Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” została ustanowiona w 1988 roku przez Komisję Krajoznawczą ZW PTTK.

 2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów kulturowych Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.

 3. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania Odznaki „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej, zgodnie z regulaminem jej zdobywania.

 4. Weryfikację kart zdobywania odznaki oraz przyznawanie jej poszczególnych stopni prowadzi Komisja Krajoznawcza działająca w porozumieniu z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK ZO.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznaka jest 4-stopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.

 2. Czas zdobywania odznaki:

  • stopień I (popularna) – 1 rok

  • stopień II (brązowa) – 1 rok

  • stopień III (srebrna) – 2 lata

  • stopień IV (złota) – 3 lata

 3. Zaliczenie na Odznakę „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur”, potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, instruktora krajoznawstwa regionu i instruktora krajoznawstwa Polski lub przez uzyskanie potwierdzenia (pieczątki) pobytu na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.

 4. Obiekty zaliczane na kolejne stopnie Odznaki „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” nie mogą być zaliczone ponownie na stopnie wyższe.

III. UWAGI

 1. Komisja Krajoznawcza ZO w Suwałkach, działająca w porozumieniu z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK w Suwałkach, może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej ZO PTTK w Suwałkach.

IV. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W celu zdobycia poszczególnych stopni Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej należy spełnić przedstawione niżej wymogi:

PUNKTACJA

Obiekty krajoznawcze

Stopień II

Stopień III

Stopień IV

Muzea

4

6

8

Obiekty architektury

4

6

8

Rezerwaty

6

9

12

Miejsca pamięci

6

8

10

Wycieczki

4

8

12

RAZEM

24

37

50

Odznaka popularna może być przyznana osobom, które wzięły udział w jednej dwudniowej lub dwóch jednodniowych wycieczkach krajoznawczych na terenie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich uzyskując potwierdzenie uczestnictwa z podaniem trasy wycieczek.

Punktacja za zwiedzanie poszczególnych obiektów krajoznawczych

 1. MUZEA – po 2 punkty:

  • Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie,

  • Muzeum Historii Kanału Augustowskiego w Augustowie,

  • Muzeum Michała Kajki w Ogródku,

  • Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu,

  • Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu,

  • Muzeum Okręgowe w Suwałkach,

  • Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,

  • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,

  • Izba Regionalna w Giżycku,

  • Izba Regionalna w Lipsku,

  • Izba Regionalna w Puńsku,

  • Izba Regionalna w Rynie,

  • Izba Regionalna w Rudawce k. Mikaszówki,

  • Izba Pamięci 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie,

  • ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w Krzywem (Wigierski Park Narodowy),

  • Muzeum Przyrodnicze w Krutyni,

  • wystawa etnograficzna w Zelwie.

 2. ZABYTKI ARCHITEKTURY, TECHNIKI I SZTUKI INŻYNIERSKIEJ – po 2 punkty:

  • Augustów: Hotel „Hetman” nad Neckiem, Stara Poczta, Kanał Augustowski (min. 2 śluzy),

  • kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego w Baniach Mazurskich,

  • dworek Karola Brzostowskiego w Cisowie (gm. Sztabin),

  • pozostałości po pałacu gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,

  • Ełk: zamek pokrzyżacki, kościół neogotycki pw. Najświętszego Serca Jezusowego, kamienice secesyjne oraz w stylu historyzmu (ul. Wojska Polskiego 20 i ul. Armii Krajowej 20),

  • molenna staroobrzędowców w Gabowych Grądach (gm. Augustów),

  • Giżycko: Twierdza Boyen, zamek pokrzyżacki, most obrotowy,

  • kościół rzymskokatolicki pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi,

  • kościół gotycko-renesansowy pw. Zwiastowania NMP w Krasnymborze (gm. Sztabin),

  • kościół drewniany pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrykole (gm. Prostki),

  • kościół neogotycki pw. Wniebowzięcia NMP w Puńsku,

  • grobowiec rodziny von Fahrenheidów w Rapie (gm. Banie Mazurskie),

  • zamek z elementami XIV-wiecznymi w Rynie,

  • Sejny: bazylika Nawiedzenia NMP, ratusz, synagoga,

  • zespół klasztorny w Smolanach (gm. Puńsk),

  • mosty kolejowe w Stańczykach (gm. Dubeninki),

  • Suwałki: kościół klasycystyczny pw. św. Aleksandra, ratusz i gmach I Liceum Ogólnokształcącego (pl. Adama Mickiewicza 1 i 3), kamienice klasycystyczne (ul. Tadeusza Kościuszki), molenna, zespół cmentarzy różnych wyznań (ul. Zarzecze),

  • kościół neogotycki z 1910 r. pw. św. Jakuba w Sztabinie,

  • zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie (gm. Węgorzewo),

  • kościół rzymskokatolicki pw. św. Piotra i Pawła w Węgorzewie,

  • kościół drewniany pw. Narodzenia NMP w Wieliczkach,

  • zespół klasztorny pokamedulski w Wigrach,

  • molenna staroobrzędowców w Wodziłkach (gm. Jeleniewo),

  • zespół klasztorny staroobrzędowców w Wojnowie (gm. Ruciane-Nida).

 3. REZERWATY – po 3 punkty za każdy rezerwat Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.

 4. MIEJSCA MĘCZEŃSTWA, BITEW, POMNIKI WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH, TABLICE PAMIĄTKOWE – po 2 punkty za każdy obiekt.

 5. WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE – po 4 punkty:

  • za każdą wycieczkę: pieszą (min. 10 km dziennie), rowerową (min. 25 km dziennie), kajakową (min. 15 km dziennie),

  • za każdą wycieczkę na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej – bez limitu km, zgodnie z przepisami parków.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK
PTTK Oddział w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 37, 16-400 Suwałki
tel./fax (0-87) 566-79-47, 566-59-61
http://suwalki.pttk.pl
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl