Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Miłośnik Brdy” jest odznaką przyznawaną przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy osobom odwiedzającym w celach krajoznawczych rzekę Brdę, Bory Tucholskie i część Kaszub, przez które Brda przepływa.

 2. Odznakę weryfikuje Komisja Krajoznawcza RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na wniosek organizacji turystycznych lub turystów indywidualnych.

 3. Odznaka jest dwustopniowa: zwykła i z laurem.

  • Odznakę zwykłą przyznaje się za 5-krotne w ciągu najmniej 5 lat (każdorazowy pobyt nie krótszy niż 3 dni) odwiedzanie w celach poznawczych Brdy i terenów wymienionych w punkcie 1.

  • Odznakę z laurem przyznaje się za 10-krotne w ciągu najmniej 10 lat (każdorazowy pobyt nie krótszy niż 3 dni) odwiedzanie w celach poznawczych ww. terenów.

 4. Pobyty winny być poświadczone w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w dowolnie wykonanej kronice zdobywania odznaki.

 5. Pobyty należy udowodnić pieczątkami z nazwami miejscowości, w inny sposób jednoznacznie potwierdzający pobyt w danym miejscu lub przez członków kadry programowej PTTK.

 1. Odznaka może być przyznana również za pobyty turystyczno-krajoznawcze nad Brdą w okresie lat minionych.

 2. Wraz z przyznawaną odznaką wręczana jest legitymacja z numerem ewidencyjnym, uprawniająca do noszenia odznaki.

 3. Zarząd RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ma prawo przyznać Honorową Odznakę „Miłośnik Brdy” za wybitne, wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenach związanych z rzeką Brdą.

 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Znowelizowany regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy w dniu 24.03.2009 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
w Bydgoszczy
ul. Henryka Sienkiewicza 1/I
85-037 Bydgoszcz
tel. (+48) 501 598 502
http://szlakbrdy.bydgoszcz.pl
e-mail: biuro@szlakbrdy.bydgoszcz.pl