Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu uchwałą Zarządu Oddziału w dniu 28 listopada 2007 roku, w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz poznawania dziejów, zabytków, kultury i piękna Ziemi Przemyskiej.

 2. Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna i złota.

 3. Odznakę zdobywa się w wymienionej kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku.

 4. Odznaka jest przyznawana na podstawie przedstawionej do weryfikacji książeczki Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Przemyską” zawierającej potwierdzenia zwiedzenia wskazanych w regulaminie miejsc i obiektów lub ujętych w nim tras. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się inną formę udokumentowania zwiedzanych miejsc i obiektów.

 5. Poszczególne stopnie odznaki mogą być nadawane z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w popularyzowaniu walorów turystycznych i krajoznawczych Ziemi Przemyskiej. W takim przypadku odznakę traktuje się jako honorowe wyróżnienie przyznane przez Zarząd Oddziału PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu.

II. Warunki zdobywania Odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.

 2. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych zwiedzając obiekty i miejsca wymienione w regulaminie.

 3. Potwierdzenie zwiedzenia obiektu lub miejsca oraz przejścia trasy musi zostać ujęte w książeczce Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Przemyską” poprzez umieszczenie w niej pieczątki obiektu, dołączenia biletu wstępu lub fotografii osoby ubiegającej się o odznakę wykonanej na tle bądź w środku zwiedzanych miejsc i obiektów. W przypadku uczestniczenia w wycieczce prowadzonej przez przewodnika lub instruktora krajoznawstwa może on również udzielić potwierdzenia poprzez złożenie czytelnego podpisu wraz z numerem swojej legitymacji oraz wpisanie daty wycieczki.

 4. Zwiedzane obiekty, miejsca i szlaki nie mogą się powtarzać podczas zdobywania innych stopni Odznaki.

 5. W celu zdobycia kolejnego stopnia Odznaki należy wcześniej zdobyć odznakę niższego stopnia.

 6. Ilość obiektów wymaganych do uzyskania Odznaki w poszczególnych stopniach:

Odznaka

I stopnia brązowa

II stopnia srebrna

III stopnia złota

Zabytki architektury świeckiej

3

4

5

Zabytki architektury sakralnej

5

7

10

Zabytki architektury militarnej

3

5

7

Cmentarze i miejsca pamięci narodowej

1

1

2

Parki i rezerwaty przyrody

1

3

4

Szlaki spacerowe i turystyczne

1
Nie mniej niż 10 km

2
Nie mniej niż 15 km

3
Nie mniej niż 25 km

Punkty widokowe i inne miejsca

1

1

1

III. Postanowienia końcowe

 1. Wypełnioną książeczkę Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Przemyską” należy przedstawić do zweryfikowania w siedzibie Oddziału PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu.

 2. Zweryfikowana książeczka Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Przemyską” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. Osoby ubiegające się o Odznakę pokrywają koszty jej wysyłki.

 4. Regulamin Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Przemyską” został zaakceptowany przez Regionalną Komisję Instruktorów Krajoznawstwa PTTK w Rzeszowie.

Wykaz obiektów, miejsc i szlaków
do Odznaki Krajoznawczej „Znam Ziemię Przemyską”

Zabytki architektury świeckiej:

Zamek w Krasiczynie, zabudowa Kalwarii Pacławskiej, pałac Krasickich w Dubiecku, ruiny zamku Fredrów we Fredropolu-Kormanicach, pałac w Birczy, dwór w Krzywczy, zespół dworski w Medyce, dwór w Babicach, zespół dworski w Nienadowej, dwór w Sierakoścach, dwór w Nehrybce, dwór w Stubnie, zespół dworski w Hurku.

Zabytki architektury sakralnej:

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Boskiej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej, sanktuarium Matki Boskiej Zbaraskiej w Prałkowcach, kościół w Krasiczynie, cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej, cerkiew na Kruhelu Wielkim, kościół w Birczy, kościół w Krzywczy, cerkiew w Krzywczy, kościół w Babicach, cerkiew w Babicach, kościół w Dubiecku, cerkiew w Dubiecku, kościół w Bachórcu, kościół w Brylińcach, kościół w Rokszycach, kościół w Brzeżawie, kościół w Kuźminie, kościół w Lipie, kościół w Jaworniku Ruskim, cerkiew w Malawie, kościół w Rudawce, cerkiew w Piątkowej, kościół w Medyce, kościół w Jaksmanicach, kościół w Huwnikach, cerkiew w Huwnikach, kościół w Kniażycach, kościół w Darowicach, cerkiew w Kłokowicach, cerkiew w Młodowicach, cerkiew w Nowych Sadach, kościół w Nowych Sadach – Falkenbergu, kościół w Rybotyczach, cerkiew w Chyrzynce, kościół w Olszanach, kościół w Lesznie, cerkiew w Łuczycach, kościół w Nehrybce, kościół w Pikulicach, kościół we Fredropolu, cerkiew w Kalnikowie, kościół w Kosienicach, kościół w Wyszatycach, kościół w Kopyśnie, cerkiew w Krasicach, kościół w Reczpolu, kościół w Roztoce, kościół w Żurawicy Dolnej.

Zabytki architektury militarnej:

Fort I Salis Soglio, fort II Jaksmanice, fort III Łuczyce, fort IV Optyń, fort V Grochowce, fort VI Helicha, fort VII Prałkowce, fort VIII Łętownia, fort IX Brunner, fort X Orzechowce, fort XI Duńkowiczki, fort XIII San Rideau, fort XV Borek, schron Linii Mołotowa nad Krasiczynem, schron Linii Mołotowa w Dybawce Dolnej.

Cmentarze i miejsca pamięci narodowej:

Miejsce martyrologii w Kaszycach, obelisk pomordowanych w Borownicy, kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Borownicy, kwatera żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Birczy, Cmentarz żydowski w Rybotyczach.

Parki i rezerwaty przyrody:

Arboretum w Bolestraszycach, park zamkowy w Krasiczynie, dąb pomnik przyrody w Birczy, rezerwat Krępak, rezerwat Broduszurki, rezerwat Szachownica w Krównikach, rezerwat Reberce, odkrywka geologiczna Krzeczkowski Mur koło Krzeczkowej.

Szlaki spacerowe i turystyczne:

Szlak czerwony na odcinku Przemyśl – Roztoka, szlak niebieski na odcinku Piątkowa – Suchy Obycz, szlak czarny forteczny na odcinku południowym i północnym, szlak zielony Przemyśl – Bachórz, szlak żółty Suchy Obycz – Kopystańka, szlak zielony na odcinku Leszczawa Dolna – Łomna, szlak żółty Pruchnik – Dubiecko.

Punkty widokowe i inne miejsca:

Góra Kopystańka (541 m n.p.m.), góra Patryja (438 m n.p.m.), kopiec w Sólcy, kurhan nad Średnią.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza
ul. Walerego Waygarta 3
37-700 Przemyśl
tel./fax (0-16) 678-53-74
http://przemysl.pttk.pl
e-mail: pttkprzemysl@op.pl
lub: pttk_przemysl@poczta.onet.pl