ROTK Województwa Białostockiego - brązowa ROTK Województwa Białostockiego - srebrna ROTK Województwa Białostockiego - złotaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      W celu popularyzowania walorów krajoznawczych regionu, szlaków turystycznych oraz upowszechniania naturalnych walorów przyrodniczo-leśnych Zarząd Wojewódzki PTTK w Białymstoku ustanowił Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Województwa Białostockiego.

2.      Odznakę można zdobyć indywidualnie, w czasie wycieczek rodzinnych, jak i uczestnicząc w wycieczkach zbiorowych.

3.      Odznakę zdobywa się na terenie rejonów wskazanych w regulaminie.

4.      Zdobywając odznakę regionalną można równocześnie zdobywać punkty na odznaki turystyczne PTTK pod warunkiem przestrzegania regulaminowych zasad zdobywania danej odznaki.

5.      Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Województwa Białostockiego posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Odznakę można zdobywać wyłącznie w kolejności stopni.

6.      Regionalną Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, z tym, że w ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

7.      Odznakę przyznaje Zarząd Wojewódzki PTTK w Białymstoku, na wniosek wojewódzkiej komisji turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, które będą dokonywać weryfikacji.

8.      Podstawą do ubiegania się o przyznanie Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Województwa Białostockiego jest Karta zdobywania odznaki, którą należy wypełnić na każdy stopień osobno. W karcie w odpowiednich miejscach należy potwierdzić pobyt w punkcie rozpoczęcia i zakończenia wycieczek oraz w dowolnie wybranych miejscowościach na trasie wycieczki przez uzyskanie pieczątek z dowolnych instytucji z nazwą danej miejscowości. Wycieczki kilkudniowe wymagają otwierdzenia pobytu stanowiących punkty rozpoczęcia etapów dziennych. Dla uczestników wycieczek zbiorowych wystarczające jest stwierdzenie pobytu na wycieczce przez przodownika turystyki kwalifikowanej.

9.      Dowodem przyznania Odznaki jest zweryfikowana i zatwierdzona Karta zdobywania Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Województwa Białostockiego stanowiąca zarazem legitymację z kolejnym numerem.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza może być zdobyta w następujących rejonach województwa białostockiego:

                      I.      Rejon – Puszcza Białowieska

                    II.      Rejon – Puszcza Białostocko-Knyszyńska

                   III.      Rejon – Nadbużański

                IV.      Rejon – okolice Tykocina

2.      W celu uzyskania Odznaki w każdym stopniu należy odbyć:

·         na stopień brązowy – trzy wycieczki turystyczno-krajoznawcze, w tym dwie 2-dniowe po szlakach turystycznych 2-ch dowolnie wybranych rejonów;

·         na stopień srebrny – cztery wycieczki turystyczno-krajoznawcze, w tym trzy 2-dniowe po szlakach turystycznych 3-ch dowolnie wybranych rejonów;

·         na stopień złoty – sześć wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w tym cztery 2-dniowe po szlakach turystycznych 4-ch dowolnie wybranych rejonów;

UWAGA: trasy wycieczek nie mogą być powtórzone.

3.      Wycieczki mogą być: piesze, kolarskie, motorowe, kajakowe lub narciarskie.

4.      Zdobywający Odznakę Regionalną każdego stopnia powinien obowiązkowo podać przebieg trasy lub kolor szlaku.

5.      Oprócz przebycia tras, każdy zdobywający Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Województwa Białostockiego powinien spełnić dodatkowo warunki niżej wymienione, świadczące o jego pogłębionych zainteresowaniach krajoznawczych oraz umiejętnościach popularyzatorskich. Należy do każdego stopnia odznaki spełnić minimum dwa warunki:

·         przejście jednej ze ścieżek dydaktycznych w lasach, zwiedzić minimum 1 pomnik przyrody w wybranym rejonie,

·         na trasie wybranych wędrówek zwiedzić i opisać:

-        obiekty zabytkowe, muzea lub izby regionalne,

-        miejsca pamięci narodowej, ciekawe zespoły architektoniczne i kulturalne budownictwa miejskiego i wiejskiego,

-        współczesne obiekty produkcyjno-przemysłowe,

·         wykonać pracę pożyteczną na rzecz lasu, rolnictwa oraz rozwoju turystyki, np.:

-        dokarmianie zwierzyny,

-        pomoc w uporządkowaniu lub oczyszczeniu miejsc biwakowych i campingów,

-        przy zalesianiu,

-        uczestnictwo w aktualnych pracach w rolnictwie,

-        inne prace, które będą udokumentowane lub potwierdzone.

6.      Podstawą do stwierdzenia spełnienia warunków dodatkowych jest zeszyt-kronika wykonana samodzielnie i służąca do robienia notatek i opisów, uwag dotyczących szlaków znakowanych, wklejania fotografii i pocztówek, biletów wstępu itp. oraz do uzyskania potwierdzeń pobytu i zwiedzania obiektów, wykonanych prac stwierdzonych odciskiem pieczęci lub podpisem pracownika służby leśnej.

7.      Spostrzeżenia i uwagi zgłaszać za pośrednictwem systemu interwencyjno-alarmowego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Po wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem, Kartę oraz zeszyt kronikę zdobywający Regionalną Odznakę przedkłada do Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku, który po zweryfikowaniu dokumentów przez odpowiednie wojewódzkie komisje, przyzna Odznakę Regionalną danego stopnia.

2.      Zarząd Wojewódzki PTTK w Białymstoku może przyznać z pominięciem zasad regulaminu – odznakę honorową osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Białostockiej.

3.      Odznaka przyznana w trybie zwykłym jest płatna, zaś honorowa bezpłatna.

4.      Regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Województwa Białostockiego został uchwalony przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Białymstoku w dniu 29.V.1979 r.

5.      Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Białymstoku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Białostocki Oddział PTTK
im. Zygmunta Glogera
ul. Lipowa 18, 15-427 Białystok
tel. (0-85) 652-30-05, fax 652-25-02


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI