OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK ustanowiona została z okazji Jubileuszu XXX-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na Warmii i Mazurach.

 2. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Warmińsko-Mazurskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz za aktywność w działalności PTTK.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie.

 5. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 rok życia.

 6. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek indywidualnych lub zbiorowych turystyki kwalifikowanej i popularnej, odbywanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 7. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do książeczki Odznaki „Warmia i Mazury – ziemia serdecznie znajoma”.

 8. Turysta ubiegający się o przyznanie Odznaki musi spełnić warunki podane w dziale II Regulaminu.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Aby zdobyć Odznakę należy spełnić następujące warunki:

  1. zwiedzić:

   • miasto Olsztyn (m. in. Stare Miasto, Zamek, Kościół Św. Jakuba, Wysoką Bramę, Planetarium, Park Miejski),

   • Pole Bitwy Grunwaldzkiej,

   • Miasto Elbląg (Stare Miasto i Katedrę Św. Mikołaja),

  2. wziąć udział w jednej z imprez turystycznych, odbywających się w województwie warmińsko-mazurskim:

   • w wycieczce na odcinku Kanału Ostródzko-Elbląskiego,

   • lub szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich,

   • lub statkiem po jez. Drwęckim (Ostróda – Piławki),

   • lub statkiem po Jezioraku – Iława,

  3. odbyć wycieczki jednym ze szlaków elbląskiej Bażantarni,

  4. odbyć wycieczki Szlakiem Kopernikowskim na odcinku Olsztyn – Elbląg (Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Orneta – Pieniężno – Braniewo – Frombork) zwiedzając co najmniej:

   • 3 miejscowości (należy przede wszystkim poznać zabytki architektury),

   • 2 muzea,

   • 1 pomnik przyrody,

  5. odbyć wycieczkę po Mazurach na trasie: Górowo Iławeckie – Bartoszyce – Bisztynek – Reszel – Św. Lipka – Kętrzyn – Węgorzewo – Gołdap – Stańczyki – Olecko – Ełk zwiedzając co najmniej 3 miejscowości.

 2. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzenia obiektu, terenu, miejsca, dokonują:

  • kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki kwalifikowanej, przewodnik PTTK,

  • w odniesieniu do przebytej trasy – także napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne,

  • w odniesieniu do zwiedzanych obiektów – także ich kustosz lub administrator.

 3. Turysta, który spełnił wszystkie warunki przewidziane dla zdobycia odznaki i posiada ich udokumentowanie w sporządzonej własnoręcznie kronice-notatniku przedkłada je Zespołowi Weryfikacyjnemu Odznak Krajoznawczych przy Komisji Krajoznawczej PTTK w Olsztynie przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim.

 4. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny podejmie decyzję o przyznaniu Odznaki. Po jej przyznaniu Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w wymienionej w pkt. 4 kronice-notatniku. Wpis ten wraz z wydanym w tym zakresie zaświadczeniem upoważnia do nabycia Odznaki.

 5. Na wniosek Regionalnej Komisji Krajoznawczej – Zespół Weryfikacyjny może nadać Odznakę jako wyróżnienie za długoletnią aktywną działalność krajoznawczą na terenie Warmii i Mazur bez obowiązku udokumentowania wykonania wymogów podanych w dziale II niniejszego regulaminu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Komisji Krajoznawczej.

 2. Regulamin niniejszy został opracowany przez Komisję Krajoznawczą.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn
tel. (0-89) 527-36-65
http://mazury.pttk.pl
e-mail: poczta@mazury.pttk.pl