I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość województwa siedleckiego, jego historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.

2.      Określa się trzy stopnie odznaki, zdobywane kolejno:

·        I stopień – tło białe,

·        II stopień – tło niebieskie,

·        III stopień – tło czerwone.

3.      Odznakę przyznają:

·        I i II stopień – oddziałowe zespoły weryfikacyjne działające przy oddziałowych komisjach krajoznawczych,

·        III stopień – Zespół Weryfikacyjny Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej ZW PTTK.

4.      Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 rok życia oraz spełniły warunki podane w punkcie II regulaminu.

5.      Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych i zbiorowych, odbywanych na terenie woj. siedleckiego.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

1.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika wykonana samodzielnie, służąca do robienia notatek, opisów, wklejania fotografii, pocztówek oraz do uzyskania potwierdzeń pobytu lub wykonanych zadań (pieczęć, podpis, bilet wstępu).

2.      Na wycieczkach zbiorowych potwierdzenia mają prawo wpisywać do książeczki-kroniki osoby posiadające następujące uprawnienia, a biorące udział w wycieczkach i zwiedzaniu obiektów: instruktorzy krajoznawstwa (wszystkich stopni), przodownicy i instruktorzy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy turystyczni, kierownicy wycieczek szkolnych, opiekunowie SKKT, instruktorzy ZHP, organizatorzy turystyki PTTK, piloci wycieczek krajowych.

3.      Odznaka w stopniu I może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:

a.     zdobycie 30 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej w/g regulaminu odpowiednich odznak tej turystyki,

b.     zwiedzenie w czasie tych wycieczek:

·        pięciu zabytków,

·        jednego muzeum,

·        pięciu miejscowości woj. siedleckiego

c.      uczestniczenie w jednej imprezie turystycznej ujętej w wojewódzkim kalendarzu imprez turystycznych woj. siedleckiego.

4.      Odznaka w stopniu II może być przyznana turyście posiadającemu odznakę w stopniu I, który ponadto spełni następujące warunki:

a.     zdobycie 100 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej w/g regulaminu odpowiednich odznak tej turystyki,

b.     zwiedzenie w czasie tych wycieczek:

·        pięciu rezerwatów przyrody,

·        pięciu miejsc pamięci narodowej lub izb pamięci narodowej,

·        jednego zabytku budownictwa drewnianego,

·        dwóch obiektów wybudowanych w PRL,

·        dwóch muzeów,

·        miasta Siedlce,

c.      uczestniczenie w trzech imprezach turystycznych, ujętych w woj. kalendarzu imprez turystycznych woj. siedleckiego.

5.      Odznakę w stopniu III można zdobyć posiadając odznakę w stopniu II i spełniając następujące warunki:

a.     zdobycie 150 pkt. w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej w/g regulaminu odpowiednich odznak tej turystyki,

b.     zwiedzenie w czasie wycieczek:

·        ośmiu miejsc pamięci narodowej lub izb pamięci narodowej,

·        czterech spośród następujących miejscowości: Liw, Węgrów, Dobre, Łuków, Mordy, Mokobody, Maciejowice, Wola Okrzejska, Wola Gułowska,

c.      zwiedzenie i dokładne opisanie jednego dowolnego zabytku województwa,

d.     uczestniczenie w pięciu imprezach turystycznych ujętych w woj. kalendarzu imprez turystycznych woj. siedleckiego.

6.      Czasokres zaliczanie norm na poszczególne odznaki nie może przekraczać – licząc od daty pierwszego do daty ostatniego zaliczenia:

·        jednego roku dla stopnia I,

·        dwóch lat dla stopnia II,

·        trzech lat dla stopnia III.

W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

7.      W całym okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.

8.      Punkty uzyskane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Województwa Siedleckiego mogą być równocześnie zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK.

9.      Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane dla danego stopnia i posiada w swej książeczce-kronice odznaki odpowiednie potwierdzenia, przedkłada ją odpowiedniemu zespołowi weryfikacyjnemu – zgodnie z pkt. I. 3. niniejszego regulaminu.

10. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań zespół weryfikacyjny dokonuje wpisu w książeczkę-kronikę odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w oddziałach PTTK woj. siedleckiego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Interpretacja regulaminu Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Województwa Siedleckiego należy do Wojewódzkiej Komisji Krajoznawczej PTTK w Siedlcach.

2.      Regulamin odznaki opracowany przez Wojewódzką Komisję Krajoznawczą PTTK w Siedlcach, zatwierdzony został uchwałą prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Siedlcach w dniu 12 kwietnia 1983 r. i wszedł w życie z dniem 1 lipca 1983 r.

Wojewódzka Komisja Krajoznawcza
w Siedlcach


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 35
08-110 Siedlce
tel./fax (0-25) 632-43-53, tel. 632-77-77
http://siedlce.pttk.pl
e-mail: pttk.siedlce@neostrada.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU
ORAZ WZORU ODZNAKI