Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlak zamków, dworów i pałaców województwa łódzkiego” zwana dalej odznaką, została ustanowiona przez Oddział PTTK w Łowiczu.

 2. Zdobywanie odznaki ma na celu popularyzowanie zamków, dworów i pałaców oraz zainteresowania tematyką obiektów obronnych i rezydencji w województwie łódzkim.

 3. Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 4. Osoby niepełnoletnie zdobywają odznakę tylko pod opieką osób dorosłych.

 5. Odznakę mogą również zdobywać osoby niebędące członkami PTTK.

 6. Zdobywanie odznaki jest dobrowolne i odbywa się podczas wycieczek realizowanych w różnych formach turystyki kwalifikowanej.

 7. Odznakę zdobywa się na obszarze województwa łódzkiego.

 8. Odznaka jest trzystopniowa:

  • stopień brązowy – odznaka metalowa w kolorze brązowym,

  • stopień srebrny – odznaka metalowa w kolorze srebrnym,

  • stopień złoty – odznaka metalowa w kolorze złotym.

 9. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest odwiedzenie określonej liczby obiektów krajoznawczych na terenie województwa łódzkiego.

 10. Liczba obiektów wymaganych do zdobycia odpowiedniego stopnia odznaki:

Stopień odznaki

Wymagana liczba zwiedzanych
zamków i ruin zamków

Wymagana liczba zwiedzanych
dworów i pałaców

Brązowy

3

10

Srebrny

4

20

Złoty

5

30

 1. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 2. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 3. Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie mogą być powtórzone do odznaki wyższych stopni.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami PTTK.

 5. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest dowolna forma kroniki-książeczki wycieczek zawierająca udokumentowanie zwiedzania poszczególnych obiektów. Istnieje możliwość przedstawienia kroniki w formie elektronicznej.

 6. Kronika powinna zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania i odbycia wycieczki np. pieczątki z obiektu lub miejscowości, w której jest obiekt, biletu wstępu, własną fotografię na tle obiektu.

 7. Potwierdzenie można również uzyskać od przewodników, przodowników, instruktorów PTTK oraz organizatorów turystyki, pod warunkiem ich obecności na danej wycieczce.

 8. Istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia w ramach udziału w imprezie turystyczno-krajoznawczej (rajd, spływ, wycieczka itp.) organizowanej przez PTTK, potwierdzenia zwiedzania obiektu dokonuje organizator imprezy.

 9. W celu weryfikacji i przyznania odznaki, kronikę należy złożyć w biurze Oddziału PTTK w Łowiczu lub przesłać na adres Oddziału PTTK w Łowiczu załączając zaadresowaną kopertę zwrotną. Opłatę za przesyłkę należy uiścić wraz z opłatą za zdobytą odznakę.

 10. Po weryfikacji odznakę można pozyskać w Oddziale PTTK w Łowiczu po uiszczeniu opłaty w wysokości jej produkcji.

 11. W przypadku kroniki w wersji elektronicznej należy ją przesłać na adres mailowy pttklowicz@gmail.com.

 12. Po zweryfikowaniu osoba zdobywająca odznakę otrzymuje certyfikat zdobytej odznaki z wykazem zaliczonych obiektów. Certyfikat należy przedstawić wraz z kroniką do weryfikacji wyższego stopnia odznaki.

 13. Ewidencję przeprowadzonych weryfikacji i przyznanych odznak oraz dystrybucję odznaki prowadzi Oddział PTTK w Łowiczu.

 14. Projekt odznaki wykonał grafik Jacek Rutkowski.

 15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikującej odznakę.

 16. Regulamin został przyjęty przez Zarząd Oddziału PTTK w Łowiczu uchwałą nr 3/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Łowiczu
Stary Rynek 3, 99-400 Łowicz
tel. (+48) 513 767 511
http://www.pttklowicz.pl
e-mail: pttklowicz@gmail.com