Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Śladami Zabytków Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, wspólnie z Wydziałem Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Klubu Turystów Motorowych „Gołoborze” dla uczczenia 90-lecia działalności Oddziału PTTK w Kielcach. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych.

 2. Odznaka jest trzystopniowa: I stopień – brązowa, II stopień – srebrna, III stopień – złota. Można ją zdobywać uprawiając wszelkie rodzaje turystyki kwalifikowanej (motorowa, kolarska, piesza itp.) po ukończeniu 10 roku życia (niepełnoletni pod opieką osób dorosłych – przewodników, przodowników, instruktorów, organizatorów turystyki, nauczycieli).

 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Nie ustala się czasu zdobycia poszczególnych stopni odznak.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez organizacje społeczne, sportowe, turystyczne określonej liczby obiektów wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu. Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podaje tabela.

Grupa

Nazwa grupy

Stopień odznaki

brązowy

srebrny

złoty

I

Muzea techniki

1

1

2

II

Wielkie piece

2

3

5

III

Huty rud miedzi i ołowiu

1

1

2

IV

Tartaki wodne

1

V

Kuźnice

3

4

6

VI

Piece wapiennicze

1

2

VII

Młyny wodne

1

1

3

VIII

Kopalnie rud miedzi i ołowiu

1

2

3

IX

Kopalnie rud żelaza

1

2

5

X

Papiernie

1

Ogółem obiektów do zwiedzenia

10

15

30

 1. Weryfikację i przyznawanie odznak prowadzi Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.

 2. Podstawą do zdobycia jest złożenie w Oddziale PTTK w Kielcach książeczki turystyki kwalifikowanej (MOT, KOT, OTP itp.) posiadającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Potwierdzenie pobytu w zwiedzanych, a wymienionych w regulaminie (załącznik) obiektach można dokonać w biurach turystycznych, hotelach, schroniskach, obiektach kulturalnych, urzędach państwowych, pocztowych, posterunkach policji, u sołtysów, w placówkach handlowych itp.

 3. Terenowy Zespół Weryfikacyjny nr V/3 przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach może przyznać złotą odznakę honorową z pominięciem pkt. 4 i 6, osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa kieleckiego.

 4. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas imprez turystycznych lub narad związanych z życiem naszego Towarzystwa. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.

 5. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.

 6. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach w dniu 26 listopada 1997 roku i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1998 roku.

 7. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz do Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego MOT nr V/3.

  WYKAZ OBIEKTÓW

  Grupa I Muzea techniki

  • Chlewiska, Kielce-Białogon (Kielecka Fabryka Pomp), Krzemionki Opatowskie, Nowa Słupia, Sielpia Wielka, Stara Kuźnica.

  Grupa II Wielkie piece

  • Bodzechów, Błaszków, Bobrza, Bugaj, Bzinek, Furmanów, Kawęczyn, Kołoniec, Krasna, Królewiec, Kuźniaki, Miedzierza, Mostki, Mroczków, Mychów, Ostrowiec Świętokrzyski, Parszów, Piasek, Radoszyce, Samsonów, Skarżysko-Rejów, Starachowice, Szczecno, Wąchock.

  Grupa III Huty rud miedzi i ołowiu

  • Ławeczno, Niewachlów, Polichno, Wola Murowana, Zalesie.

  Grupa IV Tartaki wodne

  • Piła koło Końskich.

  Grupa V Kuźnice i walcownie

  • Baranów, Belno Błoto, Borków, Brody Iłżeckie, Czysta, Ćmińsk, Drutarnia, Gilów, Janów, Kaczyn, Kaniów, Kołomań, Makoszyn, Maleniec, Małachów, Małyszyn, Marcinków, Michałów, Młynek Nieświński, Napęków, Nietulisko, Niekłań Wielki, Ostojów, Płaczków, Pomyków, Ruda Maleniecka, Ruda Zajączkowska, Serbinów, Suchedniów, Styków, Stara Kuźnica, Umer.

  Grupa VI Piece wapiennicze

  • Jaworznia, Wieloborowice, Wolica.

  Grupa VII Młyny wodne

  • Leśna, Morawica, Ostrów, Podpolichno, Śniadka, Wola Murowana.

  Grupa VIII Kopalnie rud miedzi i ołowiu

  • Chęciny, Gałęzice, Jaworznia, Kielce-Karczówka, Korzecko, Mójcza, Miedzianka, Miedziana Góra, Łagów, Płucki, Skiby, Sitkówka, Wola Murowana, Zajączków.

  Grupa IX Kopalnie rud żelaza

  • Bzin, Brzechów, Błotnica, Dalejów, Lubienia, Michałów, Mirzec, Mychów, Napęków, Niestachów, Niekłań Wielki, Parszów, Rudki, Stąporków, Świnia Góra, Wojciechów.

  Grupa X Papiernie

  • Doły Biskupie.


  Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


  Terenowy Zespół Weryfikacyjny MOT nr V/3
  Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
  ul. Henryka Sienkiewicza 29
  25-007 Kielce
  tel. (0-41) 344-77-43
  http://kielce.pttk.pl
  e-mail: biuro@pttkkielce.pl