerwat leśny, modrzew sudecki (z m. Śmiechowice – 2 km)

Potwierdza się w najbliższej miejscowości (leśniczówka, sołectwo, sklepy itp.).

GUPA VI – OBIEKTY UZDROWISKOWE I WYPOCZYNKOWE

  1. Czarnowąsy Zakład Specjalistyczny dla Dzieci „CARITAS”
  2. Dobra Ośrodek Wypoczynkowy
  3. Głuchołazy Sanatorium Przeciwgruźlicze – Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
  4. Jarnołtówek Sanatorium Dziecięce
  5. Jarnołtówek Ośrodek Sanatoryjno-Wczasowy „Ziemowit”
  6. Korfantów Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedyczne (zamek)
  7. Kościerzyce Ośrodek Wczasowo-Turystyczny
  8. Kup Szpital Specjalistyczny im. J. Szterlinga
  9. Moszna Centrum Terapii Nerwic
10. Nowa Wieś Pr. Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci nr 2
11. Nysa Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Nyskim
12. Otmuchów Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorem Otmuchowskim
13. Paczków Sanatorium dla Matki i Dziecka
14. Pokrzywna PTTK – Zespół Obiektów Turystycznych
15. Piotrowice Głub. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
16. Turawa ZHP – Szkoleniowy Ośrodek Wodny (Duże Jezioro)
17. Turawa Obiekty Turystyczno-Wypoczynkowe nad Jeziorami Turawskimi
18. Sarnowie PTTK – Ośrodek Wypoczynkowy (camping)
19. Suchy Bór Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Uwaga: przy uzyskaniu potwierdzenia pobytu w obiektach wymienionych w grupie VI nie jest wymagane zwiedzenie wnętrz.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Komisja Turystyki Kolarskiej
Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego
ul. Barlickiego 2a, 45-083 Opole
tel. (0-77) 453-63-48
http://orso.pttk.pl
e-mail: poczta@orso.pttk.pl