Odznaka   Odznaka   Odznaka  1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Geolog” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach z okazji otwarcia Geologicznej ścieżki dydaktycznej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

  2. Odznaka posiada trzy stopnie: I stopień brązowy, II stopień srebrny, III stopień złoty. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.

  3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Termin zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.

  4. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zwiedzenia obiektach. Potwierdzenie stanowi pieczątka zwiedzanego obiektu lub zwiedzanej miejscowości. Potwierdzenia mogą także dokonywać przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy turystyki, kierownicy wycieczek szkolnych.

  5. Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach może przyznać złotą odznakę honorową z pominięciem punktu 4 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa świętokrzyskiego. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.

  6. Odznaka jest odpłatna.

  7. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez osoby ubiegające się o odznaki.

  8. Weryfikacje Odznaki prowadzi Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. Warszawska 20 c, tel./fax (0-41) 344-59-14, tel. (0-41) 344-77-43.

  9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

STOPIEŃ BRĄZOWY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:

STOPIEŃ SREBRNY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:

STOPIEŃ ZŁOTY

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl