Odznaka    Odznaka    OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Ziemi Hajnowskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Hajnówka.

 2. Celem odznaki jest promocja walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych regionu oraz zapewnienie atrakcyjnej pamiątki z wypraw turystycznych na terenie Ziemi Hajnowskiej.

 3. Odznaka jest 3-stopniowa: brązowa, srebrna, złota. Zdobywać ją można w kolejności stopni na terenie Ziemi Hajnowskiej.

 4. Odznakę może zdobywać każda osoba, która ukończyła 7 rok życia i spełnia warunki wymagane niniejszym regulaminem.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejsc i obiektów określonych regulaminem oraz udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK Hajnówka.

 2. Ubiegający się o odznakę obowiązany jest prowadzić specjalnie w tym celu przygotowaną książeczkę wydaną przez Oddział PTTK w Hajnówce, w której uzyskuje potwierdzenia zwiedzanych obiektów. Wykaz obiektów i miejsc do zwiedzania na terenie Ziemi Hajnowskiej jest załącznikiem do regulaminu, który otrzymuje się bezpłatnie po wykupieniu książeczki. Książeczkę można nabyć w biurze Oddziału PTTK Hajnówka.

 3. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie pobytu: pieczątką instytucji (np. w urzędzie, u sołtysa, itp.), biletem wstępu, fotografią lub pieczątką i podpisem osoby uprawnionej – przodownika, przewodnika, opiekuna SKKT.

 4. Punkty do odznaki można zdobywać podczas grupowych i indywidualnych wycieczek pieszych, kolarskich, autokarowych i innych.

 5. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni, począwszy od stopnia brązowego.

 6. Zdobywając odznakę w stopniu BRĄZOWYM należy:

  1. zwiedzić obowiązkowo: Rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży, Park Pałacowy w Białowieży, Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce,

  2. zwiedzić conajmniej 5 miejsc wymienionych w załączonym wykazie, poza wymienionymi w punkcie a.

 7. Zdobywając odznakę w stopniu SREBRNYM należy:

  1. posiadać odznakę w stopniu brązowym,

  2. zwiedzić obowiązkowo: conajmniej 1 obiekt z miasta Hajnówka i gminy Hajnówka,

  3. zwiedzić conajmniej 10 miejsc wymienionych w załączonym wykazie,

  4. przejść conajmniej jednym szlakiem turystycznym wymienionym w załączonym wykazie.

 8. Zdobywając odznakę w stopniu ZŁOTYM należy:

  1. posiadać odznakę w stopniu brązowym i srebrnym,

  2. uczestniczyć w minimum 3-ch imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK Hajnówka na terenie Ziemi Hajnowskiej,

  3. zwiedzić obowiązkowo: Obszar Ochrony Ścisłej,

  4. zwiedzić conajmniej 15 miejsc wymienionych w załączonym wykazie,

  5. wykonać opis, kronikę, szkic, zestaw zdjęć lub inną samodzielną pracę dotyczącą Ziemi Hajnowskiej,

  6. przejść lub przejechać conajmniej dwoma szlakami wymienionymi w załączonym wykazie.

 9. Zwiedzane obiekty i tereny nie mogą się powtarzać, mogą być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.

 10. Czas zdobywania odznaki jest określony w zależności od stopnia odznaki:

  • w stopniu brązowym – 1 rok od daty pierwszego wpisu do książeczki,

  • w stopniu srebrnym – 2 lata od daty pierwszego wpisu do książeczki na stopień srebrny,

  • w stopniu złotym – 3 lata od daty pierwszego wpisu do książeczki na stopień złoty.

 11. Dopuszcza się dowolną przerwę między okresami zdobywania poszczególnych stopni odznaki.

 12. Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Ziemi Hajnowskiej oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Ziemi Hajnowskiej odznaka może być przyznana honorowo przez Zarząd Oddziału PTTK Hajnówka.

 13. Punkty zdobyte na odznakę „Miłośnik Ziemi Hajnowskiej”, można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

 1. Weryfikacja książeczki następuje po złożeniu książeczki w biurze Oddziału PTTK Hajnówka, ul. 3 Maja 37, 17-200 Hajnówka. Przy przesyłce pocztowej należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami pocztowymi na list polecony.

 2. Weryfikację i przyznawanie odznaki przeprowadza Komisja Weryfikacyjna powołana przez Zarząd Oddziału PTTK Hajnówka w terminie 2-ch miesięcy od przedłożenia książeczki.

 3. Przyznanie odznaki wpisuje się do książeczki, potwierdzając pieczątką Komisji Weryfikacyjnej.

 4. Zweryfikowana książeczka jest jednocześnie legitymacją odznaki „Miłośnik Ziemi Hajnowskiej” i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 5. Odznaka przyznawana w trybie zwykłym jest płatna, zaś przyznana w trybie honorowym jest bezpłatna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.

 2. Odznakę zakupić można w biurze Oddziału PTTK Hajnówka, ul. 3 Maja 37, 17-200 Hajnówka, tel./fax (0-85) 682-27-85.

 3. Interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.

 4. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Oddziału PTTK Hajnówka.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział w Hajnówce
ul. 3-go Maja 45, 17-200 Hajnówka
tel./fax (0-85) 682-27-85
http://www.pttk.hajnowka.pl
e-mail: pttk_hajnowka@op.pl