ROK ''Twierdza Zamość''1.      Odznaka „Twierdza Zamość” jest odznaką jednostopniową.

2.      Warunkiem zdobycia odznaki jest udokumentowanie zwiedzenia obiektów fortyfikacyjnych lub ich pozostałości oraz obiektów wyszczególnionych w załączniku.

3.      Krajoznawca – turysta, ubiegający się o odznakę w dowolnej formie prowadzi „Dzienniczek Zwiedzania”, w którym gromadzi potwierdzenia zwiedzanych obiektów w postaci n/w warunków:

·        odcisku pieczątki danego obiektu fortyfikacyjnego wymienionego w załączniku do regulaminu,

·        zdjęcia fotograficznego krajoznawcy – turysty na tle zwiedzanego obiektu,

·        inne potwierdzenia nie będą brane pod uwagę.

4.      W większości wymienionych obiektów krajoznawczych znajdują się różnego rodzaju firmy, instytucje lub inne zakłady dysponujące pieczątką firmową, w których można uzyskać potwierdzenia zwiedzanego obiektu.

5.      Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.      Odznakę mogą zdobywać wszyscy chętni, którzy ukończyli 8 lat.

7.      Odznakę można zdobywać, odbywając wędrówki pieszo lub rowerem przez cały rok kalendarzowy, łącznie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej. Ze względu na trudności komunikacyjne na Zamojskiej Starówce nie zaleca się uprawiania innych form turystyki kwalifikowanej.

8.      Wymienione w załączniku obiekty krajoznawcze należy obowiązkowo zwiedzić i w sposób bardzo krótki opisać, wymieniając niezbędne informacje krajoznawcze dotyczące obiektu.

9.      Zespołem Weryfikacyjnym oraz dystrybutorem odznaki jest: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139d/15, 22-109 Chełm-6, tel. (0-82) 565-59-67 lub mobile 507 324 323, 600 970 932.

10. W celu przyznania odznaki należy „Dzienniczek Zwiedzania” („Kronikę Odznaki”), przesłać do Zespołu Weryfikacyjnego, w którym należy dokonać zestawienie zwiedzanych obiektów wg kolejności jak w załączniku do regulaminu odznaki. Dokumentacja, w której nie będzie zestawień, nie będzie weryfikowana.

11. Zespół Weryfikacyjny, w ciągu 1 miesiąca, odsyła zainteresowanym „Dzienniczek Zwiedzania” z potwierdzeniem przyznania odznaki, wysyła jednocześnie odznakę za pobraniem pocztowym.

12. Interpretacje wymagań niniejszego regulaminu należą do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

13. Regulamin obowiązuje od 01 grudnia 2004 r.

Odznaka została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Nr 6 z dnia 19.08.2004 r.

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH WYMAGANYCH DO ODZNAKI

1.      Obiekty fortyfikacyjne: bastiony nr 1, 2, 3 wraz z budynkiem dawnej prochowni, 4, 6 z nadszańcem, 7 z nadszańcem. Bramy: Stara Brama Lubelska, Nowa Brama Lubelska, Stara Brama Lwowska, Nowa Brama Lwowska, Brama Szczebrzeska wraz z budynkiem dawnej wartowni. Pozostałości dawnych murów obronnych, fos, kojce oraz furta wodna. Arsenał. Rotunda.

2.      Rynek Wielki z ratuszem i kamieniczki podcieniowe. Rynek Solny i Wodny.

3.      Obiekty sakralne: Katedra Zamojska (krypty, dzwonnica, infułatka), kościół Franciszkanów, kościół św. Katarzyny, kościół św. Michała, dawny zespół klasztoru i szpitala z kościołem Bonifratów na Podkarpiu.

4.      Muzea: Muzeum Zamojskie (ul. Ormiańska), Muzeum Barwy i Oręża – Arsenał (ul. Zamkowa), Muzeum Sakralne Kolegiaty (ul. Kolegiacka), Muzeum Diecezjalne ( Al. Prymasa Stefana Wyszyńskiego), Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny (Rotunda), Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Rynek Wielki), Militarna Ekspozycja Plenerowa (ul. Podgroble), Cela Waleriana Łukasińskiego (ul. Łukasińskiego).

5.      Zabudowa ulicy Akademickiej: Pałac Zamojskich, gmach dawnej Akademii Zamojskiej, seminarium duchowne, scholasteria – siedziba starostwa.

6.      Zabudowa ulicy Zamenhoffa: synagoga, dawny budynek kahalny, dom mykwy – łaźni żydowskiej.

7.      Zabudowa ulicy Kościuszki: dawny szpital – budynek poczty, generałówka, dawny zespół klasztoru Klarysek, Dom Centralny.

8.      Zabudowa Placu Melchiora Stefanidesa: Nowa Brama Lubelska, kompleks jatek, dawny budynek stajni i kuźnia.

9.      Park Miejski z dawnymi fortyfikacjami ziemnymi.

10. Trasa turystyczna w bastionie nr 7.

11. Ogród Zoologiczny.

12. Miejsca pamięci narodowej: cmentarze wojenne przy ul. Peowiaków i przy Rotundzie, Pomnik Żołnierzy AK (ul. Partyzantów), pomnik Ofiar Faszyzmu (Anioł Śmierci, ul. Piłsudskiego), pomnik Żydom Zamościa i Ofiarom Faszyzmu Hitlerowskiego (ul. Prosta), pomnik Jeńców Radzieckich (ul. Śląska), cmentarz i pomnik Żołnierzy Radzieckich (ul. szwedzka), pomnik Dzieci Zamojszczyzny (ul. Akademicka).

Tablice pamiątkowe: przed ratuszem (Rynek Wielki), Katedra Zamojska (wieża i nawa południowa), Stara Brama Lubelska (ściana wschodnia), róg ulicy Żeromskiego i Kolegiackiej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl