Odznaka§ 1

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego ustanawiają Regionalną Odznakę Turystyczną Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

§ 2

Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” ustanawia się w celu popularyzacji górskiej turystyki pieszej w Beskidzie Wyspowym oraz poznawania jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.

§ 3

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” jest odznaką jednostopniową.

§ 4

Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” uzyskuje się poprzez zdobycie 40. szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego wymienionych w załączonym na końcu regulaminu wykazie.

§ 5

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1.08.2020 r.

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

Okres zdobywania Odznaki nie jest ograniczony.

§ 6

Szczyty można zdobywać dowolną trasą, indywidualnie, zespołowo, z przodownikiem turystyki górskiej PTTK, przewodnikiem turystycznym lub bez ich udziału. Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki oraz przestrzegać aktualne przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych.

§ 7

Do dokumentacji zdobywania Odznaki służy książeczka GOT PTTK, do której, analogicznie jak dla GOT PTTK, wpisuje się daty i trasy swoich wycieczek na „Beskidzkie Wyspy” Beskidu Wyspowego.

§ 8

Potwierdzeniem zdobycia poszczególnych szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” są fotografie zrobione na zdobytych szczytach, na których powinien się znajdować turysta zdobywający Odznakę oraz tabliczka informacyjna z nazwą szczytu, oraz skany kodów QR, które znajdują się na tabliczkach informacyjnych. Podpisane datą wycieczki fotografie należy wklejać do książeczki GOT PTTK.

§ 9

Turysta ubiegający się o Odznakę Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymaganych szczytów przedstawia swoją książeczkę GOT PTTK do weryfikacji w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie.

§ 10

Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do Odznaki Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją uprawniającą do jej nabycia i noszenia.

Lista zdobywców publikowana jest na stronie internetowej COTG PTTK i Odkryj Beskid Wyspowy.

§ 11

Zdobywanie Odznaki nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Odznaki „Beskidzkie Wyspy” za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 12

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” została ustanowiona 15 maja 2020 r. przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga COTG PTTK w Krakowie.

Wykaz szczytów zaliczanych do Odznaki
Korona Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”

 1. Adamczykowa – 612 m n.p.m.

 2. Chełm – 789,1 m n.p.m.

 3. Cichoń – 926 m n.p.m.

 4. Czarny Dział – 673 m n.p.m.

 5. Ćwilin – 1.072 m n.p.m.

 6. Ciecień – 830 m n.p.m.

 7. Grodzisko – 618 m n.p.m.

 8. Jasień – 1.063 m n.p.m.

 9. Jaworz – 918 m n.p.m.

 10. Kamionna – 801 m n.p.m.

 11. Korab – 727 m n.p.m.

 12. Krzystonów – 1.012 m n.p.m.

 13. Kostrza – 720 m n.p.m.

 14. Księża Góra – 643 m n.p.m.

 15. Kutrzyca – 1.053 m n.p.m.

 16. Kuklacz – 701 m n.p.m.

 17. Łopusze Wschodnie – 600,9 m n.p.m.

 18. Lubogoszcz – 967 m n.p.m.

 19. Lubomir – 902 m n.p.m.

 20. Luboń Wielki – 1.023 m n.p.m.

 1. Łopień – 960 m n.p.m.

 2. Łyżka – 802 m n.p.m.

 3. Mogielica – 1.170 m n.p.m.

 4. Modyń – 1029 m n.p.m.

 5. Miejska Góra – 716 m n.p.m.

 6. Ostra (Stara Wieś) – 925 m n.p.m.

 7. Ostra (Wilczyce) – 780 m n.p.m.

 8. Ogorzała – 805 m n.p.m.

 9. Patryja – 763 m n.p.m.

 10. Potaczkowa – 745 m n.p.m.

 11. Sałasz – 905 m n.p.m.

 12. Skiełek – 749 m n.p.m.

 13. Szczebel – 976 m n.p.m.

 14. Śnieżnica – 1.007 m n.p.m.

 15. Urbania Góra – 673 m n.p.m.

 16. Wsołowa – 624 m n.p.m.

 17. Worecznik – 559 m n.p.m.

 18. Zęzów – 695 m n.p.m.

 19. Zembolowa – 858 m n.p.m.

 20. Białowodzka Góra – 616 m n.p.m.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków
tel. (12) 422-28-40, wew. 10
http://www.cotg.pttk.pl
e-mail: poczta@cotg.pttk.pl